Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Catàstrofes, Emergències i Ajuda Humanitària

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

En els últims temps hem contemplat grans catàstrofes que ens han portat a pensar que el coneixement d'aquests fenòmens i els procediments d'intervenció d'emergència, són necessaris per a una adequada i eficaç intervenció. En aquests escenaris s'exigeix ??un esforç creixent per part de professionals capacitadosy de tots aquells que desitgin participar en les tasques de cooperació, aportant una major professionalització que, alhora, mantingui un profund compromís ètic i social enfront de les desigualtats internacionals.La realització del màster proporciona les següents competències professionals:

 • Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.

 • Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.

 • Comprendre la importància d'interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 • Fer servir les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.

 • Aplicar Sistemes d'Informació Geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.

 • Manejar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.

 • Preparar, processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.

 • Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisi i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 • Discriminar i resoldre les situacions d'amenaça vital en totes les circumstàncies

 • Gestionar escenaris de crisi

 • Enfrontar de forma metodològica a situacions d'emergències individuals i col·lectives

 • Fer ús racional de recursos disponible.

 • Atendre per ordre de prioritat a les víctimes

 • Desenvolupar actuacions sanitàries de comandament i control

 • Elaborar dispositius de risc i plans de contingència

 • Aplicar la logística sanitària

 • Gestió de crisi

 • Resoldre problemes de salut després de desastres naturals

 • Actuacions humanitària i de desenvolupament sostenible

 • L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Posada al dia i pràctica en catàstrofes sanitàries
 • Catàstrofes: Definició, epidemiologia, classificació i principis de tractament
 • Fases de la resposta a les catàstrofes
 • Cures mèdiques en les catàstrofes
 • Serveis d'informació
 • Equips mèdics i administratius per a situacions de catàstrofes
 • Organització de l'ajuda internacional: Coordinació i voluntariat
 • Salut i socors
 • Tècniques de comunicació per ràdio i telèfon en urgències i emergències
 • Conflictes armats, prevenció i salut pública
 • Reforç de la coordinació de l'ajuda humanitària i dels auxilis en cas de catàstrofes subministrats per l'Organització de les Nacions Unides
 • Estratègia de l'assistència mèdica en les situacions de catàstrofes
 • Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Nen relatiu a la participació d'infants en conflictes armats
 • De la prevenció a la rehabilitació: Abans, durant i després de la urgència
 • Causes i conseqüències de les catàstrofes
 • Emergències sanitàries en grans poblacions
 • Assistència Humanitària: Cap al dret de tenir accés a les víctimes de desastres naturals
 • Dret o deure d'ingerència, dret d'assistència
 • Protecció de la salut en els conflictes armats
Mòdul II: La immigració
 • Realitat de la població migrant a Espanya
 • Acollir amb responsabilitat
 • El sistema educatiu davant del fenomen de la immigració
 • L'exclusió social
 • La concentració escolar
 • Objectius de l'educació
 • Models educatius.
 • El paradigma de la interculturalitat
 • La LOGSE enfront de la interculturalitat
 • L'equip docent
 • Política educativa
 • L'ensenyament compensatòria a Espanya
 • Bases de l'educació intercultural
 • Acollida i adaptació a l'entorn escolar
 • Propostes relacionades amb l'aprenentatge i la diversitat cultural: aprenentatge, èxit escolar i diversitat cultural
 • Dret al treball i immigració
 • El mercat de treball a Espanya
 • El mercat de treball immigrant a Espanya
 • Efectes en l'economia espanyola del treball immigrant
 • Aportació de solucions al fenomen del treball immigrant a Espanya
 • Marc legislatiu de l'atenció sanitària
 • Impacte en l'atenció primària de salut
 • Actuació mèdica davant l'immigrant
 • Multidisciplinarietat de qualitat en l'abordatge
 • Comunicació entre el metge-pacient immigrant
 • Model d'infermeria transcultural
 • Síndrome d'Ulisses
 • Models de coordinació per afrontar el fenomen migratori
 • Polítiques no discriminatòries
 • Polítiques espanyoles i europea en matèria d'immigració
 • Reflexions i propostes de cara al futur horitzó de la immigració
Mòdul III: Malalties infeccioses: recollida de mostres
 • Introducció i Objectius. Normes bàsiques generals en la recollida de mostres
 • Interpretació i de recollida de mostres en Hemocultivo
 • Interpretació i de recollida de mostres en urocultivo
 • Interpretació i de recollida de mostres en Tracte Gastrointestinal
 • Interpretació i de recollida de mostres en Tracte Respiratori
 • Interpretació i de recollida de mostres en Líquid cefaloraquidi
 • Interpretació i de recollida de mostres en Líquids orgànics
 • Interpretació i de recollida de mostres en Tracte Genital
 • Interpretació i de recollida de mostres en Processament d'altres mostres
 • Interpretació i de recollida de mostres en
 • Recerca de microorganismes especials
 • Gènere Staphylococcus
 • Bacteris dels gèneres Streptococcus i Enterococcus
 • Bacteris del gènere Bacillus
 • Altres bacils grampositius
 • Gènere Neisseria
 • Enterobacterias
 • Bacteris del Gènere Vibrionaceae
 • Gèneres Campylobacter i Helicobacter
 • Gènere Pseudomona i bacteris no fermentadors relacionades
 • Haemophilus, Actinobacillus i Pasteurella
 • Bordetella, Francisella i Brucella
 • Legionella i altres bacils gramnegatius
 • Cocs grampositius anaerobis i bacils no esporulats
 • Bacils grampositius anaerobis esporulats: Clostridium SPP.
 • Bacteris Gramnegatives anaeròbies
 • Nocardia i actinomicets relaciondos
 • Mycobacterium Tuberculosi
 • Altres micobacteris: Mycobacterium leprae i Micobacterias atípiques
 • Treponema
 • Leptospirosi i Borreliosis
 • Mycoplasma i Ureaplasma
 • Ricketsiaceae
 • Chlamydiae
Mòdul IV: Atenció integral urgent davant politraumatismes
 • Parts toves.
 • Cap.
 • Raquis, medul·la espinal i sistema nerviós perifèric.
 • Coll.
 • Membre superior.
 • Pelvis i membre inferior.
 • Tòrax.
 • Abdomen.
 • Traumatismes pediàtrics.
 • Miscel·lània i especials.
Mòdul V: Medicina en situacions extremes
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • En muntanya.
 • Mal d'altura.
 • Lesions per fred. Hipotèrmia.
 • Congelacions.
 • Estabilització i transport en muntanya.
 • Lesions per esports de muntanya.
 • Reconeixement mèdic del muntanyenc.
 • En ambients desèrtics.
 • Lesions per efecte de la calor.
 • Ressuscitació del gran cremat i tractament.
 • Metge del cremat no extens.
 • En vol.
 • Efectes fisiològics del vol.
 • Estabilització i transport en el medi aeri.
 • Reconeixement mèdic del pilot i paracaigudista.
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • Naval i subaquàtica.
 • El mareig (mal de la mar). Cinetosis.
 • Ofegament i submersió.
 • Actuació davant un nàufrag.
 • Cambra hiperbàrica.
 • Estabilització i transport en el medi naval.
 • Lesions per esports en el medi aquàtic i el seu entorn.
 • Aspectes específics de l'assistència en campanya.
 • Assistència en ambient N.B.Q.
 • Logística sanitària.
 • Classificació i triatge.
 • Desplegament sanitari en catàstrofes.
 • Cirurgia de campanya.
 • Sanitat militar espanyola en missions internacionals.
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • En ambient tropical.
 • Malalties produïdes per virus.
 • Lesions per bacteris.
 • Malalties produïdes per fongs.
 • Malalties produïdes per protozous.
 • Vacunacions i profilaxi.
 • Patologia del viatger.
 • Patologia de l'immigrant.
 • Introducció a la catàstrofe.
 • Aspectes teòrics sobre planificació de catàstrofes.
 • Particularitats dels accidents de trànsit.
 • Accident de múltiples víctimes.
 • Accidents a l'interior d'un túnel de carretera.
 • Preparació d'un simulacre.
Mòdul VI: Activitats, programació, habilitats i coordinació del voluntariat del s. XXI
 • Introducció.
 • Marc normatiu. Internacional: unió europea- carta europea voluntariat
 • Voluntariat social: antecedents.
 • El voluntariat en els centres de serveis socials.
 • Concepte voluntariat social.
 • Sector d'intervenció social.
 • Principals organitzacions no governamentals.
 • Paper del treballador social en el voluntariat.
 • Mòdul VII: Psicologia i hospitalització. Atenció a urgències
 • Psicologia de la salut
 • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Actuacions possibles en salut mental
 • Estrès davant l'hospitalització i ansietat pre-quirúrgica en pacients adults
 • Estrès en l'hospitalització infantil. Un model de validació de programes de preparació a la intervenció quirúrgica
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • malalties psicosomàtiques
 • El pacient agressiu
 • Contra la violència cap a les dones
 • maltractament infantil
 • Tractament psicològic del drogodependent
 • El dolor
 • Intervencions psicològiques en crisi
 • Abordatge psicològic del pacient amb infecció VIH / SIDA
 • El pacient davant el càncer
 • Maneig de la mort. Informació i comunicació en medicina
 • Detecció d'intent suïcida a urgències
 • Burnout

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 500 Test
• 63 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
Organitzar i liderar equips multidisciplinaris en la gestió del risc.
Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
Manejar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.
Capacitat de treballar en equip.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF o llibre + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.500 hores i 60 ECTS.
Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Actualitzar el coneixement sobre desastres i la seva relació amb el sistema de salut.

 • Formar investigadors capaços d'analitzar i diagnosticar els processos i problemes territorials amb especial incidència en qüestions relatives a riscos naturals.

 • Formar investigadors / es capaços de desenvolupar recerca bàsica o aplicada referida a les temàtiques relacionades amb la planificació i gestió dels riscos naturals.

 • Garantir que el / la alumne / a adquireixi coneixements i sigui capaç de realitzar anàlisis crítiques sobre els riscos naturals.

 • Dotar l' '/ la alumne / a dels recursos necessaris perquè sigui capaç de comunicar els resultats de la seva investigació en matèria de riscos naturals a la comunitat acadèmica.

 • Proveir la fonamentació teòrica bàsica sobre desastres.

 • Emfatitzar sobre els aspectes higiènics sanitaris a considerar en cas de desastres i que contribueixen a minimitzar el dany a la salut humana.

 • Establir els elements essencials de l'atenció mèdica en cas de desastres.

 • Formar investigadors / es capaços de desenvolupar recerca i planificar actuacions en matèria de gestió d'emergències.

 • Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions de fenòmens de naturalesa de rang extraordinari amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

 • Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb l'obtenció, anàlisi, tractament i representació cartogràfica de la perillositat, vulnerabilitat i exposicióTitulació obtinguda

Màster en Catàstrofes, Emergències i Ajuda Humanitària per la Universidad de San Jorge.

Màster reconegut a nivell Europeu.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.995 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Catàstrofes, Emergències i Ajuda Humanitària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Catàstrofes, Emergències i Ajuda Humanitària