Grau Universitari en Empreses i Activitats Turístiques

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El turisme és un dels sectors més representatius de l'economia global. Fins i tot, en conjuntures adverses com l'actual, genera ritmes de creixement superiors a altres àmbits econòmics, fomenta la creació d'empreses i origina un volum d'ocupació molt elevat. Des de fa dècades, el nostre país ocupa un lloc destacat entre les destinacions receptors de turisme internacional. Segons dades de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) Espanya, amb més de 56 milions de turistes internacionals, va ocupar l'any 2011, el quart lloc del món, després de França, Estats Units i la Xina, situant-se la seva aportació al PIB en un 11%.
Per poder mantenir aquest posicionament, i fins i tot, millorar-lo, cal que els professionals del sector aprofundeixin en dos aspectes clau: d'una banda, en la lògica interna de les destinacions turístiques (polítiques, estratègies i tendències.); i, de l'altra, en l'estructuració de les empreses turístiques, especialment, les hoteleres, fonamentals per al sector turístic espanyol.
Sent Espanya una potència a nivell mundial en turisme, era obligat que la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA, prioritzés la posada en marxa d'un Grau en Empreses i Activitats Turístiques que cobrís les demandes educatives més exigents incorporant dues mencions optatives en la seva titulació, d'una banda, Direcció Hotelera i, de l'altra, Planificació i Gestió Turística.
A més, tenint en compte les antigues titulacions en turisme, s'ha dissenyat un Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitat Turístiques, que permetrà als estudiants assolir la titulació cursant 60 ECTS.
La formació adquirida amb el Grau en Empreses i Activitats Turístiques pot ampliar-se i especialitzar-se amb la realització del Màster Universitari en Direcció d'Empreses Hoteleres.

Temari

Pla d'estudis:
Els ensenyaments corresponents al Grau en Empreses i Activitats Turístiques són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 141 de 13 de juny de 2013, sent la seva estructura la següent:

Tipus de Matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 132
Optatives 30
Pràcticum 6
Treball fi de Grau (obligatòria) 12
Total 240

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:

 
 • Fonaments de Dret
 • Fonaments de Turisme
 • Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
 • Anglès I
 • Fonaments d'Administració i Organització d'Empreses
 • patrimoni Cultural
 • Fonaments de Comptabilitat
 • Fonaments d'Estadística
 • Gestió de la Informació i del Coneixement
 • màrqueting
 • Anglès II
 • Gestió Financera: Pressupostos i Finances
 • Dret del Turisme
 • polítiques Turístiques
 • Recursos Territorials Turístics
 • Dret Mercantil
 • Gestió de Persones
 • gestió Hotelera
 • Intermediació i Transports
 • Anàlisi d'Estats Financers
 • Anglès III
 • Habilitats i Competències Directives
 • Gestió del Patrimoni Cultural
 • Gestió de la Restauració: Gastronomia i Enologia
 • Aplicació de les TIC en el Sector Turístic
 • Planificació Territorial del Turisme
 • Sistemes de Comercialització, Distribució i Comunicació
 • Creació de Productes Turístics
 • Dret del Treball
 • Itineraris i Informació Turística
 • Gestió de la Qualitat Turística
 • Pràcticum
 • Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci. Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques. Convertir un problema empíric relacionat amb l'àmbit turístic en un objecte d'investigació i elaborar conclusions. Tenir una marcada orientació de servei al client vinculada al sector turístic. Reconèixer els principals agents turístics. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques. Gestionar els recursos financers de les organitzacions i empreses de caràcter turístic. Definir objectius, estratègies i polítiques comercials en empreses i organitzacions vinculades al món del turisme. Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.

Destinataris

Amb caràcter especial, a la titulació del Grau en Empreses i Activitats Turístiques es pretén atreure alumnes amb unes característiques específiques. L'estudiant haurà de mostrar interès per aspectes relacionats amb el turisme, tant en el seu àmbit de la direcció d'empreses hoteleres així en la planificació territorial.
Igualment ha de tenir facilitat per a un coneixement mínim del dret i l'administració i gestió d'empreses, capacitat d'anàlisi i síntesi, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, un coneixement operatiu d'idiomes internacionals i tenir una àmplia visió del món.
Perfil específic per a l'accés al Grau en Empreses i Activitats Turístiques:
Són perfils d'estudiants específics als quals s'adreça especialment la titulació, els següents:
A) Estudiants sense titulació universitària prèvia que, per motius de promoció i millora professional, compten amb una experiència en l'àmbit del turisme i de la direcció hotelera.
 • Empleats dels diferents departaments que formen part d'un hotel (recepció, administració, food and beverage, etc.).
 • Empleats d'agències de viatges majoristes i minoristes.
 • Personal que treballa a les administracions públiques en el departament de turisme, concretament, en l'àmbit de la planificació turística.
 • Personal que treballa en sectors relacionats amb serveis turístics complementàries (guies turístics, empreses d'activitats turístiques, etc.).
B) Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en turisme (diplomatura, DEAT, escoles de turisme, etc.) i que estiguin interessats en ampliar els seus estudis i obtenir un perfil determinat (direcció hotelera o planificació territorial).

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 de febrer 2022.

Objectius

Respondre a les necessitats de formació existents facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual del turisme. Oferir un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeti l'especialització tècnica i de gestió directiva d'empreses i institucions turístiques. Abordar aspectes essencials per al desenvolupament d'avantatges competitius amb relació a productes i destinacions. Generar perfils d'especialització específics que contemplin tant les necessitats de la gestió empresarial com la gestió d'aspectes col·lectius i, en particular, l'aprofitament turístic dels recursos naturals i culturals. Homogeneïtzar la transmissió del coneixement en matèria de turisme evitant la fragmentació dels continguts a impartir per excessives àrees de coneixement. Crear les condicions per al desenvolupament de línies d'investigació de caràcter transdisciplinari, multidisciplinari i interdisciplinari.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.

Avantatges del curs

El Grau en Empreses i Activitats Turístiques compta amb la col·laboració d'un dels líders en solucions tecnològiques de Revenue Management, BEONPRICE, perquè els alumnes puguin complementar de manera pràctica els continguts acadèmics.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Empreses i Activitats Turístiques
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X