Grau a Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El paper estratègic del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), i l'aplicació creixent d'aquestes en els diferents sectors de l'economia, ha fet augmentar la necessitat de professionals de la telecomunicació, una demanda que creixerà exponencialment en els propers anys. Diversos estudis nacionals i internacionals han posat de manifest un dèficit de professionals amb coneixements sobre xarxes de comunicacions (incloent xarxes TCP / IP, coneixement sobre MPLS, operadors de xarxa, coneixements de dimensionament de xarxa, infraestructures comunes de telecomunicació, etc.), en seguretat informàtica, en sistemes de telecomunicacions i, en general, en tots els temes relacionats amb les telecomunicacions i les seves noves tecnologies.
El grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), ofereix una formació completament a distància, d'alt nivell i rigor acadèmic en l'àmbit de les tecnologies i serveis de telecomunicació, preparant l'estudiant per l'exercici professional en aquest àmbit.
Aquest grau atorga les atribucions professionals de l'enginyer tècnic de telecomunicació, oferint una formació que capacita l'estudiant a l'hora d'analitzar, dissenyar, implementar, explotar i gestionar sistemes, components i processos de l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquesta formació es sustenta en recursos didàctics propis, elaborats per especialistes reconeguts, experts en l'ensenyament universitari a distància, en un claustre de professors on es combina el coneixement i l'experiència tant professional com acadèmica; i en la disposició de tots els recursos tecnològics i docents necessaris per desenvolupar assignatures eminentment pràctiques i aplicades a la realitat professional actual (laboratoris virtuals, eines i programari de simulació, experts convidats, pràctiques professionals en grans empreses del sector, etc.)
El grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UDIMA compta amb dues mencions específiques: Telemàtica i Sistemes de Telecomunicació, sent aquestes les dues àrees d'especialització amb més projecció professional i interès actual en l'àmbit laboral, acadèmic i investigador de l'Enginyeria de Telecomunicacions.

Temari

Pla d'estudis:

El Títol de Graduat o Graduada en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 90
Pràctiques Externes (Obligatòries) juny
Tecnologia Específica (Optatives) 48
optatives 24
Treball Fi de grau 12
Total 240

Curs d'Anivellació en Matemàtiques
En UDIMA som plenament conscients de les dificultats que l'alumnat d'Enginyeria té en les assignatures de matemàtiques del grau, sobretot si reprèn els estudis després de molt temps, o s'accedeix a una Enginyeria sense haver cursat el batxillerat específic de la branca. Per resoldre aquesta mancança UDIMA ha configurat aquest Curs d'Anivellació en Matemàtiques.
Aquest curs d'Anivellació en Matemàtiques serà de matriculació obligatòria per a aquells alumnes que vulguin accedir al Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, mitjançant estudis o vies d'accés diferents a la branca d'Enginyeria.
També podran cursar els estudiants d'Enginyeries que vulguin repassar aquests coneixements matemàtics.
Les assignatures del grau requereixen tenir coneixements matemàtics previs, i per tant no podran ser matriculades per aquells alumnes que estiguin realitzant el curs d'anivellament fins que no se superi el mateix.

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 
 • Àlgebra i Anàlisi Vectorial
 • Càlcul
 • Física
 • Fonaments de Sistemes Informàtics
 • Fonaments de Programació
 • Mètodes Numèrics i Transformades
 • Anàlisi de Circuits
 • Electromagnetisme, Semiconductors i Ones
 • Electrònica i Instrumentació Bàsica
 • Fonaments de Gestió Empresarial
 • Electrònica Analògica i Digital
 • Senyals aleatòries i sistemes lineals
 • Estadística i Probabilitat
 • Camps i Ones
 • Xarxes de Computadors
 • Sistemes Digitals Teoria de la Comunicació
 • Sistemes de Transmissió. comunicació Òptica
 • Xarxes de Commutació i Infraestructures de Telecomunicació
 • Anglès
 • Teoria de la Informació
 • Sistemes Distribuïts
 • Fonaments de Comunicacions Mòbils i Xarxes Cel·lulars
 • Tractament Digital del Senyal
 • Seguretat en Sistemes i Xarxes de Comunicació
 • Pràctiques Externes
 • Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Els titulats en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació han de ser professionals competents que tinguin amplis coneixements de totes les àrees relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes centrats en l'àrea de la Telemàtica o de els sistemes de telecomunicacions actuals, que siguin capaços d'identificar problemes, avaluar riscos i aportar solucions eficients i amb gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació als possibles canvis perquè estiguin preparats per integrar-se en un entorn de ràpida evolució.

Destinataris

El grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació s'adreça a:
 • Estudiants que vulguin adquirir les competències necessàries per ocupar l'exercici professional de la enginyer tècnic de telecomunicacions.
 • Professionals que vulguin adquirir competències i coneixements en desenvolupament i aplicació de les TIC.
 • Qualsevol professional interessat a conèixer i entendre el funcionament de les telecomunicacions.

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: ccés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

Que siguin capaços de redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l'apartat 5 d'aquesta ordre, la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes , serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica. Que coneguin, comprenguin i siguin capaços d'aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, així com manejar amb facilitat especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment. Que coneguin matèries bàsiques i tecnologies que els capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i adaptar-se amb versatilitat a noves situacions. Que siguin capaços de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.
Grau a Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X