Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Educació Social

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 60

Obligatoris 126

Optatius 24

Pràctiques externes 21

Treball de finalització de Grau 9

Centre d'impartició Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades de Tarragona)

Places 50

Llengües utilitzades català

espanyolL'Educació Social és una professió que dóna resposta a les demandes de participació social i a les necessitats d'integració social de col·lectius de població molt diferents. Respon també a les noves necessitats d'accés a la cultura, al benestar i a la qualitat de vida de la població en general. És, per tant, en alguna dels seus vessants, una activitat considerada com un nou fil d'ocupació o una nova professió.Pràctiques externes

L'alumne podrà realitzar les seves pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització de l'educació social. En la pràctiques externes conflueixen tots els continguts que se li han anat presentant a l'alumne en les diferents matèries que configuren el Grau.Objectius

L'Educació Social és una resposta a la necessitat que l'educació sigui un procés al llarg de la vida de les persones i una activitat que no pot quedar circumscrita únicament en el context escolar. Per aquesta raó, l'Equació Social està vinculada a la vida quotidiana de les persones i no es limita a l'etapa de la infància, sinó que proveeix també la joventut, la gent adulta i la tercera edat.L'Educació Social dóna resposta a les noves necessitats d'accés a la cultura, al benestar i a la qualitat de vida, a les demandes de participació social i a les necessitats d'integració social. És, per tant, en alguna de les seves facetes, una activitat considerada com un nou filó d'ocupació o una nova professió.És per això que l'objectiu d'aquesta titulació és formar professionals especialitzats en la intervenció socioeducativa. Aquest grau proporciona una formació cientificotècnica que permet desenvolupar la tasca professional en els tres grans àmbits d'intervenció de l'educador social:Inclusió social i promoció de les persones.

Desenvolupament comunitari i animació sociocultural.

Mediació social i cultural.Treball de finalització de Grau

El Treball de finalització de Grau és el document escrit on l'alumne plasma tot el realitzat durant les pràctiques: donis de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció. En línies generals, la informació mínima que haurà de contenir tot Treball de finalització de Grau és la següent:Contextualització i descripció del centre, servei o institució: identificació, organigrama, marc legal i concreció del servei socioeducatiu que desenvolupa. Els principis d'intervenció, objectius, població atesa i professionals. Els programes i projectes permanents.

El Pla de pràctiques haurà d'incloure necessàriament el disseny de la intervenció socioeducativa realitzada per l'alumne.

El desenvolupament de la intervenció socioeducativa..

L'avaluació de la intervenció i els resultats.

Anàlisi i reflexió sobre la pràctica.Competències

Conèixer l'evolució històrica de l'Educació Social.

Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.

Conèixer les característiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa.

Conèixer la metodologia de la intervenció socioeducativa així com la metodologia per la seva avaluació.

Identificar i diagnosticar els factors que incideixen en les situacions personals, familiars i socials.

Dissenyar programes d'intervenció educativa (individuals, grupals i comunitaris).

Dissenyar i organitzar recursos, projectes i serveis socioeducatius.

Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per a l'anàlisi de la realitat social.

Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la mediació.

Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció educativa.

Col·laborar i assessorar als mitjans de comunicació en l'elaboració de programes amb contingut socioeducatiu.Sortides professionals

Per a la intervenció socioeducativa, per a l'educació permanent, per a l'animació sociocultural i el desenvolupament comunitari, i per a la intervenció educativa en situacions de risc social.Aquests professionals també poden desenvolupar la seva activitat laboral tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades, així com en la docència.Les figures professionals que podrà adoptar el nostre graduat són:Educador en processos d'inserció social.

Educador en processos d'acolliment i adopció.

Educador de persones adultes.

Educador de persones discapacitades.

Educador en processos de desenvolupament comunitari.

Animador i gestor sociocultural.

Educador de temps lliure i oci educatiu.

Mediador cultural i comunitari.
Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

L'aspirant a aquest grau ha de tenir una vocació expressada en l'interès per comprendre i facilitar la resolució de les problemàtiques de l'ésser humà i de la seva interacció social, una disposició per l'adquisició dels objectes al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge en grup, capacitat per comprendre els processos socials, educatius, culturals, polítics, psicològics i científics; i reflexionar sobre el seu propi paper en la transformació d'aquests processos. Ha de demostrar interès i motivació per adquirir un grau de preparació professional especialitzada, i d'alta qualitat, en la intervenció socioeducativa, a més d'un compromís de participació activa i creativa en totes les accions que, per la seva preparació acadèmica i formació personal-professional, desenvolupi la Universitat. A més, ha de disposar d'habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, i un interès per la lectura i coneixements bàsics de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i anglès.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Educació Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos