Curs d'Instal.lador de Fontaneria

Curs
Presencial
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest curs és aprendre a muntar, mantenir i reparar les instal·lacions d'aigua freda, calenta, xarxes de desguàs i muntatge d'aparells sanitaris, amb les feines segons la normativa vigent, HS-4, HE-4 i HS-5.

Temari

1. Matemàtiques. Unitats de longitud. Unitats de superfície. Unitats de volum. Unitats de capacitat. Unitats de massa. Unitats de temps. Geometria. Proporcionalitat.
2. Física. Unitats i símbols. Moviment, desplaçament, trajectòria, velocitat i acceleració. Massa. Força. Pes. Densitat i pes específic. Massa volumètrica o densitat absoluta. Densitat relativa. Pressió. Energia i treball. Potència.
3. Hidrodinàmica. Hidrodinàmica. Règim sense fregaments o de Bernouilli. Règim laminar o de Poiseuille. Règim turbulent o de Venturi. Equació de continuïtat. Teorema de Bernouilli. Teorema de Torricelli. Teorema fonamental de la hidrostàtica. Efecte Venturi. Tub de Pitot. Viscositat. Règim de circulació i nº de Reynolds. Pèrdua de càrrega. Pèrdues de càrrega contínues (canonades). Pèrdues de càrrega localitzades. Longitud equivalent. Procés de càlcul.
4. Canonades. Canonades. Incrustació. Corrosió.
5. Elements de la instal·lació. Comptadors. Antiarietes. Vàlvules. Vàlvules de seient. Vàlvules de retenció. Vàlvula reductora de pressió.
6. simbologia.
7. Esquema general d'una instal·lació. Elements que componen la instal·lació. Sistemes de control i regulació de la pressió.
8. Càlcul. Càlcul del grup de pressió. Càlcul del diàmetre nominal del reductor de pressió. Càlcul del tram més desfavorable. Càlcul de la pressió residual disponible. Dimensionament dels sistemes i equips de tractament d'aigua.
9. Coeficient de simultaneïtat.
10. Exemple de càlcul: edifici domèstic. Descripció. Determinació del cabal simultani de l'habitatge 4t 2a. Aigua freda. Determinació del cabal simultani Qc de l'edifici. Càlcul del dipòsit auxiliar d'alimentació. Càlcul de les bombes. Càlcul de dipòsit a pressió amb membrana (volum del calderí). Càlcul de la potència mínima elèctrica de la bomba. Mètode simplificat de dimensionament de canonades. Exemple de càlcul simplificat per determinar les dimensions de les canonades d'instal·lacions normalitzades.
11. Exemple de càlcul: habitatge unifamiliar. urbanització. Cabal simultani. Càlcul del circuit d'aigua freda.
12. Fluxors. Fluxors. Definició. Funcionament. Regulació de la descàrrega. Característiques generals dels fluxors. Càlcul d'una instal·lació amb fluxors. Exemple de càlcul. Edifici oficines de set plantes. Bateria de comptadors divisionaris.
13. Dilatació. Dilatació tèrmica. Canonades de coure. Canonades plàstiques. Compensadors de dilatació a manxa.
14. Energia solar tèrmica. Energia solar tèrmica. Definició. La influència de la reglamentació en l'energia solar tèrmica. Parts fonamentals d'una instal·lació solar tèrmica. Sistema d'emmagatzematge. Intercanviador de calor. Electrocirculares (Bombes). Altres components. Simbologia. Quadre de regulació electrònica. Classificació de les instal·lacions solars tèrmiques. Càlcul de les instal·lacions solars tèrmiques. Mètode per efectuar el càlcul de les instal·lacions.
15. Taules. Taules de radiació solar. Taula solar de radiació diària sobre una superfície plana horitzontal. Taula de temperatura mitjana mensual ambient º C. Taula de temperatura mitjana de l'aigua de la xarxa en ºC
16. HS-5: Evacuació d'aigües.
17. R.D. 1942/1993 pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció d'incendis.


Destinataris

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se o especialitzar-se en les instal·lacions d'aigua.

Requisits

No cal cap requisit per a accedir a aquest curs i poder obtenir el certificat final.

Durada

Aproximadamente entre 6 i 7 mesos.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a realitzar la instal·lació interior de subministrament d'aigua. Instal·lació completa d'una cambra de bany. Plantejament, plànol de la instal·lació, marcatge, instal·lació i prova hidràulica. Així com treballar tot tipus de soldadura, materials plàstics, polipropilè, polietilè, polietilè reticulat, multicapa, poli butilè, PVC, etc.
 

Titulació obtinguda

Certificat

Pràctiques

A més de les classes pràctiques impartides al nostre centre, es podran realitzar pràctiques en centres externs amb els que tenim convenis de col.laboració.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs, coordinació de les pràctiques (voluntàries) i expedició del certificat final.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

c/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Instal.lador de Fontaneria
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X