Implika Barcelona

Màster en Atenció Primerenca

Implika Barcelona

Descripció

Amb el Màster en Atenció Primerenca dominaràs les diferents necessitats educatives especials i coneixeràs les diferents intervencions en les discapacitats educatives. A més, treballaràs la influència i la intervenció de la família en el desenvolupament infantil. Per a això comptaràs amb l'ajuda d'un equip docent qualificat en l'àrea de l'atenció primerenca i uns materials didàctics adequats i elaborats per editorials especialistes en el sector infantil.

Donar resposta espeífica a les necessitats que presenten cada un és important perquè puguin tenir un bon desenvolupament tant en l'àmbit educatiu com en el personal.

Veure més

Temari del curs

• Atenció Primerenca en educació infantil
• Aspectes mèdic-pediàtrics.
• Controls periòdics de salut en el nen de 0 a 6 anys.
• Controls periòdics de la salut en el nen de 0 a 6 anys Alimentació.
• Signes d'alarma en els controls periòdics de salut.
• Alteracions aparell locomotor. Aspectes psicopedagògics.
• Desenvolupament de capacitats en els nens de 0 a 6 anys.
• Desenvolupament integral de l'infant de 0 a 6 anys.
• Capacitats competències, habilitats per a l'educació primerenca.
• Aspectes didàctics Ensenyament-aprenentatge en l'atenció primerenca.
• Justificació didàctica. Programes d'estimulació d'aprenentatges.
• Atenció primerenca en les discapacitats.
• Programes de tractament educatiu.
• Àrea de llenguatge.
• Desenvolupament evolutiu de la comunicació i el llenguatge en els nens de 0-6 anys.
• L'adquisició del codi lingüístic de 0 a 6 anys: desenvolupament evolutiu del llenguatge.
• La preparació per a la lectura: factors, processos i dificultats més freqüents. Àrea de llenguatge. Intervenció logopèdica en atenció primerenca.
• Objectius de la intervenció. Avaluació de les capacitats comunicatives. Programació d'una intervenció logopèdica en atenció primerenca.
• Treball amb pares Intervenció logopèdica.
• Àrea de música. La música com a eina terapèutica en atenció primerenca. Què és la musicoteràpia? Musicoteràpia en atenció primerenca: la influència de la música al desenvolupament d'hora.
• Intervenció musicoterapèutica amb nens que presenten retard en el desenvolupament. La creativitat en els nens.
• Els nens i les emocions.
• Àrea d'expressió plàstica.
• L'expressió artisticoplàstica en Educació Infantil.
• Importància de l'educació artístic plàstica.
• Importància del procés creador.
• L'educació artística com a formació bàsica per al desenvolupament personal.
• Línies de treball de l'educació artística.
• Característiques del desenvolupament en aquesta etapa.
• Atenció primerenca en alumnes amb ceguesa.
• Atenció primerenca en alumnes amb ceguesa.
• El desenvolupament del nen cec.
• Avaluació del desenvolupament en els nens cecs.
• La intervenció en l'atenció primerenca Atenció primerenca a nens amb deficiències associades a la ceguesa.
• Atenció Primerenca amb nens de baixa visió.
• La incorporació del nen cec a l'escola infantil.
• Atenció primerenca en alumnes sords i amb dificultats d'audició.
• Estructura organitzativa del centre.
• Atenció i orientació a les famílies.
• Necessitats i característiques dels nens deficients auditius.
• Programa d'intervenció en atenció primerenca.
• Atenció primerenca en alumnes amb Síndrome de Down.
• Aspectes generals de l'atenció primerenca en nens amb Síndrome de Down. Propostes d'organització en l'escola infantil.
• Aspectes diferencials del desenvolupament dels nens amb Síndrome de Down. Valoració del desenvolupament i de les diferents condicions i necessitats educatives dels infants en Síndrome de Down.
• Atenció primerenca en alumnes amb discapacitat motora: paràlisi cerebral.
• Les possibilitats de les PCI. Classificació de la paràlisi cerebral infantil. Característiques dels nens amb discapacitat motora. Valoració del desenvolupament motor.
• Tractament fisioterapèutic de la paràlisi cerebral.
• Atenció primerenca i família Fonamentació teòrica.
• Marc conceptual de l'Atenció Primerenca.
• Model d'Entorn competents.
• Sistemes implicats en l'atenció primerenca.
• El sistema familiar. La família i el trastorn de desenvolupament.
• El sistema professional.
• Metodologia.
• Objectius de la Intervenció Familiar en Atenció Primerenca.
• Continguts de la Intervenció Familiar en Atenció Primerenca.
• Estratègies metodològiques.
• Programa d'Intervenció Familiar en Atenció Primerenca.
• Didàctica de l'educació infantil
• Anàlisi del context de la intervenció educativa
• Disseny de la intervenció educativa
• Aportacions de la pedagogia a l'educació infantil
• Aportacions de la psicologia a l'educació infantil
• El currículum en l'educació infantil
• Estratègies i orientacions metodològiques en l'educació infantil
• Programació i elaboració d'unitats didàctiques
• Planificació d'espais, recursos i temps
• Disseny de l'avaluació del procés d'intervenció
• Gestió de la qualitat en el centre educatiu
• Autonomia personal i salut infantil
• El creixement i el desenvolupament físic infantil
• L'alimentació infantil
• La higiene
• Activitat i descans
• L'autonomia personal
• Seguretat i prevenció
• Ajudes tècniques per als nens amb discapacitats
• Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + 200 hores de pràctiques en empresa.

Objetius

Les diferents tècniques i estratègies per intervenir en l'atenció primerenca

La intervenció familiar

La didàctica de l'educació infantil

L'autonomia personal dels més petits

Fonaments de la salut infantil

Perspectives laborals

Centres d'educació formal i no formal.
Centres d'educació primerenca.
Escoles bressol, ludoteques, centres infantils.
Centres per a menors en risc social.
Empreses del sector dels serveis socials d'atenció a la infància.

Promocions

Ajudes a l'estudi.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció Primerenca

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció Primerenca