Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Assistència en Urgències i Emergències

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

L'assistència d'urgències i emergències és un dels camps que en els últims anys ha experimentat un major creixement i demanda assistencial. Constitueixen un grup de símptomes i malalties que requereixen una atenció imminent per la seva gravetat. Per la seva potencial gravetat, i necessitat de celeritat en la resposta sanitària, requereixen un personal ben format i actualitzat.La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Identificar i tractar inicialment les situacions de risc vital que requereixen actuació immediata segons procediments i estàndards actualitzats.

 • Identificar i establir el tractament inicial de les situacions que, sense risc vital, requereixen una actuació ràpida segons procediments i estàndards actualitzats.

 • Conèixer i familiaritzar-se amb les tècniques i els procediments de salvament i rescat en entorns hostils i especials.

 • Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar les noves situacions produïdes per les emergències.

 • Observació i valoració de persones en situació crítica.

 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.

 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.

 • Gestió d'una emergència extrahospitalària.

 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.

 • Adquirir coneixements sobre els aspectes d'organització de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les principals actuacions en les situacions més prevalents dins de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les implicacions legals i ètiques en l'àmbit de l'atenció extrahospitalària.

 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.

 • Adquirir aquelles actituds i habilitats que afavoreixen l'actuació dels professionals en situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Adquirir els coneixements necessaris sobre farmacologia aplicada a les situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer la línia integrada d'assistència extrahospitalària, urgències i UCI, realitzant el seguiment de la persona atesa.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Formació continuada en urgències i emergències
 • Generalitats.
 • Suport vital de les funcions vitals.
 • Emergències i urgències del sistema immunitari.
 • Emergències i urgència otorrinolaringológicas.
 • Emergències i urgències en toxicologia.
 • Emergències i urgències en patologia ambiental i per agents físics.
 • Emergències i urgències digestives i abdominals.
 • Emergències i urgències cardiovasculars.
 • Urgències endocrinològiques, metabòliques i nutricionals.
 • Emergències i urgències nefrourològiques.
 • Emergències i urgències del sistema nerviós.
 • Emergències i urgències respiratòries.
 • Emergències i urgències en patologia infecciosa.
 • Emergències i urgències hematològiques.
 • Emergències i urgències oftalmològiques.
 • Emergències i urgències obstètric ginecològiques.
 • Emergències i urgències dermatològiques.
 • Urgències en el pacient oncològic.
 • Tècniques i habilitats més utilitzades en urgències.
 • Aspectes medicolegals i ètics en medicina d'emergències.
 • Adreces útils.
Mòdul II: Suport vital bàsic i avançat 30: 2
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuacion en sva.
 • Tractament elèctric de les arítmies vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en R.C.P.
 • Cures postreanimación.
 • Sindrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / SVA.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
Mòdul III: Formació i investigació en urgències i emergències sanitàries
 • Formació i investigació sobre rcp, primers auxilis i formació en serveis d'emergències mèdiques.
 • Tècniques de publicació científica. Tècniques de presentació pública de treballs científics.
 • Notes per a la redacció d'articles científics.
 • Recerca i selecció d'informació.
 • Lectura crítica d'articles mèdics.
 • Estadística descriptiva i inferencial.
 • Disseny d'estudis d'investigació. El mètode científic. Tipus d'estudi.
 • Investigació qualitativa.
 • Anàlisi de l'efectivitat.
 • NNT: nombre necessari per tractar.
 • Revisió sistemàtica de l'evidència científica.
 • Guies de pràctica clínica.
 • Medicina basada en l'evidència científica.
 • Evidència en medicina d'atenció primària.
Mòdul IV: Psicologia i hospitalització. Atenció a urgències
 • Psicologia de la salut.
 • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Actuacions possibles en salut mental.
 • Estrès davant l'hospitalització i ansietat pre-quirúrgica en pacients adults.
 • Estrès en l'hospitalització infantil. Un model de validació de programes de preparació a la intervenció quirúrgica.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Malalties psicosomàtiques.
 • El pacient agressiu.
 • Contra la violència cap a les dones.
 • Maltractament infantil.
 • Tractament psicològic del drogodependent.
 • El dolor.
 • Intervencions psicològiques en crisi.
 • Abordatge psicològic del pacient amb infecció VIH / sida.
 • El pacient davant el càncer.
 • Maneig de la mort. Informació i comunicació en medicina.
 • Detecció d'intent suïcida a urgències.
 • Burnout.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •  351 Test
 •  70 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF o Format Llibre (opcional) Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 crèdits ECTS (crèdits europeus) baremables en tota la Comunitat Europea.
Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Augmentar l'efectivitat i qualitat de l'assistència mèdica urgent extrahospitalària.

 • Aportar els coneixements generals i específics sobre pautes d'actuació i tractament del personal sanitari en urgències i emergències.

 • Avaluar els principals signes i símptomes del pacient urgent mitjançant la valoració primària del personal sanitari.

 • Incidir en la importància de l'aprenentatge en la detecció precoç dels símptomes a través de l'actualització en l'educació sanitària.

 • Ordenar eficaçment la demanda urgent mitjançant entrevista ràpida i distribució si cal segons la situació de l'estructura i organització d'Atenció Primària, l'aplicació de certes tècniques pròpies de l'exercici professional sanitari.

 • Millorar la imputació de costos, facilitar el seguiment dels processos, fer possible les comparacions intra i interhospitalàries, proporcionar una informació més real i una major adaptació al procés de decisió clínica basada en protocols.

 • Conduir a un millor i més d'hora diagnòstic i tractament que limitarà la realització de proves innecessàries i les consultes repetides a urgències i als altres especialistes.

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures sanitàries com a base per a la presa de decisions en la pràctica sanitària de SVB / A a nivell extrahospitalari.

 • Desenvolupar habilitats i presa de decisions basades en el pensament crític, en el judici clínic i en l'adquisició d'habilitats d'actuació davant de situacions urgents.Titulació obtinguda

Màster en Assistència en Urgències i Emergències per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Assistència en Urgències i Emergències

També et recomanem aquests cursos

Màster en Assistència en Urgències i Emergències