Grau en Infermeria

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest ensenyament que imparteix l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu està organitzada segons el Pla d'Estudis homologat, que coincideix en línies generals amb el dels altres centres homòlegs, adscrits o integrats a la Universitat de Barcelona.

L'ensenyament d'Infermeria integra un conjunt sistemàtic i coherent de matèries que permet el / la estudiant obtenir una formació adequada en l'àmbit de la professió d'Infermeria i accedir al títol de Graduat / ada en infermeria.


L'objectiu del títol de grau d'infermeria és formar infermeres generalistes, amb preparació científica i humana que les capaciti per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i la comunitat.Així doncs, la funció de la infermera és brindar cures, avaluant les respostes davant experiències de salut per detectar les seves necessitats i ajudant en la realització d'aquelles activitats que contribueixin a la seva salut o al seu restabliment oa una mort digna.Dins de l'entorn del sistema de salut, la infermera comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació, per tal de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut , la prevenció de la malaltia i les cures de les persones malaltes o incapacitades.Els estudis del títol de grau d'infermeria van encaminats a que els futurs titulats:        1. Adquireixin coneixements amplis de la ciència infermera, les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, famílies, grups i comunitat.
        2. Desenvolupin habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres.
        3. Desenvolupin la capacitat d'establir relacions positives amb les persones assignades a la seva cura.
        4. Desenvolupin la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, respectant els valors i els drets individuals, per mantenir en qualsevol situació la dignitat de les persones.
        5. Utilitzin el pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia científica en les seves intervencions i actuacions.
        6. Adquireixin les habilitats necessàries per donar a conèixer els seus treballs i investigacions mitjançant la realització de pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials. La finalitat és incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencials, de raonament clínic, de gestió clínica i de judici crític, alhora de prestar atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia , Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques, que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.


A més realitzarà la presentació i defensa davant el Tribunal universitari d'un projecte final de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

OBJECTIUS / DIRECTRIUS MINISTERIALS

La formació, mitjançant l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds, garantirà que l'estudiant en finalitzar el seu període de formació sigui capaç de:1. En l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut.3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés de salut - malaltia.9. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari, i utilitzar adequadament els recursos disponibles.

Vies d'accés

    Accés a la universitat per alumnat de batxillerat (PAU)
    Accés a la universitat per a més grans de 25 anys
    Accés a la universitat per a més grans de 45 anys
    Accés per a més grans de 40 anys mitjançant acreditació d? Experiència laboral
    Accés per a persones titulades de cicles formatius de grau superior (CFGS)
    Accés per a persones que han iniciat estudis universitaris espanyols14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnics i els de qualitat.15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal · liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts terminals.

Destinataris

L'Escola, com a centre adscrit que implanta el pla d'estudis de la UB té en compte el seu perfil d'ingrés. Aquest perfil d'ingrés s'avalua i es millora a través de la participació de l'Escola en la Comissió Acadèmica i mitjançant les reunions amb el representant del rector en la EUI. Les aportacions del centre es basen en el resum de les actes de qualificacions dels estudiants i el llistat d'alumnes de nou ingrés amb dades personals i sobre la via d'accés. Aquesta informació nodreix l'informe que confecciona la UB sobre el perfil d'ingrés.Tot i això, la complementació de l'oferta formativa la realitza la Comissió de Grau amb la definició i aprovació de les matèries optatives. Aquestes han de ser validades per la UB. Per tant, la Comissió de Grau, té en compte el perfil d'ingrés i el perfil d'ingressos definit i aprovat per la direcció de l'Escola amb l'elecció d'aquestes matèries.Quant al perfil d'ingrés està regit per les competències professionals que assenyala l'ANECA per als professionals d'Infermeria i les transversals de la Universitat de Barcelona. La Comissió de Grau és qui té en compte els objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del grau, i fa el disseny i definició d? Aquest perfil tenint en compte:

    
Perfil d'ingrés definit per la UB
    
Pla d'estudis de la UB
    
Oferta formativa
    
Missió i visió de l'escola
    
Necessitats de la societat
    
Necessitats detectades pels alumnes en la Junta deEscuela i reunió de delegats.
    
Necessitats detectades d'altres grups d'interès a través de la direcció del centre.
    
Pla estratègic de l'Escola, objectius de llarg i mitjà termini i objectius anuals definits per la Comissió de Gestió de processos.
    
Anàlisi dels indicadors que donen informació respecte al perfil d'ingrés: taxa deabandono, taxa de titulacions, taxa inserció laboral ...
    
El professorat en les reunions del Claustre i en les reunions de cadascuna de les assignatures.
    
Els coordinadors / es d'assignatures de grau en les reunions amb la del cap d'Estudis.
    
Els tutors / es del Pla d'Acció Tutorial en les reunions amb la coordinadora del PAT.
    
Els coordinadors i tutors / es de centres de pràctiques amb les titulars de les assignatures pràctiques.
    
Els professionals dels centres de pràctiques amb els tutors / es.
    
Els gestors dels centres de pràctiques en les reunions amb els coordinadors i la direcció.
Campus i seus: Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa, nº 37 - 59, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X