Màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)

Descripció


Es tracta d'un màster d'orientació professionalitzadora que, mitjançant un conjunt de matèries obligatòries i optatives, proporciona a l'alumnat la formació necessària per crear i gestionar empreses innovadores. Té un caràcter marcadament interdisciplinari i transversal. Hi predominen els casos pràctics i els exemples extrets del món real de les empreses innovadores actives.

 

La missió general del màster és oferir formació avançada en creació d'empreses i gestió de la innovació, és a dir, capacitar al més alt nivell futurs emprenedors i gestors d'empreses innovadores, formar professionals qualificats per a la gestió de la innovació i dotar-los de les eines necessàries per endegar iniciatives empresarials innovadores. Així doncs, l'objectiu principal és proporcionar les competències i habilitats que permetin a l'alumne:

- Gestionar projectes i/o processos innovadors en qualsevol tipus d'organització: desenvolupar nous productes o serveis, dur a terme tasques de gestió en departaments d'R+D o d'innovació, treballar en programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o a l'Administració pública, etc.

- Endegar iniciatives empresarials, emprendre projectes nous i ser capaç d'introduir-los al mercat.

Per a això el màster disposa de 25 professors de diversos departaments de la Universitat de Barcelona que formen els alumnes mitjançant classes magistrals, debats, exposicions, i ponències de professionals convidats. En alguns casos es desenvolupen projectes.


Objectius 

El màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica té com a missió general oferir als estudiants formació avançada en creació d'empreses i gestió de la innovació. L'objectiu és capacitar i formar al més alt nivell emprenedors i gestors d'empreses innovadores.

La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que, en finalitzar-lo, els estudiants puguin: • Gestionar processos de creació d'empreses innovadores, des de la creació fins a la consolidació.


 • Dissenyar i implantar amb èxit projectes i plans de gestió d'R+D i d'innovació a l'empresa, ja sigui en empreses manufactureres o de serveis.


 • Dinamitzar projectes d'intraemprenedoria en les organitzacions.


 • Gestionar i optimitzar empreses basades en la tecnologia en sectors d'alt rendiment.


 • Conèixer en profunditat l'entorn cientificotecnològic i els agents que el formen per poder signar acords de cooperació i transferència de coneixement i/o tecnologia.


 • Dur a terme tasques de consultoria en temes relacionats amb l'emprenedoria i els processos d'innovació a l'empresa.


 • Desenvolupar programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o a l'Administració pública.Veure més

Destinataris


 


 Requisits generals 

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents: • Títol universitari oficial espanyol.


 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.


 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics Les titulacions oficials que donen accés al màster són les establertes per la normativa universitària general. Com s'explicita en l'apartat Perfil d'accés, les titulacions oficials recomanades per accedir al màster són les de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb especial interès per crear noves oportunitats de negoci i posar en marxa projectes nous, ja sigui dins d'organitzacions existents o creant empreses (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, enginyeries industrials, etc.).

Com a requisit previ imprescindible, l'estudiant ha de demostrar que sap castellà. En el cas de provingui d'un país de llengua no castellana, ha de presentar un document oficial que acrediti el coneixement o, en el seu defecte, fer una entrevista amb l'equip coordinador del màster.


Veure més

Promocions


 


Competències 

Competències bàsiques:
 • Tenir els coneixements que aportin una base per desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.


 • Saber aplicar els coneixements adquirits en entorns nous o poc coneguts.


 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació limitada.


 • Saber comunicar a públics especialitzats i no especialitzats els coneixements, les conclusions i les raons que les argumenten.


 • Poder continuar estudiant de manera autònoma.
Competències específiques: • Aplicar els instruments de gestió per resoldre diferents problemes empresarials.


 • Gestionar persones i equips amb l'objectiu de potenciar-ne la motivació i el comportament innovador.


 • Dissenyar, analitzar i desenvolupar processos i estructures organitzatives innovadores en diferents tipus d'empreses.


 • Gestionar els fluxos tecnològics a les organitzacions per incorporar la tecnologia a l'empresa.


 • Aplicar les tècniques de generació d'idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d'innovació a les organitzacions.


 • Conèixer les fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials.


 • Analitzar les polítiques de foment de la innovació, l'R+D i l'emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l'impacte en la societat.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica