Grau de Psicologia

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències de la Salut
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 108
Optatius 54
Pràctiques externes 12
Treball de finalització de Grau 6
Places 120
Centre d'impartició Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
Català
Espanyol

La futura formació de les persones graduades en Psicologia es justifica per la creixent demanda social d'aquests professionals i per la necessitat d'adequar la seva formació a les noves exigències socials. Per això, el grau de Psicologia oferirà a l'alumnat les competències necessàries per desenvolupar les activitats professionals i intel·lectuals vinculades a aquesta formació.

Pràctiques externes
És una responsabilitat conjunta dels tutors (acadèmic i de centre) l'elaboració del pla detallat d'actuacions de l'alumne en el centre de pràctiques. Aquest pla serà tractat amb el programa de la signatura de Pràcticum i es farà públic en el mes d'octubre a la pàgina web del Departament de Psicologia. El programa ha de constar dels següents punts:

Integració de l'alumne al centre.
Formació específica que es pretén.
Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne en el centre.
Metodologies professionals aplicades per l'alumne.
Forma de participació de l'alumne en l'activitat del centre.
Criteris d'avaluació particulars del centre.
A continuació es detallen els àmbits en els quals es formen les pràctiques externes:
Psicologia Clínica
Psicologia de l'Educació
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans
Investigació bàsica en l'àmbit psicològic

Objectius
L'objectiu general del títol de grau de Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.

Treball de finalització de Grau
És el document escrit on l'alumne plasma tot el realitzada durant les pràctiques: donis de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció.

Competències
Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds?), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació a la psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluar i analitzar els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesi.
Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatius procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar investigacions elementals, executar-les i analitzar-les utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.

Sortides professionals
Exercir de psicòleg. En aquest sentit, el caràcter generalista del títol degrado que requereix la formació inicial en Psicologia, no amaga el fet que els professionals de la Psicologia desenvolupin la seva professió en l'actualitat en àmbits d'actuació molt diferents. La Psicologia ha experimentat en els últims anys un gran creixement, tant pel nombre de psicòlegs en exercici, com pel creixent desenvolupament i implantació en diferents àmbits d'actuació professional. Paral·lelament a aquesta consolidació, no només en l'exercici professional, sinó també en la imatge social i la presència de les institucions i els mitjans de comunicació, s'ha anat produint una enorme diversificació de les funcions que exerceixen els psicòlegs. Fruit d'això, els principals àmbits d'actuació són:

Psicologia clínica i de la salut
Psicologia de l'activitat física i l'esport
Psicologia de l'educació
Psicologia de la intervenció social
Psicologia del treball i de les organitzacions
Psicologia jurídica
Si parlem del camp clínic, els psicòlegs poden desenvolupar tasques de diagnostico (aplicar tests, realitzar entrevistes clíniques, etc.) per determinar l'existència o no de patologies, aplicant programes que facilitin la millora dels pacients, i proveir camps d'intervenció com poden ser l'alcoholisme o les drogodependències.

D'altra banda, en el camp social, els psicòlegs poden desenvolupar diversos estudis, com és el de les tendències dels consumidors, de mercat, d'opinió pública, etc. aplicant els coneixements sobre tècniques d'entrevista, elaboració d'enquestes i d'estadística per analitzar dades.

En el camp jurídic, cal comptar amb el psicòleg per fer peritatges laborals, civils (matrimonials, incapacitacions, etc.) introduint-se també en el camp de la criminologia i la victimologia. I en el camp de la comunicació i la publicitat, també la seva tasca resulta important.

En l'empresa, resultarà essencial per millorar el funcionament i l'organització, ja que el psicòleg haurà d'elaborar perfils de professionals per situar les persones en els llocs de treball mes adequats, participarà en la selecció i formació inicial i contínua, en la prevenció de riscos i ergonomia, etc.

Pel que fa al camp evolutiu, la prevenció (diagnostico de possibles trastorns del desenvolupament) resulta una de les funcions pròpies dels psicòlegs ja que resulta del tot oportú actuar abans de l'aparició de retards del desenvolupament i de l'aprenentatge. L'estimulació primerenca és un clar exemple del treball del psicòleg donis del vessant del desenvolupament.

No es pot oblidar que en determinades etapes de la vida, com és l'adolescència, el psicòleg ha de donar el suport necessari per facilitar els processos de construcció del subjecte com: identitat, autoconcepte, autoestima, etc.

Finalment, cal tenir en compte als psicòlegs en el camp educatiu, que els permetrà realitzar, a més de tasques semblants als psicòleg clínics, l'estudi dels alumnes d'una classe perquè rebin tractaments mes adequats o bé actuar individualment, fent adaptacions curriculars. També s'ocupen de la rehabilitació i acolliment dels nens i adolescents en els centres de tutela. Sense oblidar les relacions interpersonals amb els centres, donis d'un vessant més educatiu i de forma genèrica, intervé en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Això significa que pot ajudar a analitzar l'adequació o no dels objectius i els continguts d'aprenentatge en la classe, analitzar o no la idoneïtat dels mètodes pedagògics, donant el suport necessari per a la prevenció del fracàs escolar.

Destinataris

Els accessos al grau de Psicologia, per al curs 2009-10, corresponen, prioritàriament, a les següents vies i opcions, encara que poden admetre's estudiants procedents d'unes altres no concordants, si hi ha places vacants:

Opció de PAU/Batxillerat LOGSE:
Totes les opcions.
Proves d'accés als estudis universitaris per als majors de 25 anys:
Totes les opcions.
Cicles Formatius de Grau Superior:
Animació Sociocultural
Educació Infantil
Integració Social

Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau de Psicologia
També et recomanem aquests cursos
X