Grau Universitari en Psicologia (Branca Ciències de la Salut)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) ha inclòs el títol de Grau en Psicologia en el seu programa d'estudis a causa principalment del nivell de consolidació de la Psicologia com a disciplina científica i per les necessitats reals en aquest camp en la nostra societat. Espanya requereix cada vegada més professionals en l'àmbit de la Psicologia per comprendre i investigar els mecanismes de la conducta humana i els seus canvis a través del cicle vital, així com les bases fisiològiques del comportament humà; i per ajudar i donar resposta a les necessitats de les persones, utilitzant per a això els programes més adequats en cada cas.
En el plantejament de la UDIMA, la finalitat del Grau en Psicologia, el qual està adscrit a Ciències de la Salut, és formar professionals en la línia definida en el Llibre Blanc de ANECA, seguint les normatives del nostre país, i en el model proposat per EuroPsy. En aquest sentit, es tracta de formar un excel·lent professional que tingui un bon fonament de coneixement científic, seguint el model cientificoprofessional de psicòleg o «scientist-practitioner» que defensa que l'acompliment professional competent requereix una formació científica i competències investigadores. És important que un professional de la Psicologia conegui els principis, models i teories científiques més contrastades per la investigació. Així mateix és important que conegui l'evidència empírica disponible sobre els fenòmens que estudia en el seu programa de formació i que van a fonamentar la seva intervenció professional. En la mateixa línia, cal que tingui coneixement de principis, tècniques i metodologies de la investigació perquè pugui comprendre els resultats dels estudis que pugui analitzar i que vagin a inspirar la seva intervenció. En resum, el Grau en Psicologia que proposa la UDIMA no solament forma a l'estudiant com a psicòleg sinó que li prepara també com cientificoprofessional proporcionant-li una formació científica i competències investigadores.

Temari

Pla d'estudis:
Els ensenyaments corresponents al Grau en Psicologia són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Distribució del pla d'estudis Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 132
Optatives de menció 18
Optatives genèriques 12
Pràcticum setembre
Treball fi de Grau 9
Total 240

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 
 • Història de la Psicologia
 • Psicologia de l'Aprenentatge
 • Bases Biològiques de la Conducta
 • Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
 • Sociologia General
 • Psicologia del Desenvolupament I
 • Introducció a l'Antropologia
 • Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològica
 • Psicologia Social
 • Psicologia de la Motivació i Emoció
 • Neurociència
 • Psicologia de la Percepció i l'Atenció
 • Estadística Descriptiva i inferencial
 • Psicologia del Desenvolupament II
 • Psicologia de la Personalitat i les Diferències Individuals
 • Anàlisi de Dades i Dissenys en Psicologia
 • Psicologia de la Memòria
 • Avaluació Psicològica
 • Psicologia dels Grups
 • Psicopatologia I
 • Intervenció i Tractament Psicològic
 • Psicometria
 • Avaluació en Clínica i Salut
 • Psicopatologia II
 • Psicofisiologia
 • Psicologia del Pensament i del Llenguatge
 • Psicologia Clínica
 • Psicologia de la Salut
 • Psicologia de l'Educació
 • Psicologia del Treball i de les Organitzacions
 • Ètica i Deontologia Professional
 • Intervenció Psicosocial
 • Pràcticum
 • Treball Fi de Grau
 • Optatives

Competències per a les quals et prepara el curs

Conèixer les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la Psicologia. Conèixer les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics. Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Conèixer els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques. Conèixer els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions. Conèixer la dimensió social i antropològica de l'ésser humà considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana. Conèixer diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractaments psicològics en diferents àmbits aplicats de la Psicologia. Conèixer diferents dissenys d'investigació, els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis i la interpretació dels resultats.

Destinataris

Perfil de l'estudiant:
Els següents són perfils d'estudiants als quals s'adreça especialment la titulació:
 • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzen el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 • Estudiants de batxiller sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit de treball de la Psicologia clínica, educativa, social i / o organitzacional.
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials o de la Salut, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en Magisteri, Medicina, Pedagogia, Psicopedagogia, Treball Social o altres similars interessats a conèixer o aprofundir els coneixements de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció d'un títol de Grau en Psicologia.

En línies generals, és desitjable que un estudiant de Psicologia tingui el convenciment de la importància social de la seva funció com una professió decisiva en la millora de la societat. En la seva futura tasca professional ha d'atendre al desenvolupament dels continguts propis del psicòleg. Per això, hauria de posseir alguna de les següents capacitats i habilitats, que posteriorment consolidarà i / o adquirirà:
 • Alt nivell de comunicació oral i escrita en llengua espanyola.
 • Capacitat d'escolta.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Capacitat per a resoldre conflictes.
 • Capacitat per a l'organització de tasques i el treball en equip.
 • Actitud de respecte als Drets Humans i a totes les personals independentment de les seves conviccions o creences polítiques o religioses, així com una actitud de respecte i cura al medi ambient.
 • Capacitat de diàleg com a mitjà bàsic per a la resolució de conflictes.
 • Interès pel coneixement i la formació permanent.
 • Creativitat en la resolució de problemes.

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat. Els estudiants poden establir una comunicació directa amb els seus professors ...

Durada

Inici: 21 de febrer 2022.

Objectius

L'objectiu principal del títol de Grau en Psicologia de la UDIMA és formar professionals, seguint el model cientificoprofessional de psicòleg o «scientist-practitioner», amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,5 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Psicologia (Branca Ciències de la Salut)
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X