Universidad Pontificia Comillas

Grau en Relacions Internacionals (bilingüe) i Grau en Traducció i Interpretació - Doble Titulació -

Universidad Pontificia Comillas

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
  • Madrid

Descripció

La societat globalitzada del present necessita de nous professionals amb una sòlida formació interdisciplinària, que els permeti desenvolupar la seva activitat en àmbits diversos i en qualsevol lloc del món.

El Doble Grau en Relacions Internacionals - Traducció i Interpretació ha estat el primer a la universitat espanyola en donar resposta a aquestes necessitats i, des de la seva implantació per la Facultat de Ciències Humanes i Socials, s'ha fet creditor d'un enorme prestigi, professional i acadèmic .

El Doble Grau busca proporcionar als seus alumnes una àmplia base per a exercir una activitat professional en terrenys com la diplomàcia, la gestió política internacional, el dret o l'empresa transnacional; tot des de la perspectiva d'un procés formatiu bilingüe, fonamentalment pràctic i plenament orientat a les necessitats del mercat laboral actual.

En acabar els estudis, els alumnes obtindran dos títols universitaris. Amb el Grau en Relacions Internacionals adquiriran tots els coneixements de dret, economia, finances o política precisos per a un treballar en un àmbit internacional d'excel·lència -sempre a través d'un enfocament pràctic i interactiu- que busca proporcionar a l'alumne totes les competències i destreses que necessitarà en el seu acompliment professional. Amb el Grau en Relacions Internacionals els alumnes adquiriran en definitiva la capacitat per desenvolupar-se professionalment amb facilitat i precisió en qualsevol part del món.

El Grau en Traducció i Interpretació és una companyia imprescindible per a aquesta formació internacional, ja que en el món d'avui les majors destreses no tenen utilitat si no estan acompanyades de la més alta capacitat Interlingue. Això no vol dir només la màxima habilitat en el maneig d'almenys dos idiomes estrangers, sinó totes les competències que desenvolupa el grau relatives al mestratge en la comunicació interpersonal o la capacitat per dissenyar, elaborar, i analitzar discursos complexos, així com un nivell d'excel·lència en tècniques de redacció avançada. Totes elles competències que només s'adquireixen amb el Grau en Traducció i Interpretació, i que són fonamentals per a un exercici professional de plena garantia en el terreny de les relacions internacionals.

La perfecta integració i la complementarietat de Relacions Internacionals i de Traducció i Interpretació són les claus principals de l'èxit i del assentat prestigi de la titulació enfront d'altres opcions del mercat acadèmic.

En els dos últims anys dels seus estudis els alumnes aprofundiran en la seva formació i potenciaran la seva ocupabilitat a través de tres Mencions Oficials d'Especialització: Economia i Negocis, Dret i Diplomàcia i Política Exterior i Seguretat. Les assignatures de cada itinerari responen a perfils professionals concrets (carrera diplomàtica, gestió internacional d'àmbit empresarial, i anàlisi en seguretat i defensa).


Veure més

Temari del curs

CURSOS
 
Primer curs (79.5 Crèdits) (no s'imparteix a partir del curs 2016-2017)
Matèries Bàsiques i Obligatòries
Documentació aplicada a la traducció 3.0 ECTS
Enfocaments econòmics per a Relacions Internacionals 6.0 ECTS
Fonaments de Dret 4.5 ECTS
Història de les idees polítiques 6.0 ECTS
Història de les Relacions Internacionals 6.0 ECTS
Introducció a les Relacions Internacionals 6.0 ECTS
Introducció al fet religiós 3.0 ECTS
Llengua B 9.0 ECTS
Llengua C Alemany / Francès 9.0 ECTS
Llengua espanyola: normes i usos 6.0 ECTS
Metodologia d'estudi en Relacions Internacionals 3.0 ECTS
Teoria i pràctica de la traducció B dir. - I 6.0 ECTS
Matèries Optatives (12 crèdits)
Comunicació internacional: bases teòriques 3.0 ECTS
Fonaments de Llengua C (II) Alemany / Francès 7.5 ECTS
Història d'Espanya 3.0 ECTS
Tècniques i estratègies de comunicació escrita 3.0 ECTS
Tècniques i estratègies de comunicació oral 3.0 ECTS
Tercera llengua estrangera I 12.0 ECTS
 
