Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

La Nutrició Humana i Dietètica té un gran ventall de possibilitats professionals en una societat cada cop més sensible als hàbits alimentaris individuals i col·lectius de diferents sectors de la població. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, a Barcelona, es compagina l'estudi amb la pràctica des del primer curs i això facilita l'aproximació a aquest món professional i la inserció laboral. L'estudiant també té la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diversos programes de mobilitat.

Temari

1r
Anatomofisiologia 1                                                      
Informàtica                                                                       
Fisiologia de la nutrició                                                 
Seminari interdisciplinari                                             
Bromatologia 1                                                                
Bromatologia 2                                                                
Biologia                                                                              
Anatomofisiologia 2                                                      
Sociologia                                                                          
Antropologia                                                                    

 2n
Comunicació                                                                    
Psicologia                                                                          
Seguretat alimentària i dret alimentari                 
English 1                                                                             
Seminari professionalitzador 1                                 
Dietètica 1                                                                        
Dietètica 2                                                                         
Fisiopatologia                                                                  
Microbiologia-toxicologia                                           
Estadística                                                                         

 
3r
Dietoteràpia 1                                                                 
Bioètica                                                                              
Nutrició comunitària                                                     
Higiene alimentària                                                       
Farmacologia                                                                   
Seminari professionalitzador 2                                 
English in health sciences                                           
Dietoteràpia 2                                                                 
Preparacions alimentàries en                                  
dietoteràpia                                                                     
Valoració nutricional                                                     
Pràctiques externes 1                                                  
Salut pública                                                                     

4t
Màrqueting – Regulació                                              
Educació nutricional                                                      
Economia i gestió-legislació                                       
Seminari profesionalitzador 3                                   
Dietoteràpia 3                                                                 
Pràctiques externes 2                                                  
Tecnologia dels aliments                                             
Optativa                                                                             
Optativa (en anglès)                                                     
Treball fi de grau                                                            

 
 

Requisits

Vies d'accés:
- Batxillerats, PAU i assimilats (preferentment la modalitat de Ciències i Tecnologia)
- FP2, CFGS i assimilats (preferentment les adscrites a la branca de coneixement de Ciències
de la Salut).
- Diplomats, llicenciats o graduats
- Majors de 25, 40 i 45 anys
 
Preinscripció:
Documentació necessària:
- Fotocòpia del DNI
- 1 fotografia original mida carnet
- Fotocòpia de les notes de la via d'accés, si es disposa en el moment de la preinscripció*
 
*Per fer efectiva la preinscripció és imprescindible que la fotocòpia de la nota de la via d'accés sigui lliurada al SIOE. La de Farmàcia també es pot lliurar a la secretaria de l'IQS.

Prova d'accés

Els estudiants han de realitzar una prova d?accés. Consta d?un test psicotècnic i una prova d?expressió escrita. En finalitzar la prova, s?efectuaran uns exercicis en llengua anglesa que permetran con

Metodologia

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l'esperit crític. Els estudiants reben una formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, aules seminaris, aules teoricopràctiques, pràctiques professionals i possibilitat de realitzar estudis a l'estranger.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

240 ECTS

Objectius


La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creativa i estimular l'esperit crític.
Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de quatre grans blocs pedagògics:
  • classes magistrals 
  • seminaris
  • simulació clínica
  • pràctiques professionals

Titulació obtinguda

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Pràctiques

Les pràctiques externes són un marc a on s?articula la teoria i la pràctica. Permeten a l?estudiant fer una aproximació a la realitat professional, alhora que adquireixen una experiència i una oportun

Perspectives laborals

El títol de graduat en Nutrició Humana i Dietètica t'habilita per treballar en l'àmbit de la salut i et permet exercir la teva professió en la planificació, l'assessorament, la docència, la recerca o la gestió. El dietista-nutricionista pot desenvolupar les seves funcions de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades, i en els àmbits següents: Nutrició clínica (àmbit hospitalari o consulta dietètica). Actua en l?alimentació de la persona sana o malalta, tenint en compte les seves necessitats fisiològiques o patològiques, la situació socioeconòmica i les preferències personals, religioses o culturals. Nutrició comunitària o de salut pública. Actua sobre la població en general desenvolupant i participant en programes de polítiques alimentàries, de prevenció i salut en general, i d?educació alimentària. Indústria alimentària. Actua assessorant en la innovació i el disseny de nous productes i en el màrqueting social relac

Promocions

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats mitjançant domiciliació bancària.
L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.
Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball.

Preu

entre 5000 € i 10000 €
Nombre de crèdits de la titulació: 240 Crèdits previstos per curs: 60

Borsa de treball

La Borsa de treball és un servei que ofereix la Facultat per assessorar i ajudar als seus estudiants i titulats a trobar una feina adequada a la teva formació. Els destinataris de les activitats i ser
Campus i seus: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Padilla, 326-332 08025 Barcelona
Cursos més populars
X