Grau Enginyeria Química

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Per què estudiar aquest grau:
Per la creixent demanda de professionals en aquest camp.
     
Per obtenir una titulació enfocada a les necessitats de la realitat professional.
     
Per participar en un mètode d'aprenentatge únic que potenciarà les teves aptituds i capacitats.
     
Per convertir-te en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu; valors necessaris en la teva carrera professional.
     
Per formar part d'una de les escoles líders en projectes d'investigació en el món de l'enginyeria química.
     
Per tenir accés al programa de pràctiques empresarials en les empreses més importants del sector químic.
     
Per haver estat reconegut externament seu model educatiu per diferents agents externs

Objectius del Grau d'Enginyeria Química

Formar professionals experts en la concepció, càlcul, disseny, construcció i operació d'instal · lacions o equips en què la matèria experimenta un canvi d'estat, contingut, energia o composició *

Proveir professionals amb capacitats per dur a terme tasques en què intervinguin processos fisicoquímics i de bioenginyeria en el sector químic, petroquímic, farmacèutic, mediambiental, etc
* Segons definició d'enginyer / a químic / a del Consell d'Universitat.

Requisits d'accés: L'accés al GRAU es pot fer, prioritàriament, per les següents vies:

Alumnes provinents de batxillerat:

Fase general de les PAU i, si s'escau, l'específica amb les matèries de modalitat adscrites la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior:

Si escau, fase específica de les PAU amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes majors de 25 anys:

Prioritàriament les persones que superin les proves d'accés per a majors

de 25 anys amb les matèries adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Cicles Formatius de Grau Superior. Famílies professionals:

Agrària

Arts Gràfiques

Arts i Artesanies

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

fabricació Mecànica

Fusta, Moble i Suro

Imatge i so

Informàtica i Comunicacions

Instal · lació i Manteniment

Maritimopesquera

química,

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica

indústries alimentàries

indústries extractives

Proves d'accés per a majors de 25 anys.

Matèries adscrites a l'opció d'accés d'Enginyeria i Arquitectura

Temari

Crèdits ECTS: 240

Formació bàsica: 63

Obligatoris: 135

Optatius: 18

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Places de nou ingrés: 80

Treball fi de grau:
En l'últim curs es desenvolupen capacitats de síntesi i avaluació imprescindibles per assolir els nivells més alts en la investigació i desenvolupament, o en la direcció de projectes industrials. En particular, el Treball Fi de Grau s'enfoca a desenvolupar un projecte viable, en que el futur professional mostra capacitat global en la funció per a la qual ha estat preparat al llarg dels quatre anys de grau, i sap defensar davant un tribunal.

Destinataris

Alumnes als quals van dirigits aquests estudis

Alumnes amb interès per les matemàtiques, la física, la química, i la informàtica que desitgin adquirir una sòlida formació com a enginyers.

Durada

240 ECTS.

Perspectives laborals

Les sortides més importants són: Indústries petroquímiques, agroalimentàries, farmacèutiques, construcció, farmacèutiques, papereres, electrònica i microelectrònica, polímers, biotecnologia, medi ambient, seguretat etc. Administració. Empreses d'enginyeria. Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer / a independent, que fa projectes per encàrrec. Docència, en educació secundària. Sector serveis i comercial. Auditoria (energètica, ambiental, etc.). Assessorament en nous projectes, inversions, etc. Generació d'una empresa pròpia. El dinamisme dels enginyers químics els permet tenir prou idees i empenta per tirar endavant un negoci propi. Estacions depuradores d'aigües residuals. I encara que moltes altres ...
Grau Enginyeria Química
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
43007 Tarragona
Cursos més populars
X