Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Enginyeria Química

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Enginyeria i arquitectura

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 63

Obligatoris 135

Optatius 18

Pràctiques externes 12

Treballo fi de Grau 12

Places 70

Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (Campus Sescelades de Tarragona)

Llengües utilitzades català

espanyol

AnglèsL'enginyer/a Químic/ca té els coneixements necessaris per elaborar, sintetitzar i obtenir tot tipus de substàncies, i per crear i dirigir les indústries relacionades amb el sector, i els seus plans de qualitat i medi ambient.Pràctiques externes

L'estudiant estarà en una empresa del sector químic, farmacèutic, de producció de béns de consum o enginyeries, realitzant tasques d'enginyer/a tutoritzades per un professor/a de l'ETSEQ i pel supervisor/a responsable de l'empresa. Aquesta orientació de l'assignatura fa que es puguin aconseguir múltiples objectius. A més de l'aprenentatge lligat a la realització d'un treball concret, l'estudiant coneixerà els aspectes bàsics de l'organització, les relacions que s'estableixen entre les persones i nivells de responsabilitat, i també obté un benefici evident de la relació directa amb el tutor/a de l'empresa.Objectius

L'Enginyeria Química és una àrea del coneixement bàsicament aplicada que tracta els processos químics industrials des de la concepció fins a l'operació correcta. Tal com s'entén en l'actualitat, l'aplicació creativa de l'Enginyeria Química comporta el tractament de primeres matèries, en un procés a una escala adequada, per obtenir productes acabats de més valor afegit, mitjançant transformacions de caire químic, físic o, fins i tot, bioquímic. Aquesta aplicació inclou tasques tan variades com la recerca de nous processos viables a escala industrial, el càlcul d'instal·lacions, l'estimació de costos i l'avaluació dels impactes ambientals. El caràcter interdisciplinari de l'Enginyeria Química fa que els professionals d'aquesta àrea del coneixement requereixin tant d'una sòlida formació bàsica, en ciències de l'enginyeria i matèries tecnològiques pròpies, però també una disposició oberta a totes les àrees afins. La titulació en Enginyeria Química és, doncs, el perfil professional òptim de la persona que vol treballar en la indústria química, però que la capacita també per a la indústria de transformació i processos, en general, com el desenvolupament de noves energies netes, biotecnologia, producció de fàrmacs o el desenvolupament i producció de nous materials.Treball fi de Grau

En l'últim curs es desenvolupen capacitats de síntesis i avaluació imprescindibles per aconseguir els nivells més alts en la investigació i desenvolupament, o en l'adreça de projectes industrials. En particular, el Treball Fi de Grau s'enfoca a desenvolupar un projecte viable, en quin el futur professional mostra capacitat global en la funció per la qual ha estat preparat al llarg dels quatre anys de grau, i sap defensar-ho davant un tribunal.Competències

L'estudiant d'Enginyeria Química (IQ) adquirirà les competències relacionades amb l'aplicació del coneixement tècnic propi de la professió; però, alhora, adquirirà competències relacionades amb el comportament professional del/de l'enginyer/a químic/a. Aquestes competències les podem resumir de la manera següent:Capacitat tècnica: Engloba la capacitat per a l'aplicació efectiva de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de la IQ, el disseny d'experiments relacionats, la valoració de l'impacte econòmic, ambiental i social de les solucions tècniques, i l'aplicació dels principis de la qualitat.

Capacitat professional: Relacionada amb la capacitat per utilitzar especificacions, normes i reglaments obligatoris, per fer peritatges, informes i treballs anàlegs i, bàsicament, la redacció, visat i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'Energia Química.

Capacitat per a la interacció humana i versatilitat: Relacionada amb la transmissió de coneixements i habilitats, per a l'adaptació a un entorn canviat, per al desenvolupament efectiu del treball i la resolució constructiva de conflictes.

Capacitat de lideratge facilitador: Referida a l'habilitat per organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions relacionades amb la IQ, per dirigir projectes tècnics professionals, per proporcionar adreça i lideratge, proporcionar pautes per a l'assoliment d'objectius, motivar i crear un ambient òptim per al desenvolupament de les persones.

Capacitat de treball en equip: Descriu l'habilitat per funcionar en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals, de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i compromís en l'assoliment de les fites.

Capacitat d'aprenentatge actiu: Inclou la capacitat per aprendre maneres eficaces per poder assimilar coneixements i comportaments, per desplegar un aprenentatge continu, de manera autònoma i amb iniciativa.

Capacitat d'iniciativa i innovació: Es refereix a la capacitat per treballar de manera autònoma amb responsabilitat i iniciativa, capaç d'assumir posicions emprenedores i de prendre decisions per resoldre problemes propis del seu àmbit professional.

Capacitat de comunicació: Relativa a l'habilitat per a l'expressió oral i escrita en llengües pròpies de la comunitat i l'àmbit professional, per gestionar el coneixement de manera òptima i dominar les tecnologies modernes relatives a la gestió i ús de la informació.

Capacitat social: Referida a la capacitat per manifestar compromís amb els requeriments ètics derivats de l'exercici professional de la IQ i com a ciutadà.Sortides professionals

Els enginyers químics treballen en un ventall molt ampli d'activitats industrials, aplicant els coneixements de ciència i tecnologia per solucionar els diferents problemes de manera eficient, segura i econòmica. Treballen en indústries químiques, farmacèutiques, construcció, papereres, petroquímiques, electrònica i microelectrònica, de polímers, biotecnologia, medi ambient, seguretat, etc. També apliquen les seves habilitats de comunicació, treball en grup, coneixements, mètodes i eines de gestió de projectes per treballar eficaçment en tots els àmbits professionals. També col·laboren en la millora de les tècniques de processament dels aliments i de la producció de fertilitzants, incrementant, per tant, la quantitat i qualitat dels aliments disponibles al món. Finalment, els enginyers químics també proporcionen solucions a problemes ambientals, com la contaminació de l'aire, el terra, els rius, el mar i els oceans, per tant possibiliten un desenvolupament econòmic i tecnològic més net i sostenible.Només es pot pensar erròniament que els enginyers químics només saben elaborar productes, també treballen en àrees com la legislació, educació, publicitat, finances, medicina, sanitat, administració, etc.La versatilitat de l'Enginyeria Química, el nivell de formació així com les competències que es desenvolupen fan del titulat/dóna en IQ un professional adaptable, capaç d'inserir-se ràpidament en un mercat laboral que demana aquesta classe de perfil.Quant a les sortides professionals, l'àmbit tradicional del/de l'enginyer/a químic/a és l'empresa en els diferents nivells d'enginyeria, producció, R+D o gestió. Les sortides més importants són:- Indústries petroquímiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.- Laboratoris i instituts de R+D .- Administració.- Investigació. Investigació tant al sector privat com el públic.- Empreses d'enginyeria.- Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer/a independent, que fa projectes per encàrrec.- Docència, tant en educació secundària com a superior.- Sector serveis i comercial.- Auditoria (energètica, ambiental, etc.).- Assessorament en nous projectes, inversions, etc.- Generació d'una empresa pròpia. El dinamisme dels enginyers químics els permet tenir les suficients idees i empenta per tirar endavant un negoci propi.- Estacionis depuradores d'aigües residuals.- Etc.
Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a aquest ensenyament seria convenient que tinguessin un nivell acceptable de les assignatures bàsiques de ciència i tecnologia: Química, Física, Matemàtiques i Informàtica.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Enginyeria Química

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Enginyeria Química