Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
180 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Converteix-te en una persona experta en multimèdia capaç de dissenyar webs i aplicacions
  • Campus Virtual: aules i materials en un clic
  • Acompanyament personalitzat de professors experts
  • Continguts acadèmics orientats al món professional
Dirigeix el teu camí professional cap a la indústria multimèdia, un espai de creativitat i ocupació en creixement continu. Forma't amb el grau en línia de la UOC en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.
Per què hauries d'estudiar el grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia en línia de la UOC?
L'oferta de plataformes i dispositius multimèdia s'ha multiplicat, alhora que continua augmentant exponencialment el seu consum. És una autèntica revolució que exigeix professionals especialitzats en el disseny, el desenvolupament i la interacció.
El pla d'estudis et proporciona la formació teòrica i pràctica necessària per ser una persona experta en tecnologia multimèdia. Aprendràs desenvolupament de webs, disseny d'interfícies i experiència d'usuari, imatge i àudio digitals, grafisme digital 2D i 3D, animació, realitat virtual o videojocs, i dominaràs el procés de creació d'una aplicació multimèdia interactiva.
El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia a distància integra els dos àmbits clau per a la professió:
• Les tecnologies, els llenguatges i les metodologies de disseny i producció multimèdia.
• La creació, especialment el disseny gràfic, la interacció i la comunicació interactiva.
 Després graduar-seràs capaç d'aplicar llenguatges de marcat i programació per a web (com HTML, CSS o JavaScript). També dominaràs l'ús de les versions més actualitzades d'eines (com Maya o el paquet d'aplicacions Adobe CC), disposaràs d'una base sòlida i tindràs la preparació per adaptar-te en el futur a noves tecnologies emergents.
Si vols treballar en el sector multimèdia, amb el grau de la UOC aconseguiràs la suma de competències tecnològiques, artístiques i de gestió necessàries.
Converteix-te en una persona experta en multimèdia: dissenya webs, videojocs i aplicacions.
El programa és oficial, té una durada aproximada de tres anys (amb 180 crèdits ECTS), permet estudiar al teu ritme i s'imparteix en línia a preu públic.
El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia de la UOC t'obre les portes a treballar en un sector estratègic amb una gran demanda de professionals. Podràs ser dissenyador / a multimèdia, creador / a d'aplicacions i desenvolupador / a de productes digitals interactius, i impulsar el teu propi negoci.
Aquest grau té un caràcter professionalitzador, basat en l'elaboració de projectes, i està orientat a la creació d'un portafolis, que podràs anar completant al llarg dels estudis.
El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia de la UOC satisfà la demanda de formació d'un sector professional en expansió i contribueix a el desenvolupament i la conformació d'un àmbit de coneixement multidisciplinari.
Un dels objectius fonamentals de la titulació és crear les condicions ideals perquè cada estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir tant les professions que encara no existeixen com els perfils professionals actuals que es detallen a continuació:
Dissenyador / a multimèdia
Participa a les activitats implicades en la concepció i la realització de productes interactius multimèdia per a la seva publicació en diversos tipus de suport (web, pantalles tàctils, etc.) i la seva distribució en les plataformes i els canals apropiats, i també les desenvolupa.
És capaç de crear els elements gràfics i audiovisuals (imatge, àudio, vídeo i animació 2D / 3D) de l'aplicació, així com de desenvolupar projectes de creació multimèdia originals i creatius amb un alt domini de l'llenguatge multimèdia.
Desenvolupador / a multimèdia
Crea, organitza, gestiona i distribueix elements d'informació de diverses fonts (àudio, imatge, vídeo).
Analitza, dissenya i implementa les aplicacions que els integren utilitzant els llenguatges de programació i les eines adequades.
Dissenyador / a d'interacció
Realitza la interfície que integra els elements multimèdia (imatge, àudio, vídeo i animació 2D / 3D) d'acord amb els principis de el disseny centrat en les persones i les pautes per al disseny d'experiència d'usuari (UX), com els criteris d'usabilitat i accessibilitat estàndards, de manera que la interacció entre les persones usuàries i els productes digitals sigui òptima.
competències:
Competències generals
• Treballar en equip en un entorn virtual per a la realització de continguts i aplicacions multimèdia.
• Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
• Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi, la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.
• Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.
• Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en l'entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Competències transversals
• Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit acadèmic i professional.
• Comunicar-se en anglès amb el nivell B2 d'el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECR).
• Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
Competències específiques
• Utilitzar els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia.
• Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
• Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
• Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
• Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició de llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles.
• Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i tècniques adequats.
• Crear i dissenyar els elements gràfics 2D i 3D i visuals d'un producte o una aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases de el disseny d'interacció i un llenguatge formal.
• Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i el disseny d'experiència d'usuari de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
• Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte original de naturalesa professional en l'àmbit de les tecnologies específiques de les tècniques d'interacció digital i multimèdia, en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en el grau.

