Grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!!.
El grau de Gestió i Administració Pública és una titulació oficial centrada en l'estudi de l'Administració pública per formar els professionals que ocuparan càrrecs tècnics i directius en l'àmbit de la gestió pública del segle XXI.
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'exigència creixent de transparència, entre altres factors, han modificat substancialment el paradigma sota el qual es desenvolupa l'activitat de les administracions públiques. Es tracta d'un nou context que obliga les administracions a adaptar les seves formes organitzatives i que requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.
Aquest nou grau, ofert conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB), proporciona una formació integral i interdisciplinària sobre el règim jurídic, les tècniques i els mètodes de gestió de l'Administració pública. L'estudiant dominarà el conjunt d'organitzacions, activitats i actors que la configuren.
El contingut del grau de Gestió i Administració Pública es basa en l'estudi de la gestió jurídica, administrativa i financera, però també inclou assignatures com la comptabilitat, els recursos humans o la direcció o planificació d'organitzacions.
El grau té un perfil profesionalizador i desenvolupa les capacitats analítiques i directives requerides per a l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. El graduat es converteix en un professional acostumat a treballar en xarxa, amb capacitat per a la gestió i una mentalitat creativa, innovadora i flexible.

Objectius
Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn jurídic, polític, social, financer i econòmic, i sobre les estructures de les administracions públiques per comprendre'n el funcionament organitzatiu.
Obtenir coneixements avançats sobre els diferents mecanismes i eines de la gestió administrativa, econòmica i financera de les organitzacions públiques.
Obtenir coneixements de les tècniques i metodologies d'anàlisi per elaborar estudis i informes d'alta qualitat que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'Administració pública.
Adquirir competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.
Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació, i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils
El grau de Gestió i Administració Pública de la UOC es dirigeix a estudiants i/o professionals que tinguin interès pels assumptes públics, amb la voluntat de millorar l'eficàcia, l'eficiència i el funcionament de l'Administració.
En particular, el grau de Gestió i Administració Pública està dissenyat per a:
Professionals que vulguin accedir o treballar al servei de les diferents administracions públiques. El programa permet afrontar amb garanties el temari previst per a l'accés als cossos superiors i tècnics de l'Administració.
Professionals que ja són funcionaris o treballadors públics i que vulguin actualitzar els seus coneixements i competències, i promocionar o millorar les seves expectatives professionals.
Professionals d'empreses, organitzacions privades o altres institucions que donen servei al sector públic o desenvolupen la seva activitat en contacte amb l'Administració.
Competències:
Competències transversals

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat per a la resolució de problemes.
Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
Capacitat per a la presa de decisions.
Capacitat per a gestionar la informació.
Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
Capacitat de lideratge.
Capacitat de treball en equip en entorns multidisciplinaris.
Capacitat per a generar noves idees (creativitat i innovació).
Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 
Competències específiques

Capacitat per a comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
Capacitat per a analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
Capacitat per a identificar els pressupostos teòrics dels actors públics, com també les relacions entre l'Administració i els ciutadans
Capacitat per a dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
Capacitat per a analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
Capacitat per a entendre i saber aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
Capacitat per a analitzar teòricament, planificar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
Capacitat per a desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitativa i qualitativa per a la gestió pública.
Capacitat per a dissenyar, planificar i implementar programes i processos d'intervenció per donar resposta a problemes polítics i socials específics.
Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit de la gestió pública i l'administració electrònica.
Capacitat per a assessorar en la planificació i el disseny d'estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat en els serveis i resultats.

Competències pròpies de la UOC
L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau de Gestió i Administració Pública es compon de 240 crèdits ECTS, organitzats en tres grans subconjunts, bàsic, obligatori i optatiu, repartits així:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica.
• 150 crèdits ECTS obligatoris, que inclouen els 6 crèdits del Treball final de grau (TFG) i el Pràcticum (PRC).
• 30 crèdits ECTS optatius.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 138
Optatives 30
Pràcticum 6
Treballs finals de grau 6
Total 240

Semestres:
Semestre 1:
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Estructures administratives 6 ECTS.
• Competències TIC per a la gestió i administració pública 6 ECTS.
• Idioma modern I 6 ECTS.
• Economia política 6 ECTS.

