Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Anatomia patològica i citodiagnòstic

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1. Gestió de mostres biològiques.
Mòdul 2 Tècniques generals de laboratori.
Mòdul 3. Biologia molecular i citogenètica.
Mòdul 4. Fisiopatologia general.
Mòdul 5. Necròpsies.
Mòdul 6. Processament citològic i tissular.
Mòdul 7. Citologia ginecològica.
Mòdul 8. Citologia general.
Mòdul 9. Projecte d'Anatomia Patològica i citodiagnòstic
Mòdul 10. Formació i orientació laboral.
Mòdul 11. Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12. Formació en centres de treball.

Competències per a les que et prepara el curs

Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball, realitzant el control d'existències segons els procediments establerts.
Obtenir les mostres biològiques, segons protocol establert en la unitat, i distribuir-les en relació amb les demandes clíniques i / o analítiques, assegurant la seva conservació al llarg del procés.
Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.
Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.
Condicionar la mostra per al seu estudi, aplicant tècniques de processament preanalític i seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts.
Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.
Realitzar l'aproximació diagnòstica de mostres citològiques no ginecològiques, en funció dels patrons cel·lulars.

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

Accés directe:

  • Estar en possessió del títol de Batxiller.

  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

  • Estar en possessió d'un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.

  • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).

  • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

  • Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors)

  • Haver superat la prova d'accés a grau a grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic).Perspectives laborals

Podràs exercir la teva professió en el sector sanitari, en organismes i institucions de l'àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres d'investigació. Realitzant la teva feina sota la supervisió del facultatiu corresponent.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Anatomia patològica i citodiagnòstic

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Anatomia patològica i citodiagnòstic