Grau de Pedagogia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

L'educació és un valor fonamental per a una societat lliure, culta, diversa, justa, integradora i rica, que té un sentit ampli i extens que sobrepassa l'escola i abasta qualsevol àmbit en què la persona ha d'aprendre i treure profit d'uns coneixements.

Això és la Pedagogia: no és un treball a l'aula, en un sistema reglat en centres escolars, penitenciaris o de formació d'adults, ja que el pedagog o pedagoga no treballa a l'aula, sinó que se centra en l'orientació educacional (professorat , alumnat, pares i mares, etc.), en la detecció de problemes, en l'elaboració d'un diagnòstic i la seva aplicació i seguiment.

També treballa en empreses com a formador de formadors, cursos de formació contínua, etc. així com en editorials i mitjans de comunicació per elaborar material educatiu, etc.

Pràctiques externes

L'estudiant, d'una banda, realitza pràctiques a classe en grups reduïts (40 com a màxim), i, d'altra, pot realitzar pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del pedagog o pedagoga. En una primera fase del pràcticum, l'estudiant haurà d'observar i analitzar la realitat de l'empresa, servei o institució escollida. En una segona fase, haurà de desenvolupar el pla de pràctiques, que necessàriament haurà d'incloure un programa pedagògic que variarà en funció de l'àmbit en què faci el pràcticum (pla de formació a l'empresa, programa d'orientació educativa, programa d'assessorament, pla de detecció de necessitats de formació, etc.)
Objectius

L'objectiu general de Pedagogia és formar professionals amb els coneixements científics i pràctics necessaris per conèixer, comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. L'estudiant, a la vegada, ha d'adquirir habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.
Treball de fi de Grau

El Projecte de Fi de Grau és el document escrit on l'estudiant plasma tot el que ha fet durant les pràctiques: des de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fi ns a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció. En línies generals, la informació mínima que haurà de fi assegurar en un projecte de fi de grau és la següent:

    
La contextualització i descripció de l'empresa, servei o institució: identificació, organigrama, marc legal, els principis d'intervenció, objectius, població atesa, professionals
    
Els programes i projectes permanents
    
El pla de pràctiques: haurà d'incloure necessàriament el disseny del programa pedagògic
    
El desenvolupament del programa
    
L'avaluació de la intervenció i els resultats
    
Anàlisi i reflexió sobre la pràctica

Sortides professionals

L'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com laboral. Les persones que han cursat aquest grau poden treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials en centres i institucions d'educació formal i no formal. Pot desenvolupar les seues activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades i també en la docència.

Es destaquen els següents perfils professionals:

    
Docència: ensenyament secundari, sobretot vinculat a les àrees de psicopedagogia i, més concretament, en l'especialitat d'orientació psicopedagògica i professional derivades del màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària.
    
Direcció, coordinació i assessorament: direcció de centres, renovació pedagògica, formació contínua.
    
Orientació acadèmica, professional i laboral.
    
Disseny i coordinació de programes.
    
Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius, didàctics.
    
Assessorament en programes educatius. Expert en educació de l'àmbit de l'Administració pública, vinculat als serveis educatius dins de l'especificitat de la pedagogia.

Des de l'òptica dels contextos en què pot ocupar professionalment el futur graduat o graduada en Pedagogia, podem assenyalar:

    
Organitzacions empresarials: formador o formadora d'empresa, tant per realitzar la formació, com per elaborar plans de formació i gestionar-los, avaluar-los, i assessor o assessora-consultor o consultora de formació, o enginyer o enginyera de formació.
    
Editorials: l'assessorament pedagògic a autors de textos i materials educatius, presentació i difusió de materials a professionals de l'educació, supervisió i avaluació de textos i materials, col · laboració en la configuració guració de publicacions de l'àmbit divulgatiu, col col · laboració en la confecció de llibres de text i altres materials pedagògics, etc., poden ser algunes de les funcions i llocs professionals que pot ocupar la persona graduada en Pedagogia.
    
TIC i mitjans de comunicació: a mesura que les TIC i els mitjans de comunicació han anat formant part de l'àmbit social, educatiu i productiu, es necessiten no només professionals formats en principis tècnics, sinó que, a més, han de tenir coneixements pedagògics i didàctics.
    
Salut: la pedagogia hospitalària i de la salut és un dels àmbits professionals emergents. El disseny i desenvolupament de programes de formació per a nens amb llargs períodes d'hospitalització, formació per al comportament hospitalari, educació per a la salut i el consum, educació sanitària a la societat i en la tercera edat són espais nous de projecció professional del pedagog o pedagoga .
    
Medi ambient: és un altre dels espais emergents. El disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental, direcció de centres d'aquest tipus, aules de la natura, granges escola, escoles d'educació ambiental poden ser exemples de projecció professional del graduat o graduada en Pedagogia.
    
Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, direcció de centres educatius, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa).

Destinataris

L'aspirant a estudiar aquest grau haurà de tenir interès per comprendre i facilitar la resolució de les problemàtiques en els processos d'ensenyament aprenentatge de l'ésser humà, en el seu àmbit pedagògic i d'interacció social, i haurà d'estar motivat per adquirir coneixements al llarg de la carrera , mitjançant l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de posseir capacitat per comprendre els processos pedagògics, socials, polítics, culturals, científics, psicològics, i reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos, compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per la seva preparació acadèmica i formació personal-professional dugui a terme la Universitat. A més, també ha de tenir habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi, de síntesi, i interès per la lectura i coneixements bàsics de computació i anglès. Finalment, cal que mostri sempre una actitud de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.

Durada

240 ECTS
Grau de Pedagogia
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV)
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (URV)
Tarragona
Cursos més populars
X