Grau en Relacions laborals i ocupació

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La justificació d'una titulació centrada en el treball i les relacions que es deriven sembla inqüestionable des del punt de vista científic, en la mesura que el treball constitueix, en un món globalitzat, l'element clau a l'hora d'estructurar la pròpia vida i el eix al voltant del qual es desenvolupa tot l'entramat social. El nou títol que es proposa, Relacions Laborals i Ocupació, pretén adaptar-se a les noves necessitats del mercat de treball, ja que cobreix un ampli espectre que concretem en dues intensificacions formatives que pretenen una identificació professional, bé com a tècnic o tècnica en relacions laborals, bé com a tècnic o tècnica d'ocupació. El títol que es presenta, grau de Relacions Laborals i Ocupació, dissenya una formació que garanteix el desenvolupament adequat de les atribucions previstes pel professional de l'assessoria laboral, en la fi figura del graduat social i el tractament del fenomen del treball des de la perspectiva que ofereixen les diverses ciències socials (sociologia, economia, etc.), de manera que es garanteix la interdisciplinarietat.

ràctiques externes

Amb aquest mòdul es pretén integrar els coneixements teòrics amb la realitat que s'aplicaran, i d'aquesta manera, comprendre la complexitat de la cultura laboral. L'estudiant haurà de realitzar una memòria en què desenvolupi un tema treballat al llarg de la carrera i relacionar-lo amb la seva experiència en l'empresa o institució i amb el disseny d'un pla de futur professional. Es pretén que l'estudiant reflexioni de manera crítica sobre l'ajustament entre la teoria i la pràctica dels coneixements adquirits i impartits, i obtingui les eines necessàries per analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el grau.
Objectius

    
Adquirir els coneixements necessaris per compredre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball, atenent de forma integrada les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
    
Capacitar l'estudiant perquè apliqui els coneixements teòrics i pràctics adquirits en els diversos àmbits d'actuació: assessorament laboral, gestió i direcció de personal, organització del treball i gestió i mediació en el mercat de treball, tant en el sector privat com en el públic .
    
Capacitar l'estudiant perquè apliqui les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
    
Capacitar l'estudiant per a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.
    
Capacitar l'estudiant perquè accedeixi a estudis posteriors especialitzats i de postgrau.

El pla d'estudis està integrat per matèries bàsiques, obligatòries i optatives que pretenen garantir la consecució d'aquests objectius.
Treball de fi de Grau

El tutor acadèmic o tutora acadèmica de l'estudiant avaluarà el grau d'assoliment de les competències nuclears de la titulació a partir del dossier d'avaluació de competències del mateix estudiant i d'una entrevista personal sobre el seu projecte acadèmic. L'estudiant haurà de proposar un tema sobre el qual tractarà el treball d'aprofundiment i una comissió pluridisciplinària formada per docents del centre decidirà sobre la conveniència i assignarà el tutor o tutora del treball. L'estudiant ha de mantenir diverses entrevistes amb el tutor o tutora del treball, que farà un seguiment del procés d'elaboració del treball i un informe final en què farà una valoració d'aquest procés i de l'adequació del treball per defensar d'aquest. En cas de valoració positiva, el treball es defensarà davant un comitè d'experts.
Competències

    
Conèixer i interpretar els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l'ocupació.
    
Conèixer la gestió i direcció dels recursos humans en les organitzacions.
    
Conèixer el funcionament del mercat de treball i les polítiques sociolaborals.
    
Comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada les perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
    
Argumentar i raonar jurídicament en l'àmbit de les relacions laborals.
    
Realitzar funcions d'assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals.
    
Intervenir des de la vessant sociolaboral en les relacions laborals.
    
Gestionar des del vessant sociolaboral les relacions laborals.
    
Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l'avaluació i l'auditoria laboral.
    
Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
    
Elaborar, implantar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, inserció laboral i formació del sistema d'ocupació.
    
Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir definir estratègies en l'àmbit de l'organització del treball i els recursos humans.
    
Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, etc.)
    
Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d'ocupació.
    
Intervenir en la prevenció de riscos laborals, assessorar sobre aquest tema i gestionar-lo.


Aquest títol capacita per exercir aquestes activitats professionals:

    
Planificació, organització, gestió del treball i control de recursos humans.
    
Realització de funcions de prevenció de riscos laborals.
    
Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional.
    
Assessoria laboral.

Les activitats es poden desenvolupar en l'Administració, organismes públics i empreses privades.

    
L'Administració pública és una important demandant de treballadors amb la qualificació de Relacions Laborals i Ocupació: Inspector o inspectorade treball, sotsinspector o sotsinspectora de treball, tècnic o tècnica de l'Administració local, tècnic o tècnica de la seguretat social i tècnic o tècnica d'ocupació de la Unió Europea.
    
Quant a l'exercici lliure de la professió, es tracta d'una de les sortides amb gran tradició, ja que en part deriva dels estudis de graduat social, als quals se sumen ara els professionals de gestories i consultories juntament amb el treball en les organitzacions dels agents socials (sindicats i organitzacions empresarials), així com un important paper en el desenvolupament d'entitats d'economia social.
    
Tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals.
    
Gestió i mediació en el mercat de treball. La intermediació i la dinamització del mercat laboral és un dels camps que més sortides professionals proporciona als professionals de les relacions laborals i l'ocupació: tècnic o tècnica d'agències públiques de col · locació, empreses de treball temporal, empreses de recerca de talents i recol · locació , agències privades de col · locació, empreses d'inserció laboral i empreses de gestió d'immigració i estrangeria.
    
Direcció i gestió de recursos humans de l'Administració pública i empresa privada, etc.

Destinataris

L'estudiant de Relacions Laborals i Ocupació ha de tenir una bona capacitat per interaccionar coneixements heterogenis i saber sintetitzar, capaç de realitzar anàlisis jurídiques i d'analitzar i interpretar dades estadístiques i els resultats d'investigacions empíriques sobre el món del treball. Ha de ser un alumnat actiu, crític i participatiu. Els nostres estudiants han d'estar compromesos amb el món sociolaboral, interessats?? En les relacions treballador-empresa i en la regulació i aplicació d'aquestes relacions per assolir un món més just. Han de ser crítics i responsables, conscients que haurien de reciclar-se i que moltes vegades hauran de buscar informació, dades i respostes que no tenen, però que saben buscar. També és recomanable tenir un cert domini de l'anglès escrit, ja que alguns materials d'estudi són publicats en aquesta llengua.

Durada

240 ECTS
Grau en Relacions laborals i ocupació
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
Campus i seus: Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
Campus de Catalunya, Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona
Cursos més populars
X