CASAS FORMACIÓN

Curs de Manipulador d'Gasos fluorats

CASAS FORMACIÓN

Descripció

En aquest curs de gasos fluorats aprendrà a conèixer l'impacte ambiental i la termodinàmica bàsica dels gasos.
Temari del curs

Part ambiental PF1, durada 24h
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental.
- Disseny, maneig i operació de l'equip des del punt de vista de l'eficiència energètica.
- Càlcul, determinació i certificació de la càrrega del sistema frigorífic. Etiquetatge i registres de l'equip.
- Controls previs a la posada en funcionament d'equips.
- Control de fuites.
- Gestió ambiental del sistema i del refrigerant.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics.
Part tècnica PF2, durada 80h
- Termodinàmica bàsica.
- Instal·lació, posada en funcionament i manteniment de compressors alternatius, helicoïdals i d'espiral, de simple o doble efecte, de condensadors refredats per aire i per aigua, d'evaporadors refredats per aire i per aigua, de vàlvules d'expansió (VET) i altres components.
- Canalitzacions: construir un sistema de canalitzacions estanc en una instal·lació de refrigeració.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics.
- Règim d'operacions amb equips que utilitzin refrigerants clorats (R22 després de 2010).
Part ambiental i tècnica pf3a + b, durada 24 + 80 = 104H
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental.
- Disseny, maneig i operació d'equips de càrrega menor de 3 kg de refrigerant des del punt de vista d'eficiència energètica.
- Càlcul, determinació i certificació de la càrrega de refrigerant en sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg. Etiquetats i registres d'aquests equips.
- Controls previs a la posada en funcionament d'equips de càrrega menor de 3 kg.
- Control de fuites en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Gestió ambiental del sistema i del refrigerant en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Termodinàmica bàsica.
- Dimensionament de la instal·lació.
- Components d'un sistema de refrigeració.
- Instal·lació, posada en funcionament i manteniment d'equips de climatització, bomba de calor i d'equips de refrigeració de càrrega menor de 3 kg.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics amb càrrega menor de 3 kg.
- Canalitzacions: construir un sistema de canalitzacions estanc en una instal·lació de refrigeració amb càrrega menor de 3 kg.
Part bàsica, tècnica i ambiental pf4, durada 300h
- Termodinàmica bàsica.
- Dimensionament de la instal·lació.
- Components d'un sistema de refrigeració.
- Canalitzacions: construir sistema de canalitzacions estanc en instal·lació de refrigeració.
- Instal·lació, posada en funcionament i manteniment d'equips de climatització, bomba de calor i d'equips de refrigeració de càrrega menor de 3 kg.
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental corresponent.
- Disseny, maneig i operació d'equips de càrrega menor de 3 kg de refrigerant des del punt de vista de l'eficiència energètica.
- Càlcul, determinació i certificació de la càrrega de refrigerant en sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg. Etiquetats i registres d'aquests equips.
- Controls previs a la posada en funcionament d'equips de càrrega menor de 3 kg
- Control de fuites en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Gestió ambiental del sistema i del refrigerant en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics en equips de càrrega menor de 3 kg.
Part ambiental i tècnica PF5, durada 40h
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental.
- Introducció a la refrigeració.
- Refrigerants.
- Equips bàsics de reparació.
- Sistemes d'aire condicionat.
- Compressors.
- Condensadors / Evaporadors.
- Vàlvula d'expansió.
- Filtres deshidratadors.
- Electro ventiladors.
- Dispositius de regulació i seguretat.
- Instal·lació elèctrica de l'aire condicionat.
- Climatització electrònica.
- Càrrega del circuit d'aire condicionat.
- Diagnòstic i reparació d'avaries.
PF6, durada 16h
