Guàrdia Civil

Oposicions
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada. Cada any es convoquen milers de places de Guàrdia Civil. Et preparem les proves teòriques, físiques, psicotècniques i l'entrevista personal. Amb simulacres d'exàmens reals d'altres convocatòries. Per ajudar a aconseguir el teu objectiu posem al teu abast un equip de professionals amb dilatada experiència: psicòlegs, pedagogs, llicenciats en dret; perquè superis amb èxit les diferents proves.

Ara tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball, amb unes condicions laborals úniques:


- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
- Jornada laboral continua.
- Excedències, dies d'assumptes propis.
- Possibilitat de promoció interna.

Temari

Tema 1. - La Constitució Espanyola de 1978. Característiques generals i PRINCIPIS inspiradores. Estructura. Títol preliminar.
Tema 2. - Títol I. Drets i haura fonamentals.
Tema 3. - Títol II. La Corona.
Tema 4. - Títol III. Les Corts Generals.
Tema 5.-Títol IV. El Govern i l'Administració. Títol V. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. Títol VI. El poder judicial.
Tema 6. - Títol VIII. Organització territorial de l'Estat.
Tema 7.-Títol IX. Tribunal Constitucional. Títol X. Reforma constitucional.
Tema 8. - Dret Penal. Concepte. Principis generals del Dret. Concepte de delicte i falta. Dol i culpa. Subjectes i objectiu de delit. Persones responsables de Delictes i faltes. Graus punibles de perpetració de Delictes i faltes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
Tema 9. - Delictes contra l'Administració Pública. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.
Tema 10. - El dret processal penal. La Llei d'enjudiciament criminal i el Procés Penal. Jurisdicció i competència. Primeres DILIGÈNCIES. L'acció penal. Concepte de denúncia. Obligació de denunciar. La denúncia. Formalitats i Efectes. La querella.
Tema 11.-La Policia Judicial. Composició. Missió. Forma d'actuacions. Dependència i relacions amb les autoritats judicials.
Tema 12. - La detenció: Els i Quan pueder detenen. Terminis, procediment de "habeas corpus". Entrada i registre en Lloc tancat.
Tema 13. - Dels Cossos i Forces de Seguretat. Principis bàsics d'actuacions. Disposicions estatutàries comunes. Forces i cossos de seguretat de l'Estat. Funcions. Competències. Estructura policial a Espanya. Cossos dependiento del Govern de la nació. Cossos dependiento de les comunitats autònomes i de les comunitats locals.
Tema 14. - El Cos de la Guàrdia Civil. Naturalesa militar. Estructura. Dependències. Funcions.
Tema 15. - Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú Objecte. Àmbit i PRINCIPIS generals. De les administracions públiques i suspensió relacions. Òrgans. Dels INTERESSATS. L'activitat de les administracions públiques.
Tema 16. - Disposicions i Actes ADMINISTRATIUS. Disposicions generals sobre els procediments ADMINISTRATIUS. Revisió dels Actes en via administrativa. Potestat sancionadora. La responsabilitat de les administracions públiques, de suspensió autoritats i altre personal en suport Servei. El recurs Contenciós-administratiu.
MATÈRIES SOCIOCULTURALS
Tema 17. Protecció civil. Definició. Fonament jurídic. Principis informadores de la protecció civil. Participants. Classificació de les situacions d'emergència. Esquema jeràrquic. Funcions de la protecció civil.
Tema 18. Organitzacions internacionals. Evolució històrica. Concepte i caràcters de les Organitzacions internacionals. Classificació. Naturalesa, estructura i funcions: Nacions Unitat, Consell d'Europa, Unió Europea i Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord.
Tema 19. Drets humans. La Declaració Universal de Drets Humans. Drets Civils, polítics, econòmics, socials i culturals. Els pactes internacionals de drets humans. La Comissió de Drets Humans: Procediments de protecció. El Consell d'Europa. La Carta de Torí. La Convenció de Roma: Procediments de protecció.
Tema 20. Ecologia. Funcions de relacions dels Éssers Vius. El medi ambient. Factors Físics: Sòl, llum, temperatura i Humitat. Factors biològics. Associacions. Població i comunitat. Ecosistema. Components. Tipus: terrestre i aquàtic. L'equilibri ecològic. Agressions al medi ambient. Contaminació. Residus.
MATÈRIES TÈCNIC-CIENTÍFIQUES
Tema 21. Electricitat i electromagnetisme. Corrent elèctric. Tensió, intensitat i resistència. Llei d'Ohm. Associació de components elèctrics. Caiguda de tensió. Energia de la Corrent elèctric. Potència elèctrica. Magnetisme. Camp magnètic. Flux magnètic. Permeabilitat magnètica. Camp magnètic creat per la CORRENT elèctrica. Solenoide, electroimant i relé. Força electromotriu mediada. Força electromotriu d'autoinduccions.
Tema 22. Transmissions. Els Elements de les comunicacions. Espectre de freqüències. Concepte de malla i canal de treball. Dificultats en l'enllaç en malla en VHF i UHF. Serveis d'usuari o modes de treball. Transmissors i receptores de ràdio (AM i FM). Equips repetidores. Les ones electromagnètiques. Propagacio i Abastos. Antenes. Fonts d'alimentació.
Tema 23.Automovilismo. Mecànica de l'automòbil. Motors: Classes. Cilindres. Temps. Reglatges. Motor dièsel. Pistó. Biela. Cigonyal. Volant. Càrter. Motor de dos temps. Alimentació en motores d'explosions i dièsel. Lubricació. Refrigeració. Mecanismes de Transmissió. Suspensió. Direcció. Frens. Electricitat de l'automòbil. Sistemes d'encesa. Dinamo. Alternador. Bateria. Motor d'arrencada. Distribució.
Tema 24. Informàtica. Introducció a la informàtica. Funcions i fases d'un Procés de dades. L'ordinador i suspensió unitats d'entrada, càlcul i sortida. Concepte de programa i tipus. Concepte del sistema operatiu i suspensió funcions. Emmagatzematge de la informació: Concepte de fitxer.
Tema 25.Topografía. Elements geogràfics: Eix terrestre, pols, meridià, paral · lel, equador, punts cardinals, coordenades geogràfiques, azimut i rumb. Unitats geomètriques de mesura: Unitats lineals, escales numèrica i gràfica, unitats angulars. Representació del terreny: Planimetria i altimetria, classes de terreny, accidents del terreny, sistema de plans acotats, pendent entre dos punts.

Requisits

- Ser espanyol.
- Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en ESO, FP1, equivalent o superior.
- No patir defecte físic o psíquic que impedisca el compliment de les funcions corresponents.
- Tenir complits els 18 anys i no supoerar els 30. - Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a les dones.
- No estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat condemnat per delicte. És aplicable al benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.
- Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B abans de la convocatòria.
- Declaració jurada per la qual es comprometen a portar armes.
- Haver finalitzat el servei militar, la prestació social substitutiva o ser exempt de realitzar-
Guàrdia Civil
AULACAT (Girona)
Campus i seus: AULACAT (Girona)
AULACAT (Girona)
C/ Emili grahit 62 17002 Girona
Cursos més populars
X