Descripció

Fa ja més de deu anys, tractant de donar resposta des de les universitats públiques a una demanda efectivament existent entre els professionals de la salut i entre els de el dret o la filosofia pràctica, iniciem la primera edició del Màster en Bioètica i Dret. Se satisfeia així una evident llacuna no només en l'oferta de tercer cicle de la Universitat de Barcelona, sinó en tot l'ensenyament universitari catalana. En l'actualitat, l'àmbit territorial al que el nostre Màster es dirigeix és molt ampli, doncs comptem amb alumnes d'altres Comunitats Autònomes, així com d'altres països europeus i llatinoamericans.Entorn del Màster s'ha afermat un grup d'investigació consolidat en l'Observatori de Bioètica i Dret, Centre d'Investigació de la Universitat de Barcelona, amb seu en el Parc Científic de Barcelona, en el si del qual es desenvolupen activitats diverses que fan que sigui un lloc de trobada per a un nombrós grup de persones que han considerat necessari aportar la seva col·laboració a aquesta iniciativa acadèmica, de manera que el nostre millor aval és avui el treball realitzat.

Veure més

Temari del curs

MÒDUL I (Part General - Postgrau)

Aspectes ètics, jurídics i socials

Introducció a la Bioètica
# Les implicacions ètic-jurídiques de la biotecnologia i la biomedicina.
# Pluralitat d'opcions morals i Bioètica.
# Els drets humans com a marc de referència.
# Origen, concepte i subjecte de la Bioètica.
# Els principis de la Bioètica.
# Bioètica i argumentació jurídica. Principis i valors constitucionals i Bioètica.
# Ciència i ètica.

Bases ètiques per a la Bioètica
# Reflexió prèvia i terminologia. La moral moderna. Nova valoració de la naturalesa. Coordenades de l'espai on s'insereixen les qüestionis bioètiques.
# L'adquisició d'un sistema ètic propi.
# Les teories ètiques com a base de la Bioètica.
# Bioètica i Antropologia: Relativisme cultural. Biologia i cultura. La construcció cultural de la Bioètica. Risc i biotecnologia.
# Els valors des del punt de vista de l'antropologia cultural.
# La consideració social dels valors. Pluralisme i multiculturalidad.
# L'educació moral.

Bases jurídiques per a la Bioètica
# Concepte de Dret. Els diferents ordres normatius.
# Les funcions del dret. L'ordenament jurídic.
# Els sistemes jurídics.
# Valors i finalitats del dret.
# L'Estat de dret.
# Els drets fonamentals.
# La Constitució i el Tribunal Constitucional.
# Interpretació i aplicació del dret. Anàlisi de casos centrals per a la Bioètica.
# Legislació biosanitaria.
# Els drets dels pacients. El consentiment informat.
# Drets del metge.
# Objecció de consciència en sanitat.
# L'ordenament internacional. Comunitat Europea i dret comunitari.

Drets Humans
# Fonamentació. Gènesi històrica.
# Generacions de drets. Tipologia.
# Concepte i funció dels drets humans.
# La sistemàtica constitucional dels drets i llibertats.
# Garanties dels drets de la persona en l'àmbit europeu, en l'iberoamericà i en "l'universal".
# El conveni del consell d'Europa sobre Biotecnologia i Biomedicina (B.O.I. de 20 d'Octubre de 1999).
# Declaració universal sobre el genoma humà (UNESCO, 1997).
# El conveni sobre la biodiversitat.
# La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Bioètica i Economia de la Salut
# Economia de la salut i Drets Humans.
# L'assignació de recursos sanitaris.
# La necessitat de prioritzar les necessitats sanitàries: Models possibles.
# Bioètica i gestió hospitalària. L'ètica de les decisions.
# La necessitat sanitària. L'ètica del cost.
# L'eficàcia i l'eficiència. L'equitat. L'ètica de l'accessibilitat i de la qualitat.
# La gestió diària.

La Bioètica en les relacions sanitàries
# L'ètica sanitària; el principi de no-maleficencia; el principi de beneficència; el principi d'autonomia; la perspectiva de la col·lectivitat i
el principi de justícia.
# Les relacions sanitàries; la dialèctica autonomia-coacció; les postures anti-intervencionistes; l'interès general.
# Anàlisi de la presa de decisions en els casos concrets.
# La relació medico-pacient. La informació; aspectes pràctics del consentiment informat.
# Els problemes específics de la pràctica clínica en l'assistència primària, en l'àmbit hospitalari i en el sociosanitari.
# Les finalitats de la medicina.
# Codis deontològics. Secret/confidencialitat.
# Bioètica i Infermeria. Ètica de les cures.
# Bioètica i qualitat assistencial.
# Conflictes d'interessos. Medicina d'equip.
# Treball social i Bioètica.
# Problemes de Bioètica en Salut Pública i Epidemiologia.

Els comitès d'Ètica
# Els diferents tipus de comitès d'ètica.
# Comitès ètics d'investigació clínica.
# Els comitès d'ètica assistencial.
# Els comitès institucionals.
# Els Comitès Nacionals d'Ètica. La situació en l'àmbit internacional.

