Grau en Història de l'Art

Grau
Oficial / homologat
Distància
Consulteu el preu

Descripció

PRESENTACIÓ
El Llibre Blanco del Programa de Convergència Europea de l'ANECA per al Títol de Grau en Història de l'Art estableix els següents objectius generals, que aquesta proposta assumeix com a propis (subscrits així mateix per l'Acord per al pla d'estudis del Grau d'Història de l'Art aprovat el 12 de desembre de 2007 pels vint-i-nou directors de departaments d'Història de l'Art de les universitats d'Espanya reunits a Madrid sota el patrocini del Comitè Español d'Història de l'Art):

• Proporcionar a l'alumne coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la Història i de la seva manifestació en diferents cultures i a través dels diversos llenguatges artístics i garantir que posseeix i comprèn coneixements d'Història de l'Art a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
• Preparar a l'alumne en una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l'historiador de l'art. Capacitar a l'alumne per a la pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, especialment aquelles relacionades amb el mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seves competències professionals.

Tales objectius poden concretar-se així:


1. Objectius específics en el camp dels coneixements:
• Que l'alumne conegui les característiques, funcions, i les línies bàsiques de l'art en les seves diferents manifestacions, al llarg del discórrer històric i en el marc de les diferents cultures, així com les causes primordials d'aquestes característiques, funcions i evolució, incardinant sempre l'obra d'art en el context social, econòmic, polític, ideològic, religiós i individual en què es va gestar, i connectant-la amb altres formes d'expressió cultural.
• Que l'alumne conegui la teoria de l'art i el pensament estètic en el seu discórrer històric i dins dels diferents contextos culturals, socials, econòmics, polítics, ideològics, religiosos, que han condicionat els discursos, l'estètica, la funció, les tècniques i els llenguatges formals de l'art.
• Que l'alumne conegui específicament les fonts, les tendències, els artistes i les obres més importants i representatives de cadascun dels períodes de la Història de l'Art i en el marc de diferents cultures.
• Que l'alumne conegui i manegi de forma rigorosa i ajustada el llenguatge específic i la terminologia adequada que són propis de les diferents manifestacions de l'art.
• Que l'alumne conegui els diferents enfocaments i les diferents metodologies que permeten la comprensió de l'obra d'art.
• Que l'alumne conegui els diversos procediments de creació artística i les tècniques de conservació, tutela i divulgació del Patrimoni Històric-Artístic i Cultural.
• Que l'alumne conegui les publicacions més importants (o altres vies d'informació) realitzades sobre la matèria així com totes aquelles que li puguin permetre un major aprofundiment en aspectes específics de la mateixa. Ha de garantir-se que els alumnes tinguin les vies adequades per ampliar els seus coneixements en aquells temes que siguin del seu interès o imprescindibles per al desenvolupament pràctic de la seva professió.
• Que l'alumne conegui la realitat nacional i internacional en matèria d'indústria política cultural; del mercat de l'art i de les institucions i organismes culturals.
• Que l'alumne adquireixi coneixements específics que li capacitin per a l'exercici de treballs propis dels perfils professionals de la titulació.