Segon curs - intercanvi anual (66 Crèdits) (no s'imparteix a partir del curs 2017-2018)
 
Matèries Bàsiques i Obligatòries
Qüestions d'actualitat en Relacions Internacionals I 3.0 ECTS
Qüestions d'actualitat en Relacions Internacionals II 4.5 ECTS
Estudis regionals I 6.0 ECTS
Estudis regionals II 6.0 ECTS
Estudis regionals: Estats Units 6.0 ECTS
Introducció a la comunicació intercultural 3.0 ECTS
Sistemes polítics comparats 6.0 ECTS
Teoria política contemporània 6.0 ECTS
Tècniques d'expressió oral i escrita B 6.0 ECTS
Segon idioma estranger II 7.5 ECTS
Programa d'Estiu a França / Alemanya
Estudis regionals: Europa 6.0 ECTS
Llengua i cultura C - alemany 6.0 ECTS
Llengua i cultura C - francès 6.0 ECTS

Tercer curs (79.5 Crèdits)

Matèries bàsiques i obligatòries
Anàlisi en Política Internacional 4.5 ECTS
Dret Internacional Públic 6.0 ECTS
Economia política internacional 7.5 ECTS
Estudis regionals III 3.0 ECTS
Estudis regionals III (Àfrica al segle XXI: Postcolonialisme i modernitat) 3.0 ECTS
Estudis regionals III (Amèrica Llatina: passat i futur polític) 3.0 ECTS
Estudis regionals III (Àsia: Història, cultura, política) 3.0 ECTS
Estudis regionals IV 3.0 ECTS
Estudis regionals IV (Amèrica Llatina: passat i futur polític) 3.0 ECTS
Estudis regionals IV (Àsia: Història, cultura, política)
Estudis regionals IV (Política i Societat a l'Orient Mitjà) 3.0 ECTS
Informàtica aplicada a la traducció 3.0 ECTS
Institucions i polítiques de la Unió Europea 6.0 ECTS
Llengua Aplicada B 3.0 ECTS
Llengua i literatura espanyoles 3.0 ECTS
Organitzacions Internacionals 3.0 ECTS
Pensament social cristià 3.0 ECTS
Política Exterior d'Espanya 6.0 ECTS
Teoria de la traducció 4.5 ECTS
Teoria i pràctica de la traducció B dir. - II 4.5 ECTS
Teoria i pràctica de la traducció C - dir. alemany 4.5 ECTS
Teoria i pràctica de la traducció C - dir. francès 4.5 ECTS
Traducció assistida per ordinador (CAT / TAO) 3.0 ECTS
Anglès III 4.5 ECTS
Segon idioma estranger III 7.5 ECTS

