Grau en Educació Social

Grau
Oficial / homologat
Distància
Consulteu el preu

Descripció

El títol de Grau en Educació Social té com a finalitat proporcionar la formació professional bàsica, alhora que la maduresa intel·lectual i humana, a través de l'adquisició dels coneixements, destreses i actituds necessaris per desenvolupar accions d'intervenció i mediació socioeducativa en diferents escenaris, amb la finalitat d'afavorir la integració dels individus i col·lectius, i impulsar el desenvolupament de la comunitat, incorporant-se, així, a la vida activa amb responsabilitat i competència professional. A més, com a graduats d'aquesta universitat, seran capaces de gestionar i planificar la seva activitat professional, de gestionar processos de qualitat i innovació, d'utilitzar de forma eficaç i sostenible les eines de la societat del coneixement, de treballar en equip i de promoure una cultura de pau a través del foment dels drets humans, els principis democràtics, el principi d'igualtat i el d'accessibilitat universal. Aquest títol de Grau capacita als estudiants per accedir als estudis de Master i Doctorat.

Competències específiques

Comprendre els referents teòrics, històrics, soci-culturals, comparats polítics, ambientals i legals que constitueixen a l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
Identificar problemes socioeducativos i emetre judicis raonats per millorar la pràctica professional
Diagnosticar situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducativas
Dissenyar plans, programes, projectes i activitats d'intervenció socioeducativa en diversos contextos.
Dissenyar i desenvolupar processos de participació social i desenvolupament comunitari
Gestionar i coordinar entitats i equipaments, d'acord als diferents contextos i necessitats.
Elaborar i gestionar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa
Dirigir i coordinar plans i programes socioeducativos
Intervenir en projectes i serveis socioeducativos i comunitaris
Promoure processos de dinamització cultural i social
Aplicar metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
Intervenir en situacions de risc i conflicte
Formar agents d'intervenció socioeducativa
Assessorar i acompanyar a individus i grups en processos de desenvolupament socioeducativo
Assessorar en l'elaboració de plans, programes, projectes i activitats socioeducativos
Dissenyar i implementar processos d'avaluació de programes, agents, àmbits i estratègies d'intervenció socioeducativa
Supervisar centres, plans, programes i projectes socioeducativos
Elaborar i interpretar informes tècnics, d'investigació i avaluació sobre accions, processos i resultats socioeducativos
Realitzar estudis prospectivos i evaluativos sobre característiques, necessitats i demandes socioeducativas
Comprendre la trajectòria de l'Educació Social i la configuració del seu camp i identitat professional.

Competències Genèriques per als Graus de la UNED

Gestionar i planificar l'activitat professional.
Iniciativa i motivació. Planificació i organització. Maneig adequat del temps.
Desenvolupar processos cognitius superiors.
Anàlisi i Síntesi. Aplicació dels coneixements a la pràctica. Resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts. Pensament creatiu. Raonament crític. Presa de decisions. Aprenentatge a partir de la pràctica. Elaboració de teoria a partir de la pràctica. Valoració fonamentada.
Gestionar processos de millora, qualitat i innovació.
Seguiment, monitoratge i avaluació del treball propi o d'uns altres. Aplicació de mesures de millora. Innovació.
Comunicar-se de forma oral i escrita en totes les dimensions de la seva activitat professional amb tot tipus d'interlocutors.
Comunicació i expressió escrita. Comunicació i expressió oral. Comunicació i expressió en altres llengües. Comunicació i expressió matemàtica, científica i tecnològica.
Utilitzar de forma eficaç i sostenible les eines i recursos de la societat del coneixement.
Ús de les TIC. Recerca d'informació rellevant. Gestió i organització de la informació. Recol·lecció de dades, el maneig de bases de dades i la seva presentació. Avaluació de la informació. Selecció i transformació de la informació.
Treballar en equip.
Coordinar-se amb el treball d'uns altres. Negociar de forma eficaç. La mediació i resolució de conflictes. Coordinar grups de treball. Lideratge. Desenvolupament de l'empatia. Compatibilización dels interessos personals amb els grupales.
Desenvolupar actituds ètiques d'acord amb els principis deontològics i el compromís social
Compromís ètic. Ètica professional. Compromís social. Aplicació i desenvolupament del marc jurídic propi de l'àrea professional.
Promoure actituds concordes als drets humans i els principis democràtics
Campus i seus: UNED Garrotxa
UNED Garrotxa
c/ Fontanella, 3 17800 Olot (Girona)
Cursos més populars
X