UNED Garrotxa

Grau en Educació Social

UNED Garrotxa

Grau
Distància
Oficial / Homologat

Descripció

El títol de Grau en Educació Social té com a finalitat proporcionar la formació professional bàsica, alhora que la maduresa intel·lectual i humana, a través de l'adquisició dels coneixements, destreses i actituds necessaris per desenvolupar accions d'intervenció i mediació socioeducativa en diferents escenaris, amb la finalitat d'afavorir la integració dels individus i col·lectius, i impulsar el desenvolupament de la comunitat, incorporant-se, així, a la vida activa amb responsabilitat i competència professional. A més, com a graduats d'aquesta universitat, seran capaces de gestionar i planificar la seva activitat professional, de gestionar processos de qualitat i innovació, d'utilitzar de forma eficaç i sostenible les eines de la societat del coneixement, de treballar en equip i de promoure una cultura de pau a través del foment dels drets humans, els principis democràtics, el principi d'igualtat i el d'accessibilitat universal. Aquest títol de Grau capacita als estudiants per accedir als estudis de Master i Doctorat.Competències específiquesComprendre els referents teòrics, històrics, soci-culturals, comparats polítics, ambientals i legals que constitueixen a l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

Identificar problemes socioeducativos i emetre judicis raonats per millorar la pràctica professional

Diagnosticar situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducativas

Dissenyar plans, programes, projectes i activitats d'intervenció socioeducativa en diversos contextos.

Dissenyar i desenvolupar processos de participació social i desenvolupament comunitari

Gestionar i coordinar entitats i equipaments, d'acord als diferents contextos i necessitats.

Elaborar i gestionar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa

Dirigir i coordinar plans i programes socioeducativos

Intervenir en projectes i serveis socioeducativos i comunitaris

Promoure processos de dinamització cultural i social

Aplicar metodologies específiques de l'acció socioeducativa.

Intervenir en situacions de risc i conflicte

Formar agents d'intervenció socioeducativa

Assessorar i acompanyar a individus i grups en processos de desenvolupament socioeducativo

Assessorar en l'elaboració de plans, programes, projectes i activitats socioeducativos

Dissenyar i implementar processos d'avaluació de programes, agents, àmbits i estratègies d'intervenció socioeducativa

Supervisar centres, plans, programes i projectes socioeducativos

Elaborar i interpretar informes tècnics, d'investigació i avaluació sobre accions, processos i resultats socioeducativos

Realitzar estudis prospectivos i evaluativos sobre característiques, necessitats i demandes socioeducativas

Comprendre la trajectòria de l'Educació Social i la configuració del seu camp i identitat professional.Competències Genèriques per als Graus de la UNEDGestionar i planificar l'activitat professional.

Iniciativa i motivació. Planificació i organització. Maneig adequat del temps.

Desenvolupar processos cognitius superiors.

Anàlisi i Síntesi. Aplicació dels coneixements a la pràctica. Resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts. Pensament creatiu. Raonament crític. Presa de decisions. Aprenentatge a partir de la pràctica. Elaboració de teoria a partir de la pràctica. Valoració fonamentada.

Gestionar processos de millora, qualitat i innovació.

Seguiment, monitoratge i avaluació del treball propi o d'uns altres. Aplicació de mesures de millora. Innovació.

Comunicar-se de forma oral i escrita en totes les dimensions de la seva activitat professional amb tot tipus d'interlocutors.

Comunicació i expressió escrita. Comunicació i expressió oral. Comunicació i expressió en altres llengües. Comunicació i expressió matemàtica, científica i tecnològica.

Utilitzar de forma eficaç i sostenible les eines i recursos de la societat del coneixement.

Ús de les TIC. Recerca d'informació rellevant. Gestió i organització de la informació. Recol·lecció de dades, el maneig de bases de dades i la seva presentació. Avaluació de la informació. Selecció i transformació de la informació.

Treballar en equip.

Coordinar-se amb el treball d'uns altres. Negociar de forma eficaç. La mediació i resolució de conflictes. Coordinar grups de treball. Lideratge. Desenvolupament de l'empatia. Compatibilización dels interessos personals amb els grupales.

Desenvolupar actituds ètiques d'acord amb els principis deontològics i el compromís social

Compromís ètic. Ètica professional. Compromís social. Aplicació i desenvolupament del marc jurídic propi de l'àrea professional.

Promoure actituds concordes als drets humans i els principis democràtics

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Educació Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Educació Social