Curs de Manipulador d'Gasos fluorats

Curs
Presencial
588 hores
Consulteu el preu

Descripció

En aquest curs de gasos fluorats aprendrà a conèixer l'impacte ambiental i la termodinàmica bàsica dels gasos.

Temari

Part ambiental PF1, durada 24h
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental.
- Disseny, maneig i operació de l'equip des del punt de vista de l'eficiència energètica.
- Càlcul, determinació i certificació de la càrrega del sistema frigorífic. Etiquetatge i registres de l'equip.
- Controls previs a la posada en funcionament d'equips.
- Control de fuites.
- Gestió ambiental del sistema i del refrigerant.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics.
Part tècnica PF2, durada 80h
- Termodinàmica bàsica.
- Instal·lació, posada en funcionament i manteniment de compressors alternatius, helicoïdals i d'espiral, de simple o doble efecte, de condensadors refredats per aire i per aigua, d'evaporadors refredats per aire i per aigua, de vàlvules d'expansió (VET) i altres components.
- Canalitzacions: construir un sistema de canalitzacions estanc en una instal·lació de refrigeració.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics.
- Règim d'operacions amb equips que utilitzin refrigerants clorats (R22 després de 2010).
Part ambiental i tècnica pf3a + b, durada 24 + 80 = 104H
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental.
- Disseny, maneig i operació d'equips de càrrega menor de 3 kg de refrigerant des del punt de vista d'eficiència energètica.
- Càlcul, determinació i certificació de la càrrega de refrigerant en sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg. Etiquetats i registres d'aquests equips.
- Controls previs a la posada en funcionament d'equips de càrrega menor de 3 kg.
- Control de fuites en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Gestió ambiental del sistema i del refrigerant en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Termodinàmica bàsica.
- Dimensionament de la instal·lació.
- Components d'un sistema de refrigeració.
- Instal·lació, posada en funcionament i manteniment d'equips de climatització, bomba de calor i d'equips de refrigeració de càrrega menor de 3 kg.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics amb càrrega menor de 3 kg.
- Canalitzacions: construir un sistema de canalitzacions estanc en una instal·lació de refrigeració amb càrrega menor de 3 kg.
Part bàsica, tècnica i ambiental pf4, durada 300h
- Termodinàmica bàsica.
- Dimensionament de la instal·lació.
- Components d'un sistema de refrigeració.
- Canalitzacions: construir sistema de canalitzacions estanc en instal·lació de refrigeració.
- Instal·lació, posada en funcionament i manteniment d'equips de climatització, bomba de calor i d'equips de refrigeració de càrrega menor de 3 kg.
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental corresponent.
- Disseny, maneig i operació d'equips de càrrega menor de 3 kg de refrigerant des del punt de vista de l'eficiència energètica.
- Càlcul, determinació i certificació de la càrrega de refrigerant en sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg. Etiquetats i registres d'aquests equips.
- Controls previs a la posada en funcionament d'equips de càrrega menor de 3 kg
- Control de fuites en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Gestió ambiental del sistema i del refrigerant en equips de càrrega menor de 3 kg.
- Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics en equips de càrrega menor de 3 kg.
Part ambiental i tècnica PF5, durada 40h
- Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental.
- Introducció a la refrigeració.
- Refrigerants.
- Equips bàsics de reparació.
- Sistemes d'aire condicionat.
- Compressors.
- Condensadors / Evaporadors.
- Vàlvula d'expansió.
- Filtres deshidratadors.
- Electro ventiladors.
- Dispositius de regulació i seguretat.
- Instal·lació elèctrica de l'aire condicionat.
- Climatització electrònica.
- Càrrega del circuit d'aire condicionat.
- Diagnòstic i reparació d'avaries.
