Descripció


Viatjar a l'altra punta del món en menys d'un dia, just per sobre el més alt dels núvols i a poc menys que la velocitat del so. Això és el que actualment centenars d'avions fan cada dia, i tot gràcies a l'enginyeria aeronàutica.L'aeronàutica tracta tot allò que fa possible que una aeronau pugui volar de manera segura i eficient. És doncs un camp marcadament multidisciplinari on entren en joc una gran varietat de ciències, tècniques i tecnologies.


Temari del curs

La especialidad en aeropuertos proporciona formación en el campo del diseño, el desarrollo, el mantenimiento y la gestión de las infraestructuras aeroportuarias, y del apoyo a la aviación en general.

Sin embargo no se dejan de lado otros aspectos fundamentales en la aeronáutica como son la aerodinámica, la ciencia y tecnología de los materiales, el diseño de aeronaves y las estructuras para la navegación aérea. Además, en el último año de estudios, una serie de asignaturas optativas permiten al estudiante profundizar más en disciplinas ya conocidas (infraestructuras aeroportuarias, control de instalaciones en aeropuertos) así como explorar otros campos menos tratados en los tres primeros años como la gestión de vehículos aeroespaciales y la creación de empresas en el sector, entre otros.
Veure més

Destinataris


Des dels seus inicis, l'Escola ha esdevingut un centre pilot pel que fa a la seva metodologia docent. Aquest esforç ha sigut reconegut amb diversos premis: dues distincions Vicens Vives, dos premis de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i és actualment un referent en el sistema Universitari estatal, tal com indiquen les nombroses invitacions a professors de l'Escola per donar conferències a altres universitats sobre la metodologia docent de l'EETAC.L'EETAC és el primer centre que va posar en marxa trets docents molt estesos actualment a altres centres de la mateixa Universitat, com ara l'avaluació global i continuada o un sistema d'ensenyament fonamentalment pràctic, molt lligat a les empreses que han estat clau per assolir resultats acadèmics altament positius. Així, un 80% dels estudiants que ingressen a l'EETAC aconsegueixen titular-se, i amb una durada mitjana dels estudis com a màxim d'un any més de la seva durada prevista . Més de la meitat dels titulats han realitzat estades a empreses o han completat els seus estudis en una universitat estrangera. Pel que fa a la inserció laboral dels recent titulats, la mitjana de temps necessari per a trobar feina se situa en menys de dos mesos.


Veure més

Promocions


A més del treball en grup, també potenciem especialment altres habilitats transversals necessàries per exercir la professió i per tant molt valorades pel mercat de treball: 

  • C1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i els principis que regeixen la seva activitat. Capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Conèixer i aplicar coneixements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans.

  • C2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat, analitzant l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques. Habilitat per utilitzar de manera equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

  • C3. Tercera llengua (anglès): Arribar a un nivell d'anglès acord amb les necessitats de la professió i del mercat laboral. Llegir i comprendre documents, llibres, normatives, manuals, especificacions i catàlegs d'equips en anglès. Escoltar i comprendre conferències i classes impartides en anglès. Comunicar-se adequadament en anglès, tant de manera oral com escrita, i especialment a l'àmbit relacionat amb l'enginyeria TIC. Capacitat de treballar en grups multilingües desenvolupant projectes.

  • C4. Comunicació eficaç oral i escrita: Comunicar eficaçment de manera oral i escrita continguts tècnics en el àmbit TIC. Elaboració de pensament i exposició raonada en la presa de decisions. Participació en debats sobre temes d'enginyeria TIC, manifestant idees i raonaments, atenent al mateix temps les propostes realitzades per altres.

  • C5. Treball en equip: Ser capaç de treballar en grup, com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes viables. Liderar algunes tasques i assumir compromisos i responsabilitat, considerant els recursos disponibles.

  • C6. Ús solvent de recursos d'informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació a l'àmbit de les tecnologies TIC, valorant de manera crítica els resultats obtinguts.

  • C7. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement. Capacitat per a aprendre per pròpia iniciativa i de manera autònoma noves tecnologies, recursos i procediments relacionats amb l'àmbit TIC.

  • C8. Utilització eficient d'equips d'instrumentació: Formació experimental, especialment pel que fa a la caracterització d'equips terminals, mitjans de transmissió, sistemes i subsistemes. Capacitat per a la diagnosi, la presa de decisions i l'avaluació de mesures d'equips i subsistemes segons les especificacions globals del sistema i/o del servei.

  • C9. Gestió de projectes: Establir els objectius d'un projecte, planificant adequadament els recursos i les tasques. Realitzar un seguiment del projecte i una avaluació dels seus resultats. Utilitzar adequadament eines de suport a la gestió de projectes.

 Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en ingenieria de eroports

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en ingenieria de eroports