Quart curs (79.5 Crèdits)
matèries Obligatòries
Comerç i inversions internacionals 4.5 ECTS
Cooperació internacional i desenvolupament 6.0 ECTS
Ètica professional 3.0 ECTS
Interpretació I: Comunicació oral i anàlisi de discurs 6.0 ECTS
Interpretació II: Tècniques de mediació intercultural 6.0 ECTS
Llengua Aplicada C (II) (Alemany) 6.0 ECTS
Llengua Aplicada C (II) (Francès) 6.0 ECTS
Pràctiques en Relacions Internacionals 6.0 ECTS
Principis i polítiques de seguretat internacional 6.0 ECTS
Terminologia 4.5 ECTS
Traducció econòmica B-A 6.0 ECTS
Traducció econòmica C-A (Alemany) 6.0 ECTS
Traducció econòmica C-A (Francès) 6.0 ECTS
Optatives dels itineraris - menció en Relacions Internacionals (13.5 Crèdits)
Menció en Economia i Negocis
Fonaments de Màrqueting a un entorn internacional 4.5 ECTS
Gestió empresarial internacional 4.5 ECTS
L'Economia espanyola en la globalització 4.5 ECTS
Menció en Dret i Diplomàcia
Drets humans i la seva protecció internacional 4.5 ECTS
Fonaments de Dret Públic 4.5 ECTS
Institucions de Dret Privat 4.5 ECTS
Menció en Política Exterior i Seguretat Internacional
Drets humans i la seva protecció internacional 4.5 ECTS
Geopolítica 4.5 ECTS
Religió i poder en els assumptes internacionals 4.5 ECTS
Optatives de Traducció i Interpretació (6.0 crèdits)
Gestió i normalització de projectes de traducció 3.0 ECTS
Localització 3.0 ECTS
Traducció audiovisual 3.0 ECTS
Traducció en els mitjans de comunicació 3.0 ECTS
Traducció institucional B-A 3.0 ECTS
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat d'organització i planificació.
Coneixements bàsics de l'àrea d'estudis.
Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
Coneixement de llengua estrangera.
Habilitats informàtiques bàsiques.
Capacitat de recerca i gestió de la informació.
Resolució de problemes.
Presa de decisions.
Disseny i gestió de projectes.

Destinataris

La qualificació de l'aspirant en l'examen d'accés s'obtindrà realitzant les següents ponderacions:Expedient acadèmic de 3r, 4t ESO i 1r de Batxillerat: 25%

Proves d'espanyol: 25%

Proves d'anglès: 25%

Proves de coneixements generals: 15%

Entrevista personal de motivació: 10%Els resultats de les proves de francès / alemany no condicionaran l'admissió. Serveixen per poder assignar el grup equivalent al nivell del candidat en el primer curs.

Cada sol·licitud és presentada i valorada conjuntament pel Comitè d'Admissions de la Facultat, que està compost pels següents membres: degà, Vicedegà d'Ordenació Acadèmica, responsables de Direcció d'Estudis i professors entrevistadors. El Comitè informa de la seva valoració al degà, qui procedeix a l'admissió de l'alumne.


Veure més

Requisits

Titulats de Batxiller del sistema educatiu espanyol o d'un altre declarat equivalent i superació de la prova d'accés a la universitat.

Alumnes procedents de sistemes educatius estrangers:

Sistemes educatius d'Estats que siguin membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals Espanya tingui subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat, estudiants en possessió del títol de Batxillerat Europeu o estudiants en possessió del diploma d' Batxillerat internacional acreditaran el compliment dels requisits d'accés amb l'obtenció de la credencial expedida per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

Sistemes educatius d'estats que NO siguin membres de la Unió Europea o amb els que no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat acreditaran el compliment dels requisits d'accés amb l'obtenció de l'homologació al títol de Batxiller.

Altres formes d'accés al sistema universitari espanyol: vegeu Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
Veure més

MetodologiaPlaces

40

Promocions

La Universitat, com a institució de l'Església Catòlica que presta el seu servei a la societat, ofereix beques i ajudes de diverses modalitats als seus alumnes, per a col·laborar a les despeses d'ensenyament i propiciar la igualtat d'oportunitats en funció de les necessitats individualitzades de cada alumne .

Aquests ajuts són finançades amb fons propis i amb les aportacions de la Fundació Universitària Comillas-ICAI, del Fons d'Ajudes Eclesiàstiques i de la Fundació no autònoma per a estudis d'aspirants al sacerdoci i d'altres entitats i persones.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Relacions Internacionals (bilingüe) i Grau en Traducció i Interpretació - Doble Titulació -

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Relacions Internacionals (bilingüe) i Grau en Traducció i Interpretació - Doble Titulació -