Master Business & Building Engineering

Màster
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

El MBBE és un programa Màster únic i innovador que combina l'estudi amb el treball .

Un alumne matriculat en el MBBE és automàticament contractat per IDESIE Business School incorporant durant el període de durada del màster al nostre Departament de Serveis Externs i Investigació . Els nostres alumnes assisteixen a les tardes a les classes i per les mañanan treballen , cobrant per això des del primer dia .

El MBBE permet que els alumnes puguin posar en pràctica tots els coneixements adquirits , incorporant al món laboral de forma immediata.

    
Els alumnes del MBBE aconseguiran :
    

        
Avançats coneixements teòrics i pràctics en el conjunt de les instal · lacions de qualsevol edificació .
        
Realitzar dissenys òptims basats en els principis de Sostenibilitat i Eficiència Energètica , tenint com a primer objectiu el COST ZERO a nivell energètic i com a principi fonamental l'equilibri entre : INVERSIÓ - COST EXPLOTACIÓ ( Cost Energia + Cost Manteniment ) - TERMINI AMORTITZACIÓ .
        
Conèixer totes les solucions existents en el mercat i saber triar la solució més òptima i que millor s'adapti a les necessitats del client .
        
Ser capaç d'identificar els punts crítics d'una instal · lació , anticipar-se als problemes i resoldre els que sorgeixin .
        
Desenvolupar habilitats necessàries per a gestionar, dirigir i liderar projectes del més alt nivell .
        
Dominar les habilitats i eines necessàries per dirigir equips d'alt
        
rendiment .
        
Generar una xarxa de contactes professionals amb les principals empreses del sector .
        
Convertir-se en professionals amb una formació única , altament qualificats i de referència dins del sector .    
Per què garantim
    
TREBALL

    
El MBBE està concebut per proporcionar a les empreses un nou perfil professional multidisciplinari , amb grans coneixements tècnics , una gran capacitat de gestió i habilitats per dirigir persones o empreses .

    
En la situació actual , hi ha molts professionals amb la formació d'enginyers i arquitectes , però la demanda de treball s'ha reduït de manera dràstica . Això obliga els professionals a tenir una millor preparació .

    
Amb el MBBE et convertiràs en un professional únic al mercat amb garanties reals de promoció professional .

    

    
Quin tipus de
    
TREBALL

    
IDESIE Business School aposta per la promoció i la incorporació dels joves talents al mercat laboral , per això , des del primer dia oferim als nostres alumnes un contracte laboral remunerat entrant a formar part del nostre equip d'investigació i desenvolupament , treballant en projectes per als nostres clients i participant en projectes d'investigació en col · laboració amb els nostres partner .

    
La durada del contracte és de deu mesos que coincideix amb la durada del Màster Business and Building Engineering ( MBBE ) .

    

    
Amb els nostres partner

    
PRÀCTIQUES REMUNERADES
    

    
Un dels compromís adquirits pels nostres partner és contribuir a la incorporació dels nostres alumnes al mercat laboral , per això , un cop finalitzat el MBBE , els nostres alumnes tenen garantit un contracte laboral remunerat per un mínim de sis mesos en una de les empreses que col · laboren amb IDESIE .

    

    
Als dos primers de la promoció
    
CONTRACTE DE TREBALL
    

    
Finalitzat el període de pràctiques amb els nostres partner , IDESIE Business School premiarà als dos primers de la promoció del MBBE amb un contracte de treball indefinit .

    
IDESIE disposa de Borsa de Treball i col · labora amb empreses de Headhunting com Catenon , BOYDEN , MICHAEL PAGE , etc , amb l'objectiu d'incorporar al mercat laboral a tots els alumnes del MBBE .

 
Treballant sobre realitats

El desenvolupament ple dels coneixements i capacitats que configuren el MBBE només pot realitzar-se a través d'un mètode d'ensenyament essencialment pràctic , basat en la transmissió dels coneixements i experiències adquirides durant anys .

El Mètode d'Integració TPR de IDESIE és una metodologia de formació que es basa en anar donant pas als conceptes de manera evolutiva perquè l'alumne vagi assimilant els coneixements a mesura que el contingut incrementa la seva complexitat , amb la visió constant de mostrar a l'alumne la seva aplicació pràctica i la realitat a la
que haurà d'enfrontar .

El Mètode d'Integració TPR és un mètode de formació interactiu i dinàmic , on l'alumne participarà des del primer dia en el disseny de totes les instal · lacions d'un Centre Comercial.

El MBBE compta amb la participació activa dels fabricants de referència mundial i les principals empreses del sector que proporcionaran a l'alumne l'accés als seus productes i solucions .

Activitats formatives complementàries :

• Pràctiques de Laboratori i proves en sales de simulació per tenir un major coneixement del comportament
una instal · lació en diferents condicions de funcionament .
• Visites a instal · lacions en fase d'execució i finalitzades gràcies al conveni signat amb empreses del sector i
organismes oficials .

Avaluació contínua :

• L'alumne serà sotmès a una avaluació contínua per tal d'assolir l'objectiu que es persegueix : " obtenir professionals altament qualificats "
• Grup de Treball ( màxim 5 alumnes ) .

Durant el període lectiu els alumnes del MBBE treballaran en grups , desenvolupant les seves habilitats en el procés
de disseny de totes les instal · lacions d'un Centre Comercial.

viatges:

• Visita a fàbriques i laboratoris dels nostres partner dins del territori nacional .

Projecte Fi de Màster:

• A la finalització del període lectiu es proposarà a cada grup de treball un projecte que hauran de defensar davant
un tribunal integrat per professors de totes les àrees del MBBE . Aquest projecte podrà ser un edifici d'OFICINES ,
HOTEL , HOSPITAL , DOCENT .

Temari

El MBBE és un programa Màster únic i innovador .

Les organitzacions estan experimentant enmig d'un entorn incert i difícil un continu canvi . Per a això, es requereixen professionals amb una elevada qualificació i capacitat per inspirar confiança i contagiar entusiasme , assumir nous reptes , vèncer pors i ajudar a crear el futur .

La situació actual de crisi i l'evolució del mercat obliguen a replantejar els models tradicionals de treball dins del sector de l'edificació . Per donar resposta als reptes que planteja el futur , cal dotar els professionals d'una major preparació que els permeti dominar la pràctica i resoldre problemes amb eficàcia . Aquest el pilar essencial del MBBE .

El MBBE s'estructura sobre un model formatiu avançat que integra l'ampli coneixement de les instal · lacions en l'Edificació , amb una direcció de projectes eficient i l'adquisició d'eines pròpies del món de l'empresa.

Els seus participants adquiriran una visió global que els permetrà afrontar amb garanties els nous reptes de la seva trajectòria professional .

El programa està dirigit a enginyers , arquitectes , diplomats i llicenciats universitaris d'especialitats i experiència professional en camps molt diversos dins el sector de l'edificació .

L'experiència dels professionals de reconegut prestigi que componen el seu claustre de professors i la participació activa dels fabricants líders a nivell mundial fan del MBBE un programa innovador , de qualitat acreditada i garantia d'èxit .

Instal · lacions de l'Edificació :
  
Aquesta part del programa uneix la saviesa i experiència d'experts professionals del sector per aconseguir dotar l'alumne dels conociemientos necessaris per dissenyar , calcular, mesurar , pressupostar i resoldre problemes de qualsevol instal · lació relacionada amb l'edificació .

Project Management:
  
Aquesta àrea està pensada per donar resposta a la necessitat de coordinació entre la diversitat de funcions , competències i agents ( proveïdors , constructors , subcontractistes ) involucrats en el desenvolupament i execució del projecte .

Direcció d'Empreses:
Els continguts que la integren tenen com a missió proporcionar a l'alumne un marc d'eines i coneixements propis de la direcció empresarial que el doten d'un avantatge competitiu personal que el converteixi en un professional de referència .
Campus i seus: IDESIE Business School
IDESIE Business School
C/ JOSE ECHEGARAY, 1 28232 LAS ROZAS (Madrid)
Cursos més populars
X