PF6, durada 16h
- Coneixement bàsic de les qüestions mediambientals pertinents (capa d'ozó, Protocol de Mont-real, PAO, canvi climàtic, Protocol de Kyoto, PCA). utilització de
substàncies o sistemes alternatius.
- Comercialització d'agents d'extinció d'incendis fluorats o bromats, restriccions, manteniment de registres i comunicacions de dades. Comunicacions de dades d'instal·lacions d'halons.
- Coneixement bàsic de les normes tècniques pertinents. Coneixement bàsic de la norma UNE 23570: 2000 i l'EN-15.004-1.
- Coneixement bàsic de les disposicions pertinents del Reglament (CE) nº 842/2006 i dels corresponents reglaments d'aplicació del Reglament (CE) núm 842/2006.
- Reglament (CE) nº 2037/2000 i disposicions relatives a agents d'extinció halons, HCFC. Bon coneixement dels diversos tipus d'equips de protecció contra incendis presents al mercat que contenen gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Bon coneixement dels tipus de vàlvules, mecanisme d'accionament, manipulació sense riscos i prevenció d'abocaments i fuites. Bon coneixement de les eines i equips necessaris per a una manipulació i unes pràctiques de treball sense riscos.
- Capacitat d'instal·lar els recipients del sistema de protecció contra incendis dissenyats per contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle. Coneixement de les pràctiques correctes a efectes del trasllat dels recipients a pressió que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Capacitat de controlar els registres del sistema abans de controlar les fuites i reconèixer la informació pertinent sobre qualsevol problema o sèries de problemes recurrents als quals prestar atenció. Capacitat de procedir a un control visual i manual del sistema per detectar fuites acord amb el que disposa el Reglament (CE) n ° 1497/2007.
- Coneixement de pràctiques respectuoses amb el medi ambient per a la recuperació dels gasos fluorats d'efecte hivernacle dels sistemes de protecció contra incendis i de la recàrrega d'aquests sistemes. Recuperació i maneig d'halons. Sistemes alternatius.
PF7, Durada 8h
- Coneixements bàsics de les qüestions mediambientals pertinents (canvi climàtic, Protocol de Kyoto, PCA), així com de les disposicions pertinents del Reglament (CE) nº 842/2006 i dels Reglaments d'aplicació d'aquesta norma corresponents.
- Propietats físiques, químiques i mediambientals dels gasos fluorats d'efecte hivernacle utilitzats com a dissolvents.
- Utilització dels gasos fluorats d'efecte hivernacle com a dissolvents. Recuperació dels dissolvents a base de gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Emmagatzematge i transport dels dissolvents a base de gasos fluorats d'efecte hivernacle. Maneig de l'equip de recuperació per a equips que continguin dissolvents a base de gasos fluorats d'efecte hivernacle.
PF8, Durada 16h
- Coneixement bàsic de les qüestions mediambientals (canvi climàtic, Protocol de Kyoto, PCA), així com el Reglament (CE) nº842 / 2006 i dels Reglaments d'aplicació del Reglament (CE) núm 842/2006.
- Propietats físiques, químiques i ambientals de l'hexafluorur de sofre (SF6). Propietats físiques, químiques i ambientals del SF6. Efectes sobre la salut dels productes de descomposició del SF6.
- Ús del SF6 en els equips elèctrics i comprensió del disseny dels equips elèctrics.
- Qualitat, Control de qualitat i Presa de mostres de l'SF6 segons les normes industrials. Emmagatzematge i transport de SF6. Maneig d'equips d'extracció, recuperació del SF6, i maneig de sistemes estancs de Perforació, Recuperació, Mescles, Depuració i reutilització de l'SF6 i diferents classes de reutilització.
- Treball en compartiments oberts amb SF6, Detectors de SF6. Neutralització de subproductes de SF6. Fi de vida d'equips amb atmosfera de SF6. Seguiment del SF6 i obligacions de registre de les dades oportunes en virtut del dret nacional o comunitari o d'acords internacionals.
 
Curs de Manipulador d'Gasos fluorats
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
Cursos més populars
X