Universitat Rovira i Virgili

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 60

Obligatoris 132

Optatius 30

Pràctiques Externes 9

Treball de finalització de Grau 9

Places 125

Centre d'impartició Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya de Tarragona)

Llengües utilitzades

català

espanyolLa justificació d'una titulació centrada en el treball i les relacions que d'aquest es deriven sembla inqüestionable donis del punt de vista científic, en la mesura que el treball constitueix, en un món globalitzat, l'element clau a l'hora d'estructurar la pròpia vida i l'eix al voltant del com es desenvolupa tot el secret social.El nou títol que es proposa, Relacions Laborals i Ocupació, pretén adaptar-se a les noves necessitats del mercat de treball, cobrint un ampli espectre que concretem en dues intensificacions formatives que pretenen una identificació professional, bé com a tècnic/a en relacions laborals, bé com a tècnic/a en ocupació.El títol que es presenta, Relacions Laborals i Ocupació, dissenya una formació que garanteix el desenvolupament adequat de les atribucions previstes per al professional de l'assessoria laboral, en la figura del graduat/a social així com per abordar el fenomen del treball donis de la perspectiva que ofereixen les diferents ciències socials (sociologia, economia, psicologia), de manera que es garanteix la interdisciplinarietat.Pràctiques externes

Amb aquests mòduls es pretén integrar els coneixements teòrics amb la realitat on s'han d'aplicar, comprèn la complexitat de la cultura laboral.L'alumne haurà de realitzar una memòria en la qual desenvolupi un tema treballat al llarg de la carrera i relacionar-la amb la seva experiència a l'empresa o institució i amb el disseny d'un pla de futur professional. Es pretén que l'alumnat faci una reflexió crítica sobre l'ajust entre la teoria i la pràctica dels coneixements adquirits i impartits així com adquirir les eines necessàries per analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el grau.Objectius

Per a la definició dels objectius generals de la titulació ha de partir-se de la varietat de sortides professionals relacionades amb el món del treball i les relacions derivades del mateix, que se li ofereixen al graduat. Sobre la base d'aquestes el grau contempla, al costat d'un contingut generalista, un altre d'especialització, bé sigui en l'àmbit de l'ocupació o en el de les relacions laborals. La formació ha d'estar orientada a preparar professionals amb una comprensió de les estructures sociolaborals i dels processos de canvi social que influeixen al mercat laboral i amb un compromís ètic i social que garanteixin un exercici professional socialment responsable. La finalitat de la titulació consisteix a formar professionals per a la gestió de les relacions laborals i l'ocupació en les empreses i institucions s'aconsegueix amb la consecució dels següents objectius:Treball de finalització de Grau

El tutor acadèmic de l'alumne avaluarà el grau de consecució de les competències nuclears de la titulació a partir del Dossier d'Avaluació de Competències del propi alumne, i d'una entrevista personal sobre el seu projecte acadèmic. L'alumne haurà de proposar un tema, i una comissió pluridisciplinari formada per professors del centre decidirà sobre la seva conveniència i assignarà el tutor del treball. L'alumne haurà de mantenir diverses entrevistes amb el tutor del treball, que realitzarà un seguiment del procés d'elaboració del treball i un informe final en el qual realitzarà una valoració d'aquest procés i l'adequació del treball per a la seva defensa. En cas de valoració positiva, el treball es defensarà davant d'un comitè d'experts.Competències

Identificar i interpretar correctament els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l'ocupació.

Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans en les organitzacions.

Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i les polítiques sociolaborals.

Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.

Argumentar i raonar jurídicament en l'àmbit de les relacions laborals.

Realitzar funcions d'assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals.

Intervenir i gestionar soci-laboralment en les relacions laborals.

Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l'avaluació i l'auditoria laboral.

Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball

Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, inserció laboral i formació del sistema d'ocupació.

Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l'àmbit de l'organització del treball i dels recursos humans.

Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local,)

Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d'ocupació.

Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals.Sortides professionals

Aquesta titulació capacita para:Planificació, organització, gestió del treball i control de Recursos Humans.

Realització de funcions de prevenció de riscos laborals.

Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional.

Assessoria laboral.Les activitats es poden desenvolupar: Administració, Organismes Públics i empreses privades.

L'Administració Pública és una important demandant de treballadors amb la qualificació de relacions laborals i ocupació: Inspector de treball, Sotsinspector de treball, Tècnic de l'Administració local, Tècnic de la seguretat social i Tècnic d'Ocupació de la Unió Europea

Quant a l'exercici lliure de la professió com a Graduat Social, es tracta d'una de les sortides amb gran tradició ja que en part deriva dels estudis de graduat social, al que se sumen ara les professions de gestories i consultories juntament amb el treball en les organitzacions dels agents socials (sindicats i organitzacions empresarials), així com un important paper en el desenvolupament d'entitats d'economia social.

Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals.

Gestió i mediació al mercat de treball. La intermediació i la dinamització del mercat laboral és un dels camps que més sortides professionals proporciona als professionals de les relacions laborals i l'ocupació: Tècnic d'agències públiques de col·locació, Empreses de Treball Temporal, Empreses de cerca de talents i recol·locació, Agències privades de col·locació, Empreses d'inserció laboral i Empreses de gestió d'immigració i estrangeria

Direcció i gestió de Recursos Humans de l'Administració pública i l'Empresa privada.

Adquisició de destreses i habilitats per intervenir en els diversos àmbits relacionats amb el treball i l'ocupació, tant en el sector públic com a privat: assessorament laboral, gestió i direcció de personal, organització del treball, gestió i mediació al mercat de treball.

Comprensió racional i crítica de la realitat a partir de l'anàlisi de les relacions laborals i el mercat de treball des de la perspectiva jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, hist��rica i econòmica.

Coneixement de l'estructura i dels components bàsics de les relacions laborals i de l'ocupació


Veure més

Destinataris

L'alumnat de Relacions Laborals i Ocupació ha de tenir una bona capacitat per interaccionar coneixements heterogenis i saber sintetitzar-los, capaços de realitzar anàlisis jurídiques i d'analitzar i interpretar dades estadístiques i els resultats d'investigacions empíriques sobre el món del treball. Ha de ser un alumnat actiu, crític i participatiu, conscient que no pot limitar-se a memoritzar el contingut de les assignatures impartides. Els nostres alumnes han d'estar compromesos amb el món sociolaboral, interessats en les relacions treballador-empresa i en la regulació i aplicació d'aquestes relacions per aconseguir un món mes just. Han de ser crítics i responsables, conscients que deurien reciclar-se i que moltes vegades haurien de buscar informació, dades i respostes que no tenen, però que saben buscar. També és recomanable tenir un cert domini de l'anglès escrit ja que alguns materials d'estudi es publiquen en aquesta llengua.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau de Relacions Laborals i Ocupació