Grau Universitari en Enginyeria Informàtica

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La informàtica és una àrea professional, acadèmica i de recerca àmpliament reconeguda en la societat actual:
 • Professional: Els professionals dels sistemes i projectes informàtics en les empreses i organitzacions amb formació tecnològica i general que permeti disposar de coneixements de llarga durada, orientats a la formació contínua al llarg de la seva carrera professional.
 • Acadèmica: L'Enginyeria Informàtica és una disciplina acadèmica amb continguts, pràctiques i mètodes establerts, i centrada en l'aplicació de les tecnologies de la informació en les empreses i la descripció i comprensió dels fenòmens relacionats amb l'ús i explotació dels recursos informàtics en l'àmbit empresarial. En les estadístiques del Llibre Blanc es va donar una xifra als 70.000 titulats de titulacions d'Informàtica.
 • Investigadora: L'Enginyeria Informàtica (en les diferents subdisciplines segons l'ACM) s'estructura en un nombre d'àrees de recerca específica, amb teories i mètodes concrets i una comunitat científica entorn a associacions, conferències i revistes científiques. Com a exemple, la base de dades de citacions a publicacions científiques ISI JCR compta amb diverses categories temàtiques relacionades amb la Informàtica (Computer Science) o els seus subdisciplines (com Programari Engineering o Information Systems).

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Enginyeria Informàtica són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Distribució del pla d'estudis Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 108
Optatives de menció 48
Altres Optatives 12
Treball fi de grau 12
Total 240

Curs d'Anivellació en Matemàtiques
En UDIMA som plenament conscients de les dificultats que l'alumnat d'Enginyeria té en les assignatures de matemàtiques del grau, sobretot si reprèn els estudis després de molt temps, o s'accedeix a una Enginyeria sense haver cursat el batxillerat específic de la branca. Per resoldre aquesta mancança UDIMA ha configurat aquest Curs d'Anivellació en Matemàtiques.
Aquest Curs d'Anivellació en Matemàtiques serà de matriculació obligatòria per a aquells alumnes que vulguin accedir al Grau en Enginyeria Informàtica, mitjançant estudis o vies d'accés diferents a la branca d'Enginyeria.
També podran cursar els estudiants d'Enginyeries que vulguin repassar aquests coneixements matemàtics.
Les assignatures del grau requereixen tenir coneixements matemàtics previs, i per tant no podran ser matriculades per aquells alumnes que estiguin realitzant el curs d'anivellament fins que no se superi el mateix.

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:

 
 • Fonaments de Programació
 • Àlgebra
 • Tecnologia i Estructura de Computadors
 • anàlisi Matemàtica
 • Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
 • Electromagnetisme, Semiconductors i Ones
 • Matemàtica Discreta
 • Estructures de dades
 • Anglès
 • Metodologia de la Programació
 • Estadística i Probabilitat
 • Bases de Dades
 • Dret Informàtic i Deontologia Professional
 • Xarxes de Computadors
 • lògica
 • sistemes Operatius
 • Interacció Persona-Ordinador
 • Paradigmes de la Programació
 • Organització d'Empreses
 • Anàlisi i Disseny d'Algorismes
 • Enginyeria de Sistemes i de la Informació
 • intel·ligència Artificial
 • Enginyeria del Software I
 • sistemes Distribuïts
 • Autòmats i Processadors de llenguatges
 • Arquitectura de Computadors i Sistemes
 • Enginyeria del Coneixement
 • Seguretat en Xarxes i Criptografia
 • optatives
 • Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Els titulats en Informàtica han de ser professionals competents que posseeix amplis coneixements de totes les àrees relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes, que siguin capaços d'identificar problemes, avaluar riscos i aportar solucions eficients i amb gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació als possibles canvis perquè estiguin preparats per integrar-se en un entorn de ràpida evolució.

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de grau, màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat. Els estudiants poden establir una comunicació directa amb els seus professors.

Durada

Inici: 21 de febrer 2022.

Objectius

La preparació per a exercir la professió de la Informàtica, tenint una consciència clara de la seva dimensió humana, econòmica, social, legal i ètica. Aquesta dimensió professional té la seva materialització a Europa en associacions professionals com el Council of European Professional Informatics Societies. La preparació, al llarg de la seva carrera professional, per assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, tant de contingut tècnic com directiu, i de contribuir a la gestió de la informació i en la gestió del coneixement. L'adquisició de les capacitats requerides en la pràctica professional de l'Enginyeria: ser capaços de dirigir projectes, de comunicar-se de manera clara i efectiva, de treballar en conduir equips multidisciplinars, d'adaptar-se als canvis d'aprendre autònomament al llarg de la vida. Estar preparats per aprendre i utilitzar de forma efectiva tècniques i eines que sorgeixin en el futur.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Enginyeria Informàtica
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X