Semestre 2:
• Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials 6 ECTS.
• Fonaments de gestió pública 6 ECTS.
• Sistema polític espanyol 6 ECTS.
• Sistema constitucional espanyol 6 ECTS.
• Història política i social contemporània 6 ECTS.

Semestre 3:
• Idioma modern II 6 ECTS.
• Anàlisi de dades en l'Administració pública I 6 ECTS.
• Dret administratiu I 6 ECTS.
• Dret del treball i de la Seguretat Social 6 ECTS.
• Direcció i gestió de persones 6 ECTS.

Semestre 4:
• Dret i administració de la Unió Europea 6 ECTS.
• Hisenda pública 6 ECTS.
• Dret administratiu II 6 ECTS.
• Anàlisi de dades en l'Administració pública II 6 ECTS.
• Optativa 1 6 ECTS.

Semestre 5:
• Fonaments teòrics de la decisió pública 6 ECTS.
• Polítiques públiques 6 ECTS.
• Dret privat 6 ECTS.
• Règim dels ingressos públics 6 ECTS.
• Optativa 2 4 ECTS.

Semestre 6:
• Introducció a la informació financera 6 ECTS.
• Contractació pública i activitat administrativa 6 ECTS.
• Gestió pressupostària 6 ECTS.
• Avaluació de programes i polítiques públiques 6 ECTS.
• Sistema tributari 6 ECTS.
• Optativa 3 4 ECTS.

Semestre 7:
• Comptabilitat pública 6 ECTS.
• Dret i govern local 6 ECTS.
• Pràcticum 6 ECTS.
• Optativa 4 4 ECTS.
• Ètica per a la gestió i administració pública 6 ECTS.

Semestre 8:
• Règim d'ocupació pública 6 ECTS.
• Activitat administrativa II 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.
• Optativa 5 4 ECTS.
• Optativa 6 4 ECTS.
• Optativa abril 7 ECTS.

Destinataris

El grau de Gestió i Administració Pública de la UOC es dirigeix a estudiants i/o professionals que tinguin interès pels assumptes públics, amb la voluntat de millorar l'eficàcia, l'eficiència i el funcionament de l'Administració.
En particular, el grau de Gestió i Administració Pública està dissenyat per a:
 • Professionals que vulguin accedir o treballar al servei de les diferents administracions públiques. El programa permet afrontar amb garanties el temari previst per a l'accés als cossos superiors i tècnics de l'Administració.
 • Professionals que ja són funcionaris o treballadors públics i que vulguin actualitzar els seus coneixements i competències, i promocionar o millorar les seves expectatives professionals.
 • Professionals d'empreses, organitzacions privades o altres institucions que donen servei al sector públic o desenvolupen la seva activitat en contacte amb l'Administració.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i català.

Durada

Pròxim accés: 16 de febrero 2022. Últims dies!!.

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn jurídic, polític, social, financer i econòmic, i sobre les estructures de les administracions públiques per comprendre'n el funcionament organitzatiu.
 • Obtenir coneixements avançats sobre els diferents mecanismes i eines de la gestió administrativa, econòmica i financera de les organitzacions públiques.
 • Obtenir coneixements de les tècniques i metodologies d'anàlisi per elaborar estudis i informes d'alta qualitat que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'Administració pública.
 • Adquirir competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació, i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Perspectives laborals

Les sortides professionals del grau de Gestió i Administració Pública abasten el sector de la funció pública però també les empreses privades que treballen per a l'Administració pública i altres institucions i organitzacions. En el sector públic, el graduat podrà exercir tasques de gestió, coordinació, execució i assessorament pròpies dels cossos superiors i tècnics de l'Administració pública, institucions polítiques i altres organitzacions de caràcter públic que operen en l'Administració pública local, autonòmica, estatal i internacional. En el sector privat, el graduat podrà exercir en múltiples empreses i actors que es relacionen amb l'Administració: consultories, organitzacions polítiques, empreses concessionàries de serveis públics, contractistes de l'Administració, assessors, analistes polítics, gestors públics, concessionàries de serveis públics, gabinets de comunicació, fundacions, ONG, etc.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política: Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Directora del programa : Dra. Maria Julià Barceló.
Grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Seu de Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X