MODULO II (Part Especial - Màster)

Problemes de salut i biotecnologia

Avortament i salut sexual i reproductiva
# Les bases del debat: la noció de persona.
# Qüestions ètic-jurídiques entorn de l'avortament.
# La prohibició de discriminació per raó de sexe.
# Avortament: ¿qüestió pública o privada?

Eutanàsia i rebuig de tractament
# Els canvis en la concepció del dret a la vida.
# El tractament penal de l'eutanàsia.
# Conflicte entre llibertat individual i salut pública. Tractaments imposats per la Llei. Rebuig de tractaments versus encarnizamiento terapèutic.
# Tractament el dolor i cures pal·liatives.
# La regulació sobre l'eutanàsia als diferents països.
# Documents de Voluntats Anticipades
# Problemes bioéticos de la medicina intensiva. Limitació de l'esforç terapèutic.
# Mort cerebral i I.V.P.
# Els problemes específics de l'ètica en geriatria

Els trasplantaments d'òrgans i teixits
# Principis generals en matèria de trasplantaments.
# El donant d'òrgans i teixits. Donant viu. Donant cadàver.
# Diligència de consentiment.
# Criteris per a la selecció del donant.
# Distribució d'òrgans.
# Xenotrasplantes.

Investigació
# Desenvolupament de medicaments.
# Utilització d'animals. Assajos clínics.
# Finançament de la investigació. Conflictes d'interessos.
# Poblacions vulnerables.
# Comunicació de resultats. Ètica de la investigació.
# Comunicació científica. Percepció pública de la ciència

Reproducció assistida
# Qüestionis bioètiques en el marc de la reproducció assistida.
# L'Informe "Palacios" i la llei de reproducció assistida.
# L'estatut de l'embrió (en dret nacional i internacional)
# Investigació amb embrions.
# Donació d'òvuls.
# Problemes oberts en reproducció assistida.
# El feminisme en relació amb alguns temes de Bioètica: Tècniques de Reproducció assistida; maternitat subrogada. Selecció de sexe.

Genètica
# Diagnòstic de malalties genètiques. Informació.
# Susceptibilitat i certesa. Genètica clínica. Teràpia gènica.
# Projecto Genoma.
# Millora animal i vegetal.
# Bioètica i noves tecnologies genètiques. El dret davant les tecnologies genètiques.
# L'exemple de la clonació.
# Bases de dades genètics.
# Patents de productes biològics.

SIDA
# Bioètica i SIDA.
# Problemes de la pràctica clínica i de la investigació.
# Assajos clínics al tercer món.
# Qüestions ètic- jurídiques entorn de la SIDA.

Bioètica i discapacitat
# Aspectes bioéticos de la pràctica assistencial.
# Aspectes jurídics de la discapacitat.

Psiquiatria i salut mental
# Problemes bioéticos en psiquiatria.
# Ètica i psicoanàlisi. Ètica i salut mental
# Capacitat i limitació. Incapacitació; tutela; internament coactiu.
# Esterilització d'incapaces.

Ecologia i medi ambient
# Bioètica i Ecologia. El planeta terra i els éssers humans.
# L'ésser humà com a força geològica planetària.
# Tracte ètic als animals.
# L'ètica de la responsabilitat i la sustentabilitat. Les generacions futures.
# Medi ambient i dret.

Informàtica
# La legislació sobre protecció de dades personals.
# Dret a la intimitat i dades sensibles.
# Informatització d'històries clíniques. Els registres de dades sanitàries.
# De la informàtica a la realitat virtual: impacte d'aquestes tecnologies en la cultura.
# Infoética.

Drogues
# Les drogues com a qüestió de la Bioètica.
# Aspectes jurídic-penals.
# Les polítiques de reducció de riscos: problemes ètics.

Implicacions socioculturals i ètic-jurídiques de les nano ciències i les nano tecnologies
# Nanociencia i nanotecnologia, estat de la qüestió.
# Implicacions per a les ciències socials i jurídiques.
# Co-laboratoris en mapificación i identificació del risc.
# Nanotecnologia, percepció pública i difusió.
# Entramats normatius per a la regulació dels nous problemes.
Veure més

Destinataris

# Professionals de l'àmbit de les ciències de la salut (metges, farmacèutics, biòlegs, infermeres, assistents socials...). Persones que treballen en administracions i organismes relacionats amb la sanitat tant públics com a privats.

# Juristes l'activitat específica dels quals reclami una major competència en aquests temes (jutges, advocats...).

# Professors de filosofia i humanitats, d'universitat o de secundària.

# Periodistes, sociòlegs, psicòlegs, pedagogs i quants treballen en el camp de la comunicació i formació d'actituds.

# Llicenciats o diplomats sense experiència professional que desitgin incorporar als seus estudis els conceptes, metodologies i procediments relacionats amb la Bioètica.

Preu

5.200 €
Matrícula 1er any 2.500 euros Matrícula 2º any 2.700 euros

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Master en Bioètica i Dret

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Master en Bioètica i Dret