Grau Universitari en Turisme i oci

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
5900 €

Descripció

Davant aquest paradigma, The Ostelea School of Tourism and Hospitality ofereix un nou Grau de Turisme i Oci. Aquesta és una titulació oficial que es desenvolupa al voltant de l'enfocament internacional, on els viatges no són entesos només com el fet de viatjar o la intermediació i comercialització turística, sinó, per contra, correspon a totes les activitats i actors involucrats en el sector turístic que es manifesten a través dels viatges. Així mateix, el Grau en Turisme i Oci entenc el lleure com el consum del turisme que es reflecteix de manera transversal en tots els elements del sistema turístic.
El principal objectiu del Grau en Turisme i Oci és formar professionals capaços de gestionar amb èxit, i desenvolupar la seva carrera de turisme des de qualsevol àrea funcional, empreses i negocis dedicats principalment a la planificació i la gestió de destinacions i productes turístics i d'oci internacionals .
Per a això, el grau en turisme ofereix una àmplia formació en empreses turístiques, recursos, productes, destinacions i eines de gestió turística internacional, amb l'objectiu que els nostres alumnes adquireixin una visió estratègica i global en qualsevol de les sortides professionals per a les quals el grau en Turisme i Oci Universitari s'ha dissenyat

Temari

Primer curs.
• Anglès per a professionals del turisme i l'oci I - 6 Crèdits - Obligatòria
• Introducció a l'economia del turisme - 6 Crèdits - Obligatòria
• Oci i recreació com activitats econòmiques - 6 Crèdits - Obligatòria
• Història i institucions del turisme internacional - 6 Crèdits - Obligatòria
• Estructura i organització d'empreses - 6 Crèdits - Obligatòria
• Anglès per a professionals del turisme i l'oci II - 6 Crèdits - Obligatòria
• Fonaments jurídics de les activitats turístiques i recreatives - 6 Crèdits - Obligatòria
• Valorització del patrimoni cultural i natural: recursos i productes - 6 Crèdits - Obligatòria
• Desenvolupament i sociologia de la civilització de l'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Pràctiques en empreses i institucions I - 6 Crèdits - Obligatòria
Segon curs.
• Anglès per a professionals del turisme i l'oci III - 6 Crèdits - Obligatòria
• Espais geogràfics del món. Geografia del turisme - 6 Crèdits - Obligatòria
• Psicologia i motivació de l'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Treball, oci i temps lliure: cultures, llocs i tecnologies - 6 Crèdits - Obligatòria
• Introducció a la sociologia i psicologia del turisme - 6 Crèdits - Obligatòria
• Introducció al màrqueting - 6 Crèdits - Obligatòria
• Anglès per a professionals del turisme i l'oci IV - 6 Crèdits - Obligatòria
• Tècniques d'anàlisi - 6 Crèdits - Obligatòria
• Gestió dels recursos humans a les empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Pràctiques en empreses i institucions II - 6 Crèdits - Obligatòria
Tercer curs.
Obligatòries.
• Responsabilitat social corporativa en turisme i oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Sistemes de qualitat en turisme i oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Màrqueting experiencial - 6 Crèdits - Obligatòria
• Posicionament de productes i gestió de la identitat corporativa - 6 Crèdits - Obligatòria
• Xarxes socials, internet, turisme i oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Pràctiques en empreses i institucions III - 6 Crèdits - Obligatòria
Optatives.
• Direcció i gestió d'empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Optativa
• Estratègies empresarials i competència internacional en turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
• Estructura dels mercats turístics i recreatius - 6 Crèdits - Optativa
• Noves tecnologies de la informació aplicades al màrqueting i la promoció de productes de turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
• El turisme com a estratègia de desenvolupament territorial - 6 Crèdits - Optativa
• Planificació i gestió de destinacions turístiques locals - 6 Crèdits - Optativa
• Direcció i gestió d'empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Optativa
• Estratègies empresarials i competència internacional en turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
• Estructura dels mercats turístics i recreatius - 6 Crèdits - Optativa
• Turisme d'oci i entreteniment - 6 Crèdits - Optativa
• Oci i societat - 6 Crèdits - Optativa
• Noves tecnologies de la informació aplicades al màrqueting i la promoció de productes de turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
• Oci i animació sociocultural - 6 Crèdits - Optativa
• Patrocini i mecenatge - 6 Crèdits - Optativa
• Desenvolupament de projectes i productes d'oci - 6 Crèdits - Optativa
• Planificació i gestió de grans esdeveniments culturals i esportius - 6 Crèdits - Optativa
Quart curs.
Obligatòries.
• Emprenedoria i creació d'empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
• Treball de Fi de Grau - 6 Crèdits - Obligatòria
• Pràctiques en empreses i institucions IV - 12 Crèdits - Obligatòria
Optatives.
• Operacions i processos de producció en empreses d'allotjament turístic - 6 Crèdits - Optativa
• Producció, gestió i comercialització de viatges - 6 Crèdits - Optativa
• Dret públic i privat del turisme - 6 Crèdits - Optativa
• Polítiques turístiques comparades - 6 Crèdits - Optativa
• Gestió de modalitats turístiques basades en recursos naturals - 6 Crèdits - Optativa
• Gestió de modalitats turístiques basades en recursos culturals - 6 Crèdits - Optativa
• Gestió d'altres formes de turisme especialitzades - 6 Crèdits - Optativa
• Sostenibilitat i turisme: problemàtiques i potencialitats - 6 Crèdits - Optativa
• Cooperació internacional i turisme - 6 Crèdits - Optativa
• Planificació i gestió de parcs d'atraccions i parcs temàtics internacionals - 6 Crèdits - Optativa
• Models d'organització i gestió dels museus internacionals - 6 Crèdits - Optativa
• Gestió d'activitats i esdeveniments esportius - 6 Crèdits - Optativa
• Gestió d'indústries i esdeveniments culturals - 6 Crèdits - Optativa
• Restauració, gastronomia i globalització - 6 Crèdits - Optativa
• Activitats recreatives als espais naturals - 6 Crèdits - Optativa
• Oci a l'espai urbà - 6 Crèdits - Optativa
• Nous models d'oci tecnològic - 6 Crèdits - Optativa
• Dret públic i privat de l'oci - 6 Crèdits - Optativa