- Coneixement bàsic de les qüestions mediambientals pertinents (capa d'ozó, Protocol de Mont-real, PAO, canvi climàtic, Protocol de Kyoto, PCA). utilització de
substàncies o sistemes alternatius.
- Comercialització d'agents d'extinció d'incendis fluorats o bromats, restriccions, manteniment de registres i comunicacions de dades. Comunicacions de dades d'instal·lacions d'halons.
- Coneixement bàsic de les normes tècniques pertinents. Coneixement bàsic de la norma UNE 23570: 2000 i l'EN-15.004-1.
- Coneixement bàsic de les disposicions pertinents del Reglament (CE) nº 842/2006 i dels corresponents reglaments d'aplicació del Reglament (CE) núm 842/2006.
- Reglament (CE) nº 2037/2000 i disposicions relatives a agents d'extinció halons, HCFC. Bon coneixement dels diversos tipus d'equips de protecció contra incendis presents al mercat que contenen gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Bon coneixement dels tipus de vàlvules, mecanisme d'accionament, manipulació sense riscos i prevenció d'abocaments i fuites. Bon coneixement de les eines i equips necessaris per a una manipulació i unes pràctiques de treball sense riscos.
- Capacitat d'instal·lar els recipients del sistema de protecció contra incendis dissenyats per contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle. Coneixement de les pràctiques correctes a efectes del trasllat dels recipients a pressió que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Capacitat de controlar els registres del sistema abans de controlar les fuites i reconèixer la informació pertinent sobre qualsevol problema o sèries de problemes recurrents als quals prestar atenció. Capacitat de procedir a un control visual i manual del sistema per detectar fuites acord amb el que disposa el Reglament (CE) n ° 1497/2007.
- Coneixement de pràctiques respectuoses amb el medi ambient per a la recuperació dels gasos fluorats d'efecte hivernacle dels sistemes de protecció contra incendis i de la recàrrega d'aquests sistemes. Recuperació i maneig d'halons. Sistemes alternatius.
PF7, Durada 8h
- Coneixements bàsics de les qüestions mediambientals pertinents (canvi climàtic, Protocol de Kyoto, PCA), així com de les disposicions pertinents del Reglament (CE) nº 842/2006 i dels Reglaments d'aplicació d'aquesta norma corresponents.
- Propietats físiques, químiques i mediambientals dels gasos fluorats d'efecte hivernacle utilitzats com a dissolvents.
- Utilització dels gasos fluorats d'efecte hivernacle com a dissolvents. Recuperació dels dissolvents a base de gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Emmagatzematge i transport dels dissolvents a base de gasos fluorats d'efecte hivernacle. Maneig de l'equip de recuperació per a equips que continguin dissolvents a base de gasos fluorats d'efecte hivernacle.
PF8, Durada 16h
- Coneixement bàsic de les qüestions mediambientals (canvi climàtic, Protocol de Kyoto, PCA), així com el Reglament (CE) nº842 / 2006 i dels Reglaments d'aplicació del Reglament (CE) núm 842/2006.
- Propietats físiques, químiques i ambientals de l'hexafluorur de sofre (SF6). Propietats físiques, químiques i ambientals del SF6. Efectes sobre la salut dels productes de descomposició del SF6.
- Ús del SF6 en els equips elèctrics i comprensió del disseny dels equips elèctrics.
- Qualitat, Control de qualitat i Presa de mostres de l'SF6 segons les normes industrials. Emmagatzematge i transport de SF6. Maneig d'equips d'extracció, recuperació del SF6, i maneig de sistemes estancs de Perforació, Recuperació, Mescles, Depuració i reutilització de l'SF6 i diferents classes de reutilització.
- Treball en compartiments oberts amb SF6, Detectors de SF6. Neutralització de subproductes de SF6. Fi de vida d'equips amb atmosfera de SF6. Seguiment del SF6 i obligacions de registre de les dades oportunes en virtut del dret nacional o comunitari o d'acords internacionals.
 
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Manipulador d'Gasos fluorats

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Manipulador d'Gasos fluorats