Temari

El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia és un títol oficial de 180 crèdits ECTS.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 48
obligatòries 96
Optatives * 24
Treball fi de grau 12

Assignatures:
Semestre 1 Crèdits

• Disseny gràfic 6
• Fotografia i vídeo 6
• HTML i CSS juny
• Comunicació i treball en equip en la xarxa 6
• Disseny d'interacció juny

Semestre 2 Crèdits
• Storytelling: recursos narratius juny
• Cultura digital 6
• Fonaments de programació per a multimèdia 6
• Fonaments de gestió d'organitzacions i projectes juny
• Disseny d'interfícies juny

Semestre 3 Crèdits
• Gràfics 3D juny
• Digitalització de continguts 6
• Interacció tangible juny
• Fonaments matemàtics de la multimèdia 6
• Projecte 1. Web juny

Semestre 4 Crèdits
• Animació juny
• Llenguatge visual. Perspectiva crítica juny
• Programació web 6
• Fonaments físics de la multimèdia 6
• Projecte 2. Mitjana juny

Semestre 5 Crèdits
• Internet i bases de dades 6
• Conceptualització d'interactius juny
• Programació creativa 6
• Projecte 3. Aplicació interactiva juny
• Optativa 16

Semestre 6 Crèdits
• Optativa 26
• Optativa 36
• Optativa 46
• Treball fi de grau 12
• Treball final.
• Pràctiques.

Destinataris

El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia s'adreça als següents perfils:
• Professionals de l'àmbit de les tecnologies de la informació, la comunicació, la publicitat, la televisió digital, el món editorial, el màrqueting i l'art.
• Professionals involucrats en la creació i la producció de continguts interactius que necessiten tenir coneixements específics sobre disseny i producció de webs, disseny d'interfícies i experiència d'usuari (UX), grafisme digital 2D i 3D, animació, guionització d'interactius, realitat virtual, bases de dades, gestió de la producció, etc.
• Persones que volen dedicar-se professionalment a diferents vessants de l'àmbit multimèdia (dissenyadors multimèdia, desenvolupadors multimèdia o dissenyadors d'interacció).
• Persones que volen adquirir o ampliar la seva formació sobre multimèdia, orientada a Internet, amb un enfocament conceptual sòlid i un tractament eminentment pràctic.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys).

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: setembre.

Objectius

Els graduats i les graduades en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia de la UOC són persones capaces de crear i produir productes digitals interactius, de dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, de programar usant els llenguatges adequats, de planificar i gestionar la seva realització i d'analitzar les tecnologies i les tendències de mercat per tal de trobar les respostes apropiades a les demandes i els recursos d'un context concret.
En el context actual, els graduats i les graduades en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia per la UOC són persones capaces d'adaptar-se a les tecnologies emergents, d'utilitzar-les de manera eficient i d'integrar-les en altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast.
Un cop finalitzat el grau, aquests professionals, a més de saber-se adaptar a un entorn canviant de manera eficient, àgil i flexible, troben solucions innovadores i dissenyen propostes creatives. Saben analitzar problemes complexos en el nivell d'abstracció adequat, així com identificar les entitats que els formen i el paper de cadascuna d'elles. En conseqüència, poden formalitzar el problema i avaluar les possibles alternatives, per posteriorment desenvolupar i implementar la solució més adequada.

Titulació obtinguda

Titulació oficial. La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Pràctiques

Realització de pràctiques acadèmiques curriculars: 12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores.

Perspectives laborals

El grau en línia de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia de la UOC capacita per treballar en sectors relacionats amb la creació, el desenvolupament i la publicació de continguts digitals en diversos formats i la seva publicació i distribució a través dels diferents suports i plataformes web.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Daniel Riera Terrén. Direcció de el programa: Laura Porta Simó.
Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X