Grau Universitari en Història

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Un dels principals comeses de la Història és l'anàlisi del passat a fi d'aconseguir una millor comprensió del moment present. Aquesta tendència, que exalta el paper alliçonador de la Història com a font d'ensenyament per als homes, reprèn el concepte d'Història com "magistra vitae" (mestra de la vida) que expressés Ciceró.
El títol de Grau en Història de la UDIMA té com a finalitat conjugar els coneixements humanístics bàsics i generalistes amb l'aprenentatge de les eines i tècniques de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, explicant a més l'estudiant amb complements de formació procedents de Ciències socials com ara l'Antropologia, la Sociologia i el Dret.
Aquest Grau ofereix als estudiants una visió panoràmica dels processos històrics, des de la Prehistòria fins al món actual, i una presentació dels debats i controvèrsies del temps present sobre l'elaboració del coneixement històric, les seves possibilitats i els seus límits. El propòsit és que els estudiants adquireixin la formació, els coneixements i les habilitats necessàries per permetre'ls al ple desenvolupament de les funcions relacionades amb la investigació i l'ensenyament de la Història, comprenent i fent comprensibles als altres els esdeveniments del passat.

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Història són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 67 de 19 de març de 2014, sent la seva estructura la següent:

Distribució del pla d'estudis Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 144
optatives 24
Treball fi de grau 12
Total 240

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:

Assignatures:

 
 • Ciència Històrica. Conceptes i Etapes de la Història Universal
 • Geografia General
 • Història Social i Política Contemporànies
 • Tecnologia i Gestió de la Informació i del Coneixement
 • Història de l'Art. conceptes fonamentals
 • Antropologia General
 • Espanya Actual
 • Història Econòmica Espanyola i Mundial
 • Història d'Amèrica
 • Prehistòria Universal
 • Prehistòria de la Península Ibèrica
 • art Prehistòric
 • Història del Món Grecorromano
 • Història Medieval Universal
 • Història d'Espanya Antiga
 • Història de la Cultura Escrita
 • Història Antiga del Pròxim Orient
 • Pensament Antic i Medieval
 • Història de les Societats Peninsulars a l'Edat Mitjana

Optatives:
 • Història de l'Art Antic i Medieval
 • Història Cultural de l'Edat Mitjana
 • Història Universal Moderna
 • Història d'Espanya Moderna
 • pensament Modern
 • Història Universal Contemporània
 • Fonaments d'Arqueologia
 • Paleografia i Diplomàtica. Epigrafia i Numismàtica
 • Història Política i Social de l'Edat Moderna
 • Història Contemporània d'Espanya. El Segle XIX
 • pensament Contemporani
 • Història de l'Art Modern i Contemporani
 • Història Cultural de l'Edat Moderna
 • El Món Actual
 • Mètodes i Tècniques d'Investigació Històrica. Tendències Historiogràfiques Actuals
 • Treball Fi de Grau

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 de febrer de 2022.

Objectius

Per obtenir el títol de Graduat en Història de la UDIMA l'estudiant haurà d'haver demostrat els següents avenços: Reunir els coneixements humanístics suficients per a l'inici d'una activitat professional en l'àmbit de la Història. Conèixer les interrelacions individu-cultura-societat. Realitzar argumentacions reflexives sobre els corrents artístics. Expressar-se amb soltesa sobre els moviments filosóficos.Comprender l'adaptació al canvi en una societat de processos accelerats. Comprendre les bases culturals del nostre temps. Tenir capacitat d'ús de les eines informàtiques per a la creació de recursos a internet i altres mitjans de comunicació. Posseir les adequades competències per a l'aplicació de la legislació en la conservació del patrimoni històric i artístic. Avaluar i analitzar els canvis demogràfics i socials en els països en vies de desarrollo.Comunicar els continguts escrits amb rigor i dinamisme per escrit i de forma oral.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Història
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X