2. Objectius específics en el camp de les habilitats:
• Que l'alumne desenvolupi el seu esperit analític i crític i la seva sensibilitat per veure i llegir l'obra d'art; que s'acostumi a interpretar el llenguatge de les seves formes, a apreciar els seus valors estètics i a extreure d'ella informacions sobre la cultura que l'ha generat. L'obra d'art, a més de posseir el seu propi valor intrínsec, és un excel·lent mitjà per entendre i saber apreciar el passat de la humanitat i la civilització en la qual ella mateixa va ser creada.
• Que l'alumne desenvolupi una metodologia científica pròpia de la Història de l'Art. S'introdueixi en l'execució de treballs bibliogràfics, en l'elaboració d'estats de la qüestió d'algun tema específic de la Història de l'Art o en l'anàlisi i interpretació de les fonts documentals i literàries pròpies de la Història de l'Art per comprendre globalment l'obra artística.
• Que l'alumne s'acostumi a entrar en contacte directe amb les obres artístiques mitjançant visites als monuments històrics i a museus i exposicions que mostrin al públic aquest tipus d'obres.
• Que l'alumne adquireixi la capacitat d'utilitzar altres tècniques historiogràfiques per al coneixement i valoració de l'obra d'art.
• Que l'alumne adquireixi habilitats en el maneig de les noves tecnologies com a mitjà per a l'estudi la difusió de l'obra d'art.
• Que l'alumne adquireixi habilitats per dissenyar un projecte integral de gestió del ben artístic, des del seu coneixement fins a la seva explotació social.
• Que l'alumne obtingui la capacitació necessària per dissenyar projectes educatius en diferents nivells de l'ensenyament de la Història de l'Art.

3. Objectius específics en el camp de les actituds:
• Que l'alumne assumeixi la necessitat de desenvolupar una metodologia científica per a qualsevol tipus d'actuació i de decisió en relació amb els coneixements d'Història de l'Art.
• Que l'alumne treballi tant autònomament com en equip i col·labori amb els professionals d'altres camps.
• Que l'alumne sàpiga presentar i exposar oralment i per escrit projectes de gestió i de difusió en tots els camps d'actuació de la Història de l'Art.
• Que l'alumne adquireixi responsabilitat professional i compromís amb la societat en tot el referent a la defensa i conservació del Patrimoni Històric-Artístic.
• Que l'alumne sigui conscient de la necessitat de formar-se en diversos camps interdisciplinaris, en el domini de l'expressió oral i escrita de la pròpia llengua, en l'ús d'altres llengües estrangeres, en el maneig de les eines informàtiques i en l'ús de les xarxes que permetin l'establiment de contactes nacionals i internacionals.
• Que l'alumne prengui consciència de la importància de desenvolupar la seva capacitat de lideratge i l'autocrítica.

COMPETÈNCIES
Competències específiques de formació disciplinar i professional.

Des de la consideració dels perfils professionals abans ressenyats per a aquests estudis, s'ha considerat la necessitat d'incorporar les següents competències específiques de formació disciplinar i professional. Aquestes parteixen del recollit en el Llibre Blanco per al Títol de Grau en Història de l'Art (igualment subscrites per l'Acord per al pla d'estudis del Grau d'Història de l'Art, aprovat el 12 de desembre de 2007 pels 29 directors de departaments d'Història de l'Art de les Universitats d'Espanya reunits a Madrid sota el patrocini del Comitè Español d'Història de l'Art), encara que han estat parcialment modificades des de les conclusions extretes en el procés de debat intern i les consultes externes desenvolupades:

Competències o coneixements disciplinessis fonamentals (saber disciplinar)

1. Consciència crítica de les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i dels límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art.

2. Visió diacrònica general de la Història de l'Art Universal.

3. Visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials.

4. Coneixements particulars i optatius de la Història de l'Art.

5. Coneixement de les diferents metodologies d'aproximació a laª H de l'Art i de la seva contingència històrica (Historiografia de l'Art).

6. Coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents gèneres (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, arts decoratives i suntuarias), llenguatges, procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història. Teoria i pensament estètic.

7. Coneixement de les principals fonts literàries i documentals de la Història delArte.

8. Coneixements bàsics d'iconografia, mentre que clau per a la interpretació de lasimágenes.

Competències aplicades i professionals (saber fer)

9. Coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en Història de l'Art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d'informació inèdita, plantejament d'hipòtesi, processos crítics de síntesis, elaboració d'arguments i conclusions bé estructurades, crítica d'art.

10. Situar l'obra d'art en el seu context històric, intel·lectual, cultural i institucional.

11. Coneixement sobre la història i les problemàtiques actuals de la conservació, criteris de restauració i gestió del patrimoni històric – artístic i cultural.