Requisits

• Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent i superar la PAU
• Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior FP Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior
• Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
• Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat majors de 45 anys
• Tenir més de 40 anys i haver superat l'accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional
• Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent
• Procedir de sistemes educatius de la UE o d'altres estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals, complir els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes d'origen per accedir a les seves universitats i haver obtingut la credencial que expedeix la UNED
• Procedir d'altres sistemes educatius estrangers, tenint present aquí el nou Reial Decret 967/2014 de 21 de novembre pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat
• Haver cursat estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no hagin obtingut l'homologació del seu títol a Espanya
• Altres supòsits que pugui determinar la legislació vigent

Prova d'accés

El procés d'admissió garanteix la idoneïtat dels candidats, d'aquesta manera tots els participants podran aprofitar al màxim aquesta experiència d'aprenentatge.

Metodologia

Full time. Metodologia i pedagogia innovadora: Study Case dirigit per empresaris rellevants del sector. Aplicació pràctica dels coneixements a través del Projecte Transversal. Business Game.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

240 crèdits en quatre cursos acadèmics. Data inici: abril 2019.

Objectius

El Grau en Turisme i Oci et permetrà:
• Respondre a les necessitats de formació existents: Facilitant l'aprenentatge de les qüestions fonamentals sobre teoria, procediments, polítiques, pràctiques i experiències en els àmbits del turisme i l'oci.
• Generar perfils d'especialització: específics que contemplin tant les necessitats de la gestió empresarial com la gestió d'aspectes col·lectius i, en particular, l'aprofitament turístic dels recursos naturals i culturals.
• Interioritzar i sensibilitzar sobre la rellevància científica, econòmica, social, territorial i personal de les qüestions relacionades amb el turisme i l'oci.
• Homogeneïtzar la transmissió de coneixement en matèria de turisme evitant la fragmentació dels continguts a impartir per excessives àrees de coneixement.
• Afavorir el desenvolupament del pensament crític sobre el paper i les conseqüències dels desenvolupaments del turisme i l'oci en un món desigual i globalitzat com l'actual.

Titulació obtinguda

El participant que completi amb èxit el programa obtindrà triple titulació: El títol de Grau en Turisme i Oci per la Universitat de Lleida. (Oficial) El títol de Grau en Turisme i Oci per The Ostelea, School of Tourism & Hospitality. (Propi) El títol de Grau en Turisme i Oci per EAE Business School. (Propi) El Grau de Turisme i Oci compta amb dues mencions: Menció 1: Direcció d'Empreses i Destinacions TurísticosMención 2: Gestió de l'Oci

Pràctiques

Obligatòries els 4 anys de Grau + optatives en el màster. L'objectiu és que els alumnes vagin generant un CV amb pràctiques en empreses TOP del sector.

Promocions

Ostelea posa a disposició dels candidats beques que consisteixen en ajudes econòmiques amb l'objectiu de donar suport als nostres estudiants.

Avantatges del curs

Ostelea és una Business School especialitzada en turisme i basa l'aprenentatge en desenvolupar i potenciar les habilitats i competències dels alumnes. La projecció internacional de Ostelea ens porta a apropar la formació del Grau en Turisme i Oci a nivells dels sistemes formatius més avançats del món. Els alumnes del Grau realitzen una formació de 5 cursos acadèmics (màster opcional), obtenint d'aquesta manera la titulació oficial de Grau + Màster d'especialització dins de l'àrea d'interès. A partir del 3r curs, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar un semestre o un curs complet en una Universitat internacional de la xarxa de partners acadèmics de Ostelea.

Professorat

El Grau de Turisme i Oci està dirigit per María del Pilar Leal L., doctora internacional i Cum Laude per unanimitat, en Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental per la Universitat de Barcelona (2013). Ha cursat un Màster en Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental amb especialitat en desenvolupament local i regional per la mateixa universitat (2009).
Campus i seus: Ostelea - Universitat de Lleida
Ostelea Barcelona
C/ Aragó, 28 08015 Barcelona
Cursos més populars
X