Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Enginyeria Agroalimentària

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Enginyeria i arquitectura

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS

240

Formació bàsica 69

Obligatoris 138

Optatius 9

Treball de finalització de Grau 12

Pràctiques externes 12

Places 30

Centre d'impartició Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (Campus Sescelades de Tarragona)

Llengües utilitzades català

espanyol

anglèsD'impartir els coneixements científics i tècnics que es necessiten per transformar i processar aliments i oferir una gran diversitat de productes amb les consegüents garanties de seguretat alimentària, s'ocupa l'Enginyeria Agroalimentària.L'enginyer/a agroalimentari/a és el/la responsable de gestionar la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.Pràctiques externes

El caràcter professionalitzador d'aquesta titulació fa que s'inclogui la realització de pràctiques de forma obligatòria en indústries, enginyeries i centres públics competents en l'àmbit de la titulació, en les quals es desenvolupin les competències corresponents a aquest grau.En acabar aquesta activitat, i com a element clau, el/l'estudiant ha d'elaborar un informe tècnic on es detallin els objectius i tasques, les metodologies emprades i el grau d'assoliment aconseguit. Aquest treball haurà de ser defensat davant un tribunal.Objectius

El grau d'Enginyeria Agroalimentària desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a la transformació i processament d'aliments (conservació, congelació, precuinat, etc.) per oferir una gran diversitat de productes al consumidor amb les consegüents garanties de seguretat alimentària. A més, aquests estudis proporcionen el perfil professional necessari per portar a terme les activitats pròpies de l'àmbit agroalimentari i típiques del caràcter de la titulació. La industrialització en l'elaboració d'aliments presenta una sèrie d'aspectes característics que li permeten diferenciar-se de la resta de sectors industrials. En aquest sentit, fa falta destacar la complexitat i heterogeneïtat, ja que engloba un conjunt d'àrees que desenvolupen processos de producció, utilitzen matèries primeres, i dissenyen productes finals que incorporen uns requeriments tecnològics molt específics.El/la graduat/graduada en Enginyeria Agroalimentària té com a funció principal la gestió de la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Els perfils específics dels graduats en Enginyeria Agroalimentària inclouen: tecnologia i processament de productes agroalimentaris, disseny, càlcul i manteniment d'equips i instal·lacions, gestió mediambiental, enginyeria d'obres i projectes d'indústries agroalimentàries, control i automatització de processos, gestió d'empreses i comercialització de productes agroalimentaris, gestió i control de la qualitat i seguretat alimentària, i desenvolupament i innovació agroalimentària.Treball de finalització de Grau

Es tracta d'un exercici original que s'ha de fer individualment i presentar-ho davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies de l'Enginyeria Agrícola, de naturalesa professional, en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els estudisCompetències

L'estudiant d'Enginyeria Agroalimentària adquirirà les competències relacionades amb l'aplicació del coneixement tècnic propi de la professió; però, alhora, adquirirà competències relacionades amb el comportament professional del/de l'enginyer/a agroalimentari/ària. Aquestes competències les podem resumir de la manera següent:Capacitat tècnica: Engloba la capacitat per a l'aplicació efectiva de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'Enginyeria Agroalimentària, el disseny d'experiments relacionats, la valoració de l'impacte econòmic, ambiental i social de les solucions tècniques, l'aplicació dels principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació, i l'ús de les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris.

Capacitat professional: Relacionada amb la capacitat per utilitzar especificacions, normes i reglaments de compliment obligatori, per elaborar projectes i estudis així com mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions, taxacions en l'àmbit de la professió, i per dirigir l'execució de les obres objecto dels projectes.

Capacitat per a la interacció humana i versatilitat: Relacionada amb la transmissió de coneixements i habilitats, per adaptar-se a un entorn canviant, per al desenvolupament efectiu del treball i la resolució constructiva de conflictes.

Capacitat de lideratge facilitador: Referida a l'habilitat per organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions relacionades amb l'Enginyeria Agroalimentària, per dirigir projectes tècnics professionals, per proporcionar adreça i lideratge, proporcionar pautes per aconseguir objectius, motivar i crear un ambient òptim per al desenvolupament de les persones.

Capacitat de treball en equip: Descriu l'habilitat per funcionar en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals, de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i compromís en l'assoliment dels objectius.

Capacitat d'aprenentatge actiu: Inclou la capacitat per aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments, per desplegar un aprenentatge continu, de manera autònoma i amb iniciativa.

Capacitat d'iniciativa i innovació: Es refereix a la capacitat per treballar de manera autònoma amb responsabilitat i iniciativa, capaç d'assumir posicions emprenedores, i de prendre decisions per resoldre problemes propis del seu àmbit professional.

Capacitat de comunicació: Relativa a l'habilitat per a l'expressió oral i escrita en llengües pròpies de la comunitat i de l'àmbit professional, per gestionar el coneixement de manera òptima i dominar les tecnologies modernes relatives a la gestió i ús de la informació.

Capacitat social: Referida a la capacitat per manifestar compromís amb els requeriments ètics derivats de l'exercici professional de l'Enginyeria Agroalimentària i com a ciutadà.Sortides professionals

Dins del sector agroalimentari, els àmbits en què poden desenvolupar la seva activitat les persones graduades en Enginyeria Agroalimentària són:Empresa privada

Administració pública

Exercici lliure de la professió

Realitzant les tasques següents:Tècnic/a de producció en indústries alimentàries.

Tècnic/a de control de qualitat en indústries alimentàries

Enginyer/a de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries

Tècnic/a d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.

Tècnic/a de administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.

Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, adreça d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

Altres activitats amb requeriments de titulació de grau.


Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a aquest estudi seria convenient que tinguessin un nivell acceptable de les assignatures bàsiques de ciència i tecnologia: Química, Física, Matemàtiques i Informàtica.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Enginyeria Agroalimentària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Enginyeria Agroalimentària