12. Coneixements bàsics de Museología i Museografía.

13. Coneixements sobre documentació, composició de materials i tècniques constructives dels béns artístics mobles i immobles.

14. Coneixements en gestió de col·leccions d'art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d'art.

15. Coneixements sobre el mercat de l'art: anticuariado, galeries, taxació i mecenatge.

16. Coneixements instrumentals aplicats a la Història de l'Art: capacitats bàsiques

per interpretar i manejar gràfics, dibuix, fotografia, imatge en moviment, informàtica i materials de l'obra d'art.

Competències disciplinessis complementàries (saber transcendir)

17. Coneixement general dels diferents períodes de la Història Universal.

19. Visió interdisciplinària de les humanitats: Història del pensament, Llengües antigues, Llengua i Literatura, Emblemàtica, Història de les arts escèniques, Mitologia, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.

20. Coneixement general o específic de ciències i tècniques historiogràfiques: epigrafia,paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.

21. Coneixement comprensiu d'idiomes moderns, incidint en el vocabulari tècnic.

22. Consciència crítica de la diacronia i sincronia pròpies de la realitat i comprensió històrica i cultural, i en concret de la reflexió filosòfica, com a element essencial d'aquesta realitat i comprensió.

23. Coneixements específics dels fets i temes filosòfics, propis del nivell educatiu del Grau, que recolzin la comprensió cultural en la qual s'insereix tant les produccions artístiques com la reflexió estètica sobre les mateixes.

24. Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar les dades, textos i problemes filosòfics en relació amb el pensament artístic.

25. Capacitat d'exposar argumentada i sistemàticament la pròpia interpretació de textos i problemes filosòfics en relació amb el pensament artístic.

26. Capacitat per identificar i manejar adequadament les fonts bibliogràfiques i documentals útils per a l'estudi dels diferents períodes històrics i de la geografia europea.

27. Coneixement general dels diferents períodes de la història universal, des de l'antiguitat fins al temps present, i capacitat per caracteritzar-los i apreciar les seves subdivisions internes.

28. Coneixement dels principals fets històrics (esdeveniments, processos, conjuntures) que han tingut lloc en els diferents períodes en els quals tradicionalment s'ha dividit la història: història antiga, medieval, moderna i contemporània.

29. Coneixement de la història del món actual com a realitat més immediata, així com dels trets més distintius d'aquest període històric, les raons per les quals han arribat a produir-se, i les seves conseqüències a escala mundial.

30. Coneixement de l'evolució de la societat, la cultura i el pensament en l'Edat Moderna.

31. Consciència de les continuïtats i els canvis que tenen lloc en el procés històric, i capacitat per comprendre'ls.

32. Consciència de la diversitat històric cultural i capacitat per comprendre com la humanitat ha existit, actuat i pensat en els diferents contextos del passat.

33. Coneixement de la diversitat i complexitat dels territoris en els quals es desenvolupa l'activitat humana, i capacitat per diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals a través de diversos factors, bé siguin d'ordre natural o bé derivats de l'activitat humana.

34. Consciència de la repercussió dels factors geogràfics (naturals, físics i humans) en l'activitat humana i en els sistemes d'organització econòmica, social i política, i capacitat per descobrir les relacions entre el mitjà geogràfic i la política nacional i internacional.

35. Coneixement i aplicació de les tècniques principals de la interpretació i comprensió de textos literaris, amb la finalitat d'aprendre a detectar i resoldre problemes i aplicar els coneixements en la pràctica de la historiografia artística

36. Capacitació acadèmica per interrelacionar els diferents aspectes de la filologia i relacionar el coneixement filològic amb els continguts d'Història de l'Art.
Campus i seus: UNED Garrotxa
UNED Garrotxa
c/ Fontanella, 3 17800 Olot (Girona)
Cursos més populars
X