Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Assistència en Urgències i Emergències

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

L'assistència d'urgències i emergències és un dels camps que en els últims anys ha experimentat un major creixement i demanda assistencial. Constitueixen un grup de símptomes i malalties que requereixen una atenció imminent per la seva gravetat. Per la seva potencial gravetat, i necessitat de celeritat en la resposta sanitària, requereixen un personal ben format i actualitzat.La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Identificar i tractar inicialment les situacions de risc vital que requereixen actuació immediata segons procediments i estàndards actualitzats.

 • Identificar i establir el tractament inicial de les situacions que, sense risc vital, requereixen una actuació ràpida segons procediments i estàndards actualitzats.

 • Conèixer i familiaritzar-se amb les tècniques i els procediments de salvament i rescat en entorns hostils i especials.

 • Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar les noves situacions produïdes per les emergències.

 • Observació i valoració de persones en situació crítica.

 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.

 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.

 • Gestió d'una emergència extrahospitalària.

 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.

 • Adquirir coneixements sobre els aspectes d'organització de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les principals actuacions en les situacions més prevalents dins de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les implicacions legals i ètiques en l'àmbit de l'atenció extrahospitalària.

 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.

 • Adquirir aquelles actituds i habilitats que afavoreixen l'actuació dels professionals en situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Adquirir els coneixements necessaris sobre farmacologia aplicada a les situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer la línia integrada d'assistència extrahospitalària, urgències i UCI, realitzant el seguiment de la persona atesa.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Formació continuada en urgències i emergències
 • Generalitats.
 • Suport vital de les funcions vitals.
 • Emergències i urgències del sistema immunitari.
 • Emergències i urgència otorrinolaringológicas.
 • Emergències i urgències en toxicologia.
 • Emergències i urgències en patologia ambiental i per agents físics.
 • Emergències i urgències digestives i abdominals.
 • Emergències i urgències cardiovasculars.
 • Urgències endocrinològiques, metabòliques i nutricionals.
 • Emergències i urgències nefrourològiques.
 • Emergències i urgències del sistema nerviós.
 • Emergències i urgències respiratòries.
 • Emergències i urgències en patologia infecciosa.
 • Emergències i urgències hematològiques.
 • Emergències i urgències oftalmològiques.
 • Emergències i urgències obstètric ginecològiques.
 • Emergències i urgències dermatològiques.
 • Urgències en el pacient oncològic.
 • Tècniques i habilitats més utilitzades en urgències.
 • Aspectes medicolegals i ètics en medicina d'emergències.
 • Adreces útils.
Mòdul II: Suport vital bàsic i avançat 30: 2
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuacion en sva.
 • Tractament elèctric de les arítmies vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en R.C.P.
 • Cures postreanimación.
 • Sindrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / SVA.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
Mòdul III: Formació i investigació en urgències i emergències sanitàries
 • Formació i investigació sobre rcp, primers auxilis i formació en serveis d'emergències mèdiques.
 • Tècniques de publicació científica. Tècniques de presentació pública de treballs científics.
 • Notes per a la redacció d'articles científics.
 • Recerca i selecció d'informació.
 • Lectura crítica d'articles mèdics.
 • Estadística descriptiva i inferencial.
 • Disseny d'estudis d'investigació. El mètode científic. Tipus d'estudi.
 • Investigació qualitativa.
 • Anàlisi de l'efectivitat.
 • NNT: nombre necessari per tractar.
 • Revisió sistemàtica de l'evidència científica.
 • Guies de pràctica clínica.
 • Medicina basada en l'evidència científica.
 • Evidència en medicina d'atenció primària.
Mòdul IV: Psicologia i hospitalització. Atenció a urgències
 • Psicologia de la salut.
 • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Actuacions possibles en salut mental.
 • Estrès davant l'hospitalització i ansietat pre-quirúrgica en pacients adults.
 • Estrès en l'hospitalització infantil. Un model de validació de programes de preparació a la intervenció quirúrgica.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Malalties psicosomàtiques.
 • El pacient agressiu.
 • Contra la violència cap a les dones.
 • Maltractament infantil.
 • Tractament psicològic del drogodependent.
 • El dolor.
 • Intervencions psicològiques en crisi.
 • Abordatge psicològic del pacient amb infecció VIH / sida.
 • El pacient davant el càncer.
 • Maneig de la mort. Informació i comunicació en medicina.
 • Detecció d'intent suïcida a urgències.
 • Burnout.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •  351 Test
 •  70 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF o Format Llibre (opcional) Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 crèdits ECTS (crèdits europeus) baremables en tota la Comunitat Europea.
Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Augmentar l'efectivitat i qualitat de l'assistència mèdica urgent extrahospitalària.

 • Aportar els coneixements generals i específics sobre pautes d'actuació i tractament del personal sanitari en urgències i emergències.

 • Avaluar els principals signes i símptomes del pacient urgent mitjançant la valoració primària del personal sanitari.

 • Incidir en la importància de l'aprenentatge en la detecció precoç dels símptomes a través de l'actualització en l'educació sanitària.

 • Ordenar eficaçment la demanda urgent mitjançant entrevista ràpida i distribució si cal segons la situació de l'estructura i organització d'Atenció Primària, l'aplicació de certes tècniques pròpies de l'exercici professional sanitari.

 • Millorar la imputació de costos, facilitar el seguiment dels processos, fer possible les comparacions intra i interhospitalàries, proporcionar una informació més real i una major adaptació al procés de decisió clínica basada en protocols.

 • Conduir a un millor i més d'hora diagnòstic i tractament que limitarà la realització de proves innecessàries i les consultes repetides a urgències i als altres especialistes.

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures sanitàries com a base per a la presa de decisions en la pràctica sanitària de SVB / A a nivell extrahospitalari.

 • Desenvolupar habilitats i presa de decisions basades en el pensament crític, en el judici clínic i en l'adquisició d'habilitats d'actuació davant de situacions urgents.Titulació obtinguda

Màster en Assistència en Urgències i Emergències per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Assistència en Urgències i Emergències

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Assistència en Urgències i Emergències