Grau en Educació Primària

Descripció

És el professional de l'educació responsable de garantir una educació integral dels infants, en l'etapa de desenvolupament de 6 a 12 anys, que els permeti desenvolupar les seves capacitats i potencialitats des dels àmbits cognitiu, motriu, emocional i social. La formació del mestre d'Educació Primària a la nostra Facultat té com a base oferir propostes formatives de qualitat que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 6-12 anys. El mestre/a en Educació Primària tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avenços i pràctiques pedagògiques en els diferents cicles de l'etapa d'Educació Primària, en el marc d'una escola oberta a les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i de responsabilitat en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular.

Temari

1r curs
 • Processos i contextos educatius      
 • Comunicació oral, escrita i digital    
 • Gestió de la informació i TIC              
 • Bases de l'educació: la relació pedagògica  
 • Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica 
 • Seminari I                  
 • Història i antropologia de l'educació              
 • Llengua catalana -C1- i llengua castellana -C1- (competència lingüística)       
 • Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica 
 • Persona, cultura, religió i valors       
 • Educació a través del cos i el moviment
 • Seminari II 
               
2n curs
 • Cristianisme i cultura            
 • Ciències experimentals: actualització científica i currículum
 • Ciències socials: actualització científica i currículum
 • Seminari III                
 • Didàctica de les llengües i la literatura. Aspectes bàsics        
 • Coneixement i activitat matemàtica en educació primària   
 • Experiències pràctiques i llengües addicionals a l'escola       
 • Llenguatge musical aplicat  
 • Discapacitat, desenvolupament i aprenentatge       
 • Fonaments biològics aplicats a l'educació física        
 • Educació emocional a l'escola           
 • Educació per a la salut          
 • Psicologia del desenvolupament     
 • Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació    
 • Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva         
 • Pràcticum I: disseny de la intervenció educativa      
 
3r curs
 • Didàctica del coneixement i de l'activitat matemàtica en Educació Primària
 • Didàctica de la primera llengua i la literatura             
 • Didàctica de les ciències socials        
 • Teologia i didàctica de la Religió Catòlica I (DECA I) 
 • L'activitat científica. L'activitat matemàtica
 • Coneixement i utilització didàctica dels recursos TIC i d'internet      
 • Didàctica de la llengua i de la literatura oral
 • Didàctica de la segona i tercera llengües i literatura
 • Didàctica de les ciències experimentals       
 • Matemàtiques i les seves respectives didàctiques  
 • Didàctica de l'expressió visual i plàstica I     
 • Anglès C1   
 • Educació a través de la plàstica i la música i l'educació física: projecte interdisciplinari
 • Pràcticum II: l'aula i el centre com a contextos educatius     
 • Pràcticum+
 • Desenvolupament humà
 
4t curs
 • Teologia i didàctica de la Religió Catòlica II (DECA II)              
 • Didàctica de l'expressió visual i plàstica        
 • Treball de Final de Grau I    
 • Habilitats lingüístiques per al docent            
 • Literatura infantil, plurilingüisme i pluriculturalitat a l'aula  
 • Recursos didàctics i gestió de l'aula de llengua addicional    
 • Tecnologia i cultura musical               
 • La veu i el cos, elements de producció i expressió musical   
 • Didàctica i metodologia: so i audició              
 • Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
 • Dificultats i trastorns d'aprenentatge           
 • La tecnologia com a eina de suport a la inclusió educativa   
 • Fonaments pedagògics de l'ensenyament comprensiu de l'esport   
 • Educació física i la seva didàctica     
 • Organització d'activitats educatives a l'entorn de la natura i l'oci
 • L'activitat científica. Ciències experimentals i ciències socials             
 • Disseny de materials didàctics i entorns d'aprenentatge digitals       
 • Societat, família i educació 
 • Treball de Final de Grau II: anglès   
 • Innovació educativa en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua addicional          
 • Creació, improvisació i direcció        
 • Alumnes amb necessitats educatives especials        
 • Programació i planificació de l'educació física            
 • Didàctica de la llengua i la literatura escrita
 • Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionals          
 
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)            

Requisits

Per accedir a qualsevol grau d'educació, segons la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, es requereix superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP).

Durada

4 anys.

Pràctiques

Obligatòries.

Perspectives laborals

Centres d'educació infantil i primària (educació primària) Equips interdisciplinaris en serveis educatius Administracions Educació no formal Centres d?atenció a la infància Aules hospitalàries Centres penitenciaris Mitjans de comunicació Formació d?adults Espais familiars Empreses de serveis educatius Professors de religió* Altres...

Preu

entre 5000 € i 10000 €
Preu per crèdit: 123,30 euros.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X