Grau en Farmàcia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
5 anys
10000 €

Descripció

IQS y Blanquerna, dos de las instituciones fundadoras de la Universitat Ramon Llull en Barcelona, imparten el Grado en Farmacia (con reconocimiento de Máster). IQS, a la vanguardia en el terreno de la química y la biotecnología, y Blanquerna, con una formación consolidada en el campo de la salud, suman su experiencia, su capacidad de innovación y una extensa red de empresas e instituciones referentes en el sector de la química y de la salud.

Temari

El pla d'estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 crèdits durant un curs acadèmic. El pla d'estudis consta de 300 crèdits que es distribueixen en 5 cursos acadèmics:


1r Curs
 • Química general i inorgànica                                      
 • Química-Física                                                                 
 • Física aplicada a farmàcia                                            
 • Biologia                                                                              
 • Microbiologia i parasitologia                                      
 • Anatomia i fisiologia I i II                                             
 • Seminari farmacèutic interdisciplinari                    

2n Curs
 • Química analítica                                                            
 • Química orgànica                                                            
 • Química farmacèutica                                                  
 • Bioestadística                                                                  
 • Bioquímica                                                                        
 • Fisiopatologia I i II                                                         
 • Immunologia                                                                   
 • Antropologia de la salut                                              
 • Història de la farmàcia, legislació i deontologia farmacèutica.                             
3r Curs
 • Determinació estructural                                            
 • Biotecnologia                                                                   
 • Farmacognòsia                                                                
 • Tecnologia farmacèutica I i II                                     
 • Bromatologia                                                                   
 • Nutrició                                                                              
 • Farmacologia I i II                                                           
 • Atenció farmacèutica i farmàcia clínica I  
            
4t Curs
 • Biofarmàcia i farmacocinètica                                   
 • Sistemes avançats d'alliberament de fàrmacs  
 • Toxicologia                                                                        
 • Atenció farmacèutica i farmàcia clínica II              
 • Teràpia individualitzada (Farmacogenòmica)     
 • Història de la farmàcia, legislació i
 • deontologia farmacèutica II                                       
 • Salut pública                                                                     
 • Farmacoeconomia i gestió farmacèutica              
 • Metodologia en la investigació                                 
 • Registre en la indústria farmacèutica i afins                                             
 • Pràctiques orientades a la menció (vegeu itineraris formatius)                          
5è Curs
 • Pràctiques tutelades                                                    
 • Treball de fi de grau                                                      
 • Bioètica                                                                              
 • Assignatures (4) de la menció (vegeu itineraris formatius)          


                                           

 

Competències per a les quals et prepara el curs

Tenir i comprendre els coneixements específics determinats per llei per als graduats en Farmàcia i els coneixements procedents de l?avantguarda del seu camp d'estudi. Saber aplicar els coneixements adquirits al seu treball d?una forma professional, argumentada i que permeti la resolució de problemes dins de la seva àrea d?estudi. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. Haver desenvolupat les habilitats d?aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. Demostrar la capacitat de comunicació oral i escrita en anglès. Adquirir destreses informàtiques suficients per gestionar amb fiabilitat les principals eines telemàtiques relacionades amb les ciències de la salut.

Destinataris

El perfil d'ingrés idoni correspon al d'un estudiant amb interès per la biologia, química, anatomia i fisiologia, física, informàtica i tecnologia, motivat per la cura de les persones, l'experimentació i amb una gran curiositat intel·lectual, que desitgi adquirir una sòlida formació sobre el medicament en totes les seves etapes, des de l'obtenció fins als efectes que produeix en l'organisme.

Requisits

Per als estudiants de nou ingrés, la URL estableix una prova d'accés o d'admissió. Té una durada aproximada de 3 hores i en el moment de realitzar la preinscripció s'informarà a l'estudiant del dia i de l'hora de la prova.

Prova d'accés

Test psicotècnic + redacció

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i anglès

Durada

5 anys / 10 semestres / 300 crèdits

Objectius

Formar experts en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments. Capacitar els titulats per integrar-se al sistema d?atenció de la salut i per contribuir a optimitzar, aportant tot el seu coneixement humanista, assistencial i farmacoterapèutic. Facultar els alumnes per integrar-se en la indústria farmacèutica, química, cosmètica, veterinària o alimentària gràcies a les habilitats tècniques, de lideratge i de gestió. Dotar de coneixements avançats en un context de recerca científica altament especialitzat. Motivar els professionals capacitant-los per a l?aprenentatge autònom, formats en la cultura de la qualitat, bons comunicadors, amb capacitat per desenvolupar-se en entorns laborals complexos.

Titulació obtinguda

Grau en Farmàcia

Pràctiques

Laboratori: Més de 1.000 hores de laboratori i simulació. Pràctiques externes: 9 (6+3) mesos de pràctiques obligatòries a oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària i indústria farmacèutica o al

Perspectives laborals

A Espanya, els farmace?utics tenen mes de 50 sortides professionals diferents que van des del nivell assistencial (Oficina de Farma?cia, Farma?cia Hospitala?ria o Assiste?ncia Prima?ria), la indu?stria (Qui?mica, Farmace?utica, Cosme?tica o Alimenta?ria), empreses de serveis (CRO), l?administracio? sanita?ria (Salut Pu?blica), els ana?lisis cli?nics, l?ensenyament o la recerca i la innovacio? (R+D+i).

Promocions

IQS i Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, són dues institucions sense ànim de lucre que dediquen, per als estudiants que es matriculen per primera vegada a la titulació de grau en Farmàcia, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que el rep pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L'ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats a pagar per l'estudiant a partir de la primera mensualitat (octubre). L'ajut no cobreix, en cap cas, l'import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.
Aquests ajuts són compatibles amb d'altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.

Preu

10000 €
Preu crèdit: 192euros Número de crèdits de la titulació: 300 Crèditos per curs: 60
Campus i seus: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Padilla, 326-332 08025 Barcelona
Cursos més populars
X