UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Grau en Magisteri d'Educació Infantil

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

El títol de Grau en Magisteri d'Educació Infantil té com a objectiu que els estudiants adquireixin els coneixements i competències necessaris per fer la seva tasca docent en l'etapa d'Infantil. Es busca que els que cursen aquest títol destaquin en el seu futur exercici pel seu coneixement de les àrees curriculars d'Educació Infantil des d'un enfocament globalitzador; per la seva capacitat per planificar i avaluar processos d'ensenyament-aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les necessitats dels estudiants; pel seu coneixement de l'organització dels centres d'Educació Infantil i la seva capacitat d'adaptació als canvis científics, pedagògics i socials; per la seva visió innovadora sobre les pràctiques educatives, el seu domini de les noves tecnologies i la seva aposta per la formació permanent, així com per la seva capacitat per col·laborar amb els diferents agents educatius de la comunitat i l'entorn social.

El títol de Grau de Magisteri d'Educació Infantil de la UDIMA pretén orientar a més la formació dels estudiants en camps determinats dins de l'exercici professional docent, a través de les mencions qualificadores. Seguint l'Ordre ECI / 3854/2007, de 27 de desembre, es proposen quatre mencions qualificadores que, sense ser especialitzacions, orienten la formació de l'alumnat en camps determinats. Cadascuna de les mencions qualificadores es compon de 30 crèdits ECTS, i els estudiants optar per una de les mencions per poder finalitzar el Grau o bé obtenir el títol sense menció cursant 30 crèdits optatius a la seva lliure elecció dels oferts. •         Menció en Llengua Anglesa

 •         Menció en Pedagogia Terapèutica

 •         Menció en Audició i Llenguatge

 •         Menció en Tecnologia EducativaSi l'alumne desitgés obtenir diverses mencions haurà de cursar els crèdits associats a cadascuna d'elles.

A més d'aquest títol, la UDIMA oferta als mestres diplomats en l'Especialitat d'Educació Infantil un Curs d'Adaptació al títol de graduat en Magisteri d'Educació Infantil que proporciona una actualització de la seva formació, possibilitant que obtinguin el títol de Graduat en Magisteri d'Educació infantil vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior. A través d'aquests cursos els mestres diplomats podran obtenir a més una o diverses mencions qualificadores.


Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Els ensenyaments corresponents al Grau en Magisteri d'Educació Infantil tenen caràcter oficial, d'acord amb el publicat al BOE de 24 de desembre de 2015. La seva estructura és la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 100
obligatòries 60
optatives 30
Pràctiques Externes 36
Treball Fi de Grau 14
Total 240

Distribució d'assignatures:
 
El pla d'estudis consta de les següents assignatures:
 • Didàctica i Innovació curricular en Educació Infantil
 • Psicologia de l'Educació
 • Història i Teoria de l'Educació
 • Tecnologies de la Informació i Gestió del Coneixement
 • Psicologia del Desenvolupament
 • Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i lectoescriptores
 • psicomotricitat Infantil
 • Sociologia de la Família i de la Infància
 • Organització i Gestió de l'Aula
 • Mètodes, Recursos i Noves Tecnologies per a l'Aprenentatge
 • Coneixement del Medi Social i Cultural i la seva Didàctica
 • Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • Llengua Estrangera per a Mestres: Anglès
 • Psicologia de l'Aprenentatge
 • Estimulació i Atenció Primerenca
 • Sociologia de l'Educació
 • Expressió Musical i la seva Didàctica
 • Desenvolupament del Pensament Lògic Matemàtic i la seva Didàctica
 • Pràctiques Externes I
 • Llengua i Literatura i la seva Didàctica
 • Atenció a la Diversitat en Educació Infantil
 • Didàctica de la Llengua Anglesa en Educació Infantil
 • Metodologia de Recerca en Educació
 • Organització i Lideratge de Centres Escolars
 • Orientació i Intervenció Tutorial
 • Pràctiques Externes II
 • El Joc en Educació Infantil
 • Expressió Plàstica i Visual i la seva Didàctica
 • optatives
 • Salut, Infància i Alimentació
 • Treball de Fi de Grau
 • Pràctiques Externes III
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

CG1. Capacitat per conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.

CG2. Capacitat per promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.

CG3. Capacitat per dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

CG4. Capacitat per fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes, sabent observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i reflexionant sobre ells.

CG5. Capacitat per reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres, promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions ...

Destinataris

En línies generals, és desitjable que un estudiant de Magisteri d'Educació Infantil tingui un clar interès professional per l'ensenyament i formació de nens i nenes en l'etapa d'infantil, així com el convenciment de la importància social de la seva funció com una professió decisiva en la millora de la societat a través de l'ensenyament i la contribució al perfeccionament integral dels homes i dones del futur.

Si en la seva futura tasca docent ha d'atendre al desenvolupament dels continguts propis de l'etapa d'infantil, és lògic plantejar un cert grau de domini en els mateixos, tot i que tindrà també oportunitat de treballar-los al llarg del Grau. En aquest sentit, hauria de posseir les següents capacitats i habilitats: • Alt nivell de comunicació oral i escrita en llengua espanyola.

 • Capacitat d'identificació i comprensió d'idees complexes i inferència de conclusions en qualsevol text o discurs oral.

 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.

 • Habilitat bàsica en l'ús de les TICs.

 • Coneixement i comprensió de l'entorn natural social i cultural i el caràcter complex de les conseqüències de la globalització.

 • Capacitat per a l'organització de tasques i per al treball en equip.

 • Actitud de respecte als Drets Humans i a totes les persones independentment de les seves conviccions o creences polítiques o religioses, així com una actitud de respecte i cura al medi ambient.

 • Capacitat de diàleg com a mitjà bàsic per a la resolució de conflictes.

 • Capacitat d'escolta i habilitats de relació interpersonal.

 • Interès pel coneixement i la formació permanent.

 • Creativitat en la resolució de problemes professionals.

 • Interès en la innovació i millora dels processos.Veure més

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.
Veure més

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.
Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a aprendre fent.

El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat. Els nostres estudiants poden establir una comunicació directa amb els seus professors ...

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.

Durada

Inici: febrer 21.

Objectius

L'objectiu principal del pla d'estudis d'aquest títol de Grau en Magisteri d'Educació Infantil és que els estudiants adquireixin les competències necessàries per per poder exercir la professió docent en l'etapa de 0 a 6 anys. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca docent i promoure la qualitat i la innovació en el sistema educatiu actual. A través de l'estudi de les unitats didàctiques i la realització de les activitats d'avaluació i aprenentatge, el futur mestre d'Infantil adquireix les eines necessàries per fer la seva feina aplicant els seus coneixements. Això permet desenvolupar competències essencials en la vida professional com el treball en equip, l'anàlisi de problemes, la recerca i comunicació de solucions i la presa de decisions.

Titulació obtingudaPerspectives laborals

A causa de la seva relació amb el món laboral, la UDIMA treballa activament per detectar la capacitació i les competències més demandades en el mercat laboral actual.

Concretament, aquest Grau capacita l'estudiant per a la tasca docent adquirint coneixement de diferents disciplines, així com potenciant la formació pedagògica i didàctica que l'habilita per a l'exercici de la professió en centres educatius públics i privats.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Magisteri d'Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Magisteri d'Educació Infantil