Grau de Sociologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Proporcionar coneixements per a l'estudi de la societat humana, de les col·lectivitats, de les associacions, dels grups i de les institucions socials que formen les persones, és a dir, per a l'estudi del comportament en societat, les raons que l'expliquen i els canvis socials i estructurals que es produeixen tenint en compte els diferents factors que els provoquen.

Proporcionar els recursos necessaris, teòrics i pràctics, que permetin el coneixement científic de les societats i que capacitin per dur a terme un treball professional. El coneixement objectiu obtingut per aquestes vies serveix per explicar el món social en el qual vivim i per contribuir a la millora del model de societat.

Temari

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 138
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240  

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès per les ciències socials.

Perspectives laborals

Asesoramiento y consultoría en organismos públicos. Procesos de dinamización social y cultural. Evaluación de políticas sociales y proyectos de intervención social y comunitaria. Publicidad, marketing y estudios de mercado. Recursos humanos y organización del trabajo. Investigación social aplicada. Investigación y enseñanza.

Promocions

Assessorament i consultoria en organismes públics.
Processos de dinamització social i cultural.
Avaluació de polítiques socials i projectes d'intervenció social i comunitària.
Publicitat, màrqueting i estudis de mercat.
Recursos humans i organització del treball.
Investigació social aplicada.
Recerca i ensenyament.
Grau de Sociologia
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Campus i seus: Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Facultat d'Economia i Empresa
Av.Diagonal, 690 08034 Barcelona
Cursos més populars
X