Grau en Medicina

Grau
Oficial / homologat
Presencial
6 anys
Consulteu el preu

Descripció

Vull estudiar Medicina

? Per promoure la salut i lluitar contra les malalties humanes, mitjançant el seu diagnòstic, tractament i rehabilitació.

En definitiva, per procurar mantenir la salut i restaurar-la quan s'hagi alterat, tant en els individus com en la comunitat.

us estudis de Medicina de la UdG seran:

    
Uns estudis molt més centrats en l'estudiant que en el professor.
    
Uns estudis fonamentats més en la resolució de problemes que en la simple transmissió d'informació. Això fa que, davant d'un problema o una situació real, l'estudiant hagi d'adquirir les competències i els coneixements necessaris per resoldre'ls.

? A aquests trets, cal afegir la voluntat d'oferir uns estudis basats en la integració de matèries afins, en detriment de la divisió clàssica? Moltes vegades artificial? de les disciplines acadèmiques. Això comportarà el disseny d'unitats d'aprenentatge per objectius que englobin matèries diferents amb un conjunt d'objectius comuns, la qual cosa facilitarà a l'estudiant l'adquisició d'una comprensió global de les disciplines troncals. La Facultat de Medicina de la UdG proposa, per fi, uns estudis més orientats a la comunitat i basats, sobretot, en la versatilitat dels currículums.

? D'aquesta manera, l'aprenentatge dels diferents mòduls es caracteritza per:

    
La participació activa de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. Això fa que desenvolupi les seves capacitats de raonament, d'autoaprenentatge i d'avaluació.
    
Ser un aprenentatge basat en la pràctica, que facilita que l'estudiant adquireixi les competències clíniques i socials necessàries en el desenvolupament de la professió mèdica.
    
Ser un aprenentatge transversal o multidisciplinari, que integra en una mateixa unitat d'aprenentatge aspectes provinents de les matèries bàsiques, clíniques i psicosocials.

Professionals de la medicina per a les necessitats sanitàries del segle XXI

? L'objectiu genèric dels estudis de Medicina és preparar professionals de la medicina d'acord amb les necessitats essencials del que serà la pràctica general de la medicina a l'inici del segle XXI. La formació d'aquests professionals desemboca en la idea d'un metge capaç d'indicar i dur a terme activitats dirigides a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, mitjançant:

    
La prevenció de malalties, tenint en compte l'entorn social on s'originen.
    
El diagnòstic, tractament i rehabilitació dels pacients.
    
El judici i pronòstic dels processos objecte d'atenció.

Atès que la formació mèdica és l'instrument essencial per poder desenvolupar l'exercici professional, el projecte que presenta la UdG s'orienta cap a la satisfacció de les necessitats socials de la salut (el metge que la societat necessita). Es defineix una formació efectiva que ha de proporcionar els fonaments per a la formació posterior en qualsevol de les branques de la medicina, en concordança amb el rol dels metges en el sistema de salut pública, d'acord també amb les nostres lleis i demandes socials. ? Això suposa proporcionar una formació que tingui en compte la responsabilitat social del metge, la formació en recerca, la seva implicació en la comunitat en què treballarà i la seva relació amb la formació mèdica de postgrau. El perfil professional del projecte que presenta la UdG és el metge excel · lent, competent en l'atenció dels problemes de salut, flexible i adaptable als canvis, col · laborador, gestor i defensor de l'estat de salut de la comunitat i amb unes bases sòlides per a una formació especialitzada i en recerca.
Característiques generals dels estudis de Medicina de la UdG

? Durada: sis anys

Càrrega lectiva global: 360 crèdits ECTS, estructurats de la següent manera:

    
77 ECTS corresponents a matèries bàsiques de la branca d'ensenyaments
    
187 ECTS obligatoris definits per les directrius pròpies dels estudis
    
25 ECTS optatius
    
51 ECTS de pràctiques externes
    
5 ECTS per reconeixement
    
15 ECTS corresponents al treball de fi de carrera

? Continguts estructurals:

    
Aprenentatge de les ciències bàsiques (metodologia científica i coneixement de les ciències bàsiques)
    
Gestió i anàlisi crítica de la informació
    
Impregnació de la pràctica de l'atenció primària
    
Aprenentatge de les assignatures clíniques: coneixements, habilitats i actituds que defineixen l'acte mèdic
    
Aprenentatge dels valors professionals
    
Advocacia de la salut
    
Investigació

Requisits

studis previs
Opció de PAU / LOGSE: 2. Ciències de la Salut. Opció de PAU / COU: B. Biosanitària. Opció majors de 25 anys: 2. Ciències de la Salut. Cicles formatius de grau superior: Anatomia Patològica i Citologia; Animació d'Activitats Físiques i Esportives; Audiopròtesis, Dietètica, Imatge per al Diagnòstic, Laboratori de Diagnòstic Clínic; Ortosis i pròtesis; Radioteràpia. I altres tipologies d'accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Durada

360 crèdits

Perspectives laborals

Les sortides professionals van lligades a les tasques que desenvolupen els professionals de la medicina i, per tant, es diferencien en assistencials (exercici lliure de la medicina; consulta d'atenció primària; atenció mèdica especialitzada en ambulatoris, clíniques i hospitals; seguiment del programa de formació MIR en les diferents especialitats, medicina familiar i comunitària, medicina preventiva i de salut pública, medicina del treball ...), docents (com a professorat en facultats de Medicina, escoles universitàries d'Infermeria, altres escoles universitàries, docència sanitària no universitària ) i de recerca (biomèdica).
Grau en Medicina
Facultat de Medicina (UdG)
Campus i seus: Facultat de Medicina (UdG)
Facultat de Medicina (UdG)
Emili Grahit, 77 17071 Girona
Cursos més populars
X