Descripció

Branca Art i Humanitats

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 60

Obligatoris 135

Optatius 36

Treball de finalització de Grau 9

Places 50

Centre d'impartició Facultat de Lletres (Campus Catalunya de Tarragona)

Llengües utilitzades Anglès

Català

Espanyol

Francès

AlemanyEl Grau d'Anglès ha de ser el nucli més important de generació de professionals de la llengua anglesa i, d'altra banda, ha d'actuar com a garantia de la qualitat d'aquests professionals. Però no només es tracta del domini en profunditat de la llengua anglesa, els estudis superiors que constitueixen aquesta titulació afegeixen a la part purament lingüística una formació en aspectes culturals i literaris que estan íntimament relacionats amb la realitat lingüística anglòfona.A més, la possibilitat d'adquirir coneixements d'altres llengües modernes afavoreix la formació de professionals versàtils i adaptables a situacions lingüístiques i culturals variades i complexes.Pràctiques externes

Amb les pràctiques externes els alumnes posen en funcionament, en l'àmbit professional de l'anglès, en el treball editorial, en la indústria cultural i el turisme, o en l'assessorament lingüístic i administració, i de manera integrada, les competències específiques, transversals i nuclears assimilades, integrant els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es pot aplicar, i desenvolupant l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.Objectius

El grau d'anglès ha de ser el nucli mes important de generació de professionals de la llengua anglesa i, d'una altra part, ha d'actuar com a garantia de la qualitat d'aquests professionals.A part del domini en profunditat de la llengua anglesa, els estudis superiors que es presenten en aquesta proposta afegeixen a la part purament lingüística una formació en aspectes culturals i literaris que estan íntimament relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. A més, la possibilitat d'adquirir coneixements d'altres llengües modernes, afavoreix la formació de professionals versàtils i adaptables a situacions lingüístiques i culturals variades i complexes.Així, els objectius són:Proporcionar les eines d'aprenentatge de la llengua anglesa necessàries per garantir un procés d'adquisició de la llengua efectiu i sòlid.

Proporcionar les bases teòriques i els elements pràctics necessaris per aconseguir un nivell de coneixement passiu i un ús actiu excel·lents i en profunditat de la llengua anglesa.

Completar la formació en llengua anglesa de l'alumnat amb coneixements de la cultura i la literatura de les comunitats lingüístiques de parla anglesa, així com la traducció associada a la llengua anglesa.

Facilitar als estudiants les eines professionalitzadores que els permetin accedir a una gran varietat de llocs de treball en els quals la llengua anglesa sigui una eina d'ús quotidiana i un requisit imprescindible.

Treball de finalització de Grau

Desenvolupar adequadament les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador, integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, aplicar les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret, i desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte. Això és el que s'espera del Treball de finalització fe grau.També cal demostrar el coneixement, l'anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia, elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball, en anglès.Competències

Entendre la llengua anglesa i expressar-se en ella oralment i per escrit de manera fluïda i precisa.

Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella oralment i per escrit de manera fluïda i precisa.

Posseir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i espanyola.

Conèixer els corrents teòrics i metodològiques de la lingüística i les seves aplicacions.

Conèixer els corrents teòrics i metodològiques de la teoria de la literatura i de la crítica literària.

Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.

Entendre la llengua anglesa parlada i escrita en profunditat i ser capaç d'analitzar-la lingüísticament.

Utilitzar vocabulari anglès ampli i divers.

Pronunciar la llengua anglesa de manera precisa i fluida a partir del coneixement en profunditat del sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb l'ortografia.

Utilitzar la pragmàtica de la comunicació en llengua anglesa i introduir aspectes culturals dels països de parla anglesa en l'expressió oral i escrita en anglès.

Conèixer la varietat lingüística, literària i cultural anglòfona.

Conèixer i aplicar les bases de la teoria de la literatura i de les teories estètiques.

Conèixer les característiques principals, així com les obres i autors més rellevants de diverses literatures de llengua anglesa.

Avançar en el coneixement de l'ésser humà dins dels seus diversos entorns culturals.

Saber analitzar textos orals i orals donis d'un punt de vista lingüístic, cultural i literari.

Saber formar-se i expressar una opinió clara i concisa sobre un text, de forma oral i escrita.

Conèixer i saber aplicar les diferents metodologies i els processos lingüístics per a l'aprenentatge de la llengua anglesa.

Familiaritzar-se amb els principals aspectes teòrics i pràctics en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.

Conèixer els principis bàsics de la teorització de la traducció i saber traduir amb eficàcia de l'anglès a l'espanyol i/o al català i de manera inversa.

Saber editar i corregir els textos tècnics en anglès i utilitzar les principals tecnologies de traducció assistida per ordinador.

Conèixer les cultures dels diferents països de parla anglesa.

Conèixer de manera global la mitologia germana, nòrdica i alemanya.

Conèixer els mites fundacionals de la identitat alemanya moderna.Sortides professionals

Ensenyament de la llengua anglesa a tots els nivells, treball editorial, edició de textos, traduccions, etc. Indústria de la cultura i del turisme, assessorament jurídic, treball administratiu en empreses multinacionals.
Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

El perfil correspon al d'un alumnat amb un interès específic i una capacitat rellevant per a les matèries de llengua i literatura en concret per la llengua anglesa. Conseqüentment, se li pressuposa un nivell de coneixements de la llengua anglesa entri A2 i B1 segons el marc comú europeu de referència per les llengües. A nivell mes general, el Grau d'Anglès, està dirigit a persones amb un interès per la cultura anglosaxona en totes les seves manifestacions (lingüística, literàries, cultural, mediàtica, etc.), la multiculturalitat, el contacte amb altres llengües i altres cultures.Es pressuposa un alt nivell de sensibilitat cap a qüestions d'interculturalitat, aspectes sociològics, d'identitat i de gènere lligats a la història i la producció cultural del món anglosaxó.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Inglés

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos