Universitat Rovira i Virgili

Grau de Treball Social

Universitat Rovira i Virgili

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
  • Tarragona

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 60

Obligatoris 126

Optatius 30

Pràctiques Externes 18

Treball de finalització de Grau 6

Places 80

Centre d'impartició Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya de Tarragona)

Llengües utilitzades

català

espanyolLa titulació de Treball Social capacita per a:Detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per respondre.

Avaluar situacions de risc social i la dinamització de recursos institucionals i comunitaris amb la finalitat d'aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones.

Pot desenvolupar les seves activitats tant en l'administració i organismes públics com en empreses privades i en la docència.Pràctiques externes

L'assignatura Pràcticum d'intervenció de 18 ECTS, es realitza en l'últim curs i apropa a l'estudiant al camp de l'acció professional i ha de permetre, entre altres activitats, descobrir, analitzar i comprendre els contextos i els processos d'intervenció social acompanyats per un treballador social experimentat en el seu context organitzatiu. El Pràcticum d'intervenció s'ha de desenvolupar en serveis de treball social, reconeguts com a centres col·laboradors per a la formació en pràctiques, per les Universitats a través de convenis.Objectius

El Treball Social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i ofereix suport de protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals. A algunes persones les situacions de conflicte o canvi afecten la seva capacitat d'autonomia i autosuficiència i necessiten ajuda i orientació. Unes altres necessiten assistència, suport i protecció. Els Treballadors Socials donen respostes a aquestes necessitats: realitzant una contribució essencial a la promoció de la cohesió social, tant a través del treball preventiu com resolent problemes socials. El Treball Social és, per tant, una inversió per al futur benestar d'Europa. El Treballador Social es defineix com el professional clau dels serveis d benestar social, així com d'aquells serveis dirigits a l'atenció de les persones, encara que la importància del treball interdisciplinari és inqüestionable.La formació ha d'estar orientada a preparar professionals de la intervenció social amb una comprensió àmplia de les estructures i processos socials, el canvi social i del comportament humà, que els capaciti para:Intervenir en els contextos socials i institucionals en els quals viuen els individus, famílies, grups,, organitzacions i comunitats, assistint, abordant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformant aquests contextos, incloent els polítics-socials.

Participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials.

Contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'empatia i la garantia dels drets humans i socials.

Treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot això amb la finalitat de contribuir, juntament amb altres professionals, a:La integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.

La constitució d'una societat cohesionada.

El desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

Aquests objectius aconsegueixen el desplegament d'un conjunt d'assignatures de tipologia diversa:Formació bàsica: correspon a les matèries definides pel reial decret en la branca del coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Aquestes matèries aporten a l'estudiant la formació introductòria necessària que permet equiparar als estudiants procedents de les diferents vies d'accés. El disseny curricular de la formació bàsica inclou Antropologia, Comunicació, Dret, Educació, Psicologia, Sociologia i una matèria instrumental com “és Habilitats del Treballador Social” que permet als alumnes iniciar-se en les activitats que desenvolupessin durant la seva vida acadèmica i professional.

Obligatòries: les determina el centre i donen resposta al perfil professional del Treballador Social. Les matèries que ens apropen al perfil professional són: els Fonaments del Treball Social, els mètodes, models i tècniques del Treball Social, les Unitats d'Intervenció, les Habilitats Socials i de Comunicació del Treball Social, la Investigació Aplicada al Treball Social, els Serveis Socials, la Política Social, el Desenvolupament Humà en el cicle vital i el mitjà social, el Dret i ciutadania i la Gestió d'Organitzacions.

Optatives: es tracta d'una oferta molt especialitzada i que pretén apropar a l'estudiant a diferents àmbits d'intervenció propis del Treball Social i a coneixements que complementen les competències pròpies del futur professional. L'estudiant haurà d'escollir segons les seves preferències entre una àmplia oferta que s'activarà d'acord amb la normativa interna de la URV i les necessitats del centre.

A partir de l'oferta d'assignatures optatives, els alumnes del Grau de Treball Social tenen la possibilitat de cursar alguns dels minors oferts per la URV.El pla d'estudis està dissenyat perquè l'estudiant aconsegueixi, quan finalitzi la seva formació acadèmica, les competències nuclears, transversals i específiques del Grau de Treball Social.Treball de finalització de Grau

El treball de finalització de Grau s'estructura a partir de l'elaboració d'un treball específic sobre alguns dels continguts i de l'avaluació de les competències nuclears establertes per la universitat.Es crearà una comissió ad hoc per a la coordinació d'aquesta matèria.El treball de finalització de Grau podrà derivar de les activitats desenvolupades en el Pràcticum d'intervenció. En tot cas, l'alumne haurà de mostrar la seva capacitat per a l'elaboració d'un informe o projecte i la seva exposició i defensa en públic.Competències

Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.

Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per crear noves estratègies que donin reposada a situacions socials emergents.

Conèixer en profunditat les principals característiques del marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treball social

Conèixer en profunditat el sistema i estructura dels serveis socials

Gestionar i avaluar les polítiques públiques

Articular eficaçment els models i els mètodes del TS

Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per analitzar situacions socials

Dissenyar, implementar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades.

Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos.

Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.

Recolzar el desenvolupament de xarxes per fer front a les necessitats socials

Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions.

Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució

Desenvolupar estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivat de l'exercici professional

Reflexionar críticament sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.

Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social.

Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereixSortides professionals

Aquest títol habilita per exercir la professió de Treballador/a Social. Donis del principi, els Treballadors Socials han destacat a oferir ajuda directa, basada en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. Els Treballadors Socials desenvolupen la seva labor professional en el marc dels Serveis Socials personals, en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i l'habitatge, empresa, medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure.Aquesta titulació capacita per detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per respondre a les mateixes; avaluació de situacions de risc social i la dinamització de recursos institucionals i comunitaris amb la finalitat d'aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones. En els seus àmbits són els següents:Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària, d'atenció permanent per atendre emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones majors, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat: d'acolliment i atenció social a immigrants i refugiats.

Salut: Centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció soci-sanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres soci-sanitaris, serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències.

Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts de secundària; mediació escolar i familiar, escoles-taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficit soci-educatius.

Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures en el mitjà obertes, centres d'internaments de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.

Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que compten amb aquest servei.

Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.

Tercer sector: àmbit d'expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.

Nous àmbits d'intervenció de treballadors socials: planificació estratègia de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge en relació amb temes socials, etc.
Veure més

Destinataris

Els alumnes del Grau de Treball Social són persones amb un fort esperit crític, creatius, compromesos, que volen contribuir a millorar la societat. Són alumnes que saben que han de dominar, processar i recuperar tot tipus d'informació, per la qual cosa és important que tinguin interès en els coneixements informàtics i de les noves tecnologies, ja que serà un instrument de treball imprescindible en l'exercici de la seva professió. Són persones que, davant de reptes, saben que la reflexió i el coneixement són essencials. Per això posseeixen pensament crític i treballen per trobar i elaborar la informació necessària. No descuren els detalls i són seriosos i responsables en la seva tasca.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Treball Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos