Grau en Educació Infantil

Universidad Abat Oliba CEU

Descripció

L'Educació Infantil és una etapa educativa obligatòria que es cursa entre els zero i els sis anys d'edat i que s'estructura en dos cicles. Té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social dels escolars a través dels mètodes d'ensenyament i aprenentatge.
Per tal de desenvolupar amb eficàcia els processos educatius propis d'aquesta etapa, els mestres han d'adquirir la formació acadèmica i pràctica necessària d'acord amb aquesta important tasca.
Per a fer-ho, la Universitat Abat Oliba CEU ofereix un pla d'estudis sòlid, profund i professional, resultat de la suma d'experiències educatives universitàries viscudes tant a l'àrea d'Humanitats com a les Escoles de Magisteri de Vigo i Sevilla i als centres escolars de què el grup CEU disposa dins del territori nacional.
El mestre d'Educació Infantil no només necessita un bon domini dels coneixements teòrics i tècnics, sinó que també necessita la capacitat de fer de l'ensenyament un art i una vocació.
En definitiva, la finalitat d'aquest grau és aconseguir formar mestres il·lusionats que, a més d'una elevada qualificació acadèmica i científica, aconsegueixin també una capacitació pedagògica i didàctica que els permeti ser excel·lents docents i educadors.

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat per a l'accés al Grau en Educació Infantil: L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació al servei de la persona i del bé comú, tal com ha estat entès en la majoria de tradicions culturals, particularment la nostra. Així mateix, ha de sentir inclinació cap al bé propi dels nens i nenes dels edats que corresponen a l'etapa d'educació infantil, sense la qual difícilment podrà assumir les dificultats inherents a la labor docent en aquesta etapa de creixement. Ha de disposar de capacitats intel·lectuals que s'ordenin principalment al concret, en vistes a adaptar-se després a les condicions cognitives dels seus alumnes, i al pràctic, en vistes a saber adaptar convenientment els mitjans didàctics de manera que s'arribin a amb eficàcia els objectius d'aprenentatge pretesos. Així mateix, ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'aquells altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels alumnes, com la música, el dibuix, etc. També ha de saber col·laborar en equip, tant en tasques concretes de docència, com en àmbits institucionals més complexos, com són els centres escolars. Una condició important de l'aspirant a ser educador de l'etapa infantil ha de ser la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant en l'aula, com fins i tot en altres àmbits de la comunitat educativa, en particular ha de saber comunicar-se amb les famílies, respectant en tot moment el caràcter subsidiari de la labor de l'escola respecte a la dels pares.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau en Educació Infantil
També et recomanem aquests cursos
X