Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Cures de ferides cròniques

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció


La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals: • Desenvolupar la pràctica professional amb criteris de qualitat i millora contínua, basant-se l'evidència científica i amb responsabilitat social i ètica.

 • Desenvolupar les capacitats per informar, educar i supervisar els pacients amb problemes de salut crònics, les seves famílies i cuidadors, perquè les intervencions que es realitzin proporcionin atenció i cures òptimes.

 • Aconseguir un determinat nivell de competència professional basat en capacitat crítica i d'autocrítica, reflexió, independència, responsabilitat, rendició de comptes i compromís.

 • Adquirir la capacitat investigadora en l'àrea de coneixement, aprofundint en les habilitats i destreses per dur a terme tasques d'investigació.

 • Realitzar eficaçment cerques bibliogràfiques i valorar els resultats segons la jerarquia de l'evidència científica.

 • Dissenyar un estudi de recerca, tant des d'una perspectiva qualitativa com quantitativa.

 • Valorar els aspectes ètics de la recerca clínica i epidemiològica amb éssers humans.

 • Tractar les dades d'un estudi amb ordinador (llegir bases de dades, aplicar algoritmes per crear variables, tractar seguiments i reestructurar la matriu de dades) per preparar-los per a l'anàlisi estadístic.

 • Dissenyar, analitzar i avaluar els possibles biaixos i interpretar assajos clínics i estudis: experimentals, de cohort, de casos i controls, transversals, ecològics, híbrids.

 • Valorar situacions específiques i individualitzades amb factors de risc en educació per a la salut.

 • Identificar els factors de risc i analitzar la necessitat de garantir la seguretat de la persona en les seves diferents modalitats.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes integradors en diferents nivells d'intervenció i contextos.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb l'educació per a la salut.

 • Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions socials que puguin dur-se a terme amb pacients amb factors de risc sanitari.

 • Treballar de manera autònoma en el plantejament i resolució de problemes i preguntes de recerca.L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Úlceres per pressió. Actualització i posada al dia
 • Descripció i simptomatologia de la malaltia
 • Tractament de la UPP
 • Aspectes administratius- Documentació sanitària
 • Directrius a seguir durant l'estada ambulatòria i hospitalària
 • del pacient
 • Procés d'atenció d'infermeria
 • Suport psicològic al pacient i promoció de la salut
 • El paper del pacient
 • L'equip de professionals sanitaris
 • El paper del professional sanitari
 • La comunicació terapèutica o relació d'ajuda
 • Mesures d'higiene a seguir
 • El dolor durant els canvis d'apòsit
Mòdul II: Conceptes bàsics en estomaterapia
 • Patologia coloproctológica. Tipus d'ostomies
 • Aspectes físics i psicològics del pacient ostomitzat
 • Educació per al maneig de l'estoma Autocures
 • Complicacions més freqüents dels estomes
 • Alimentació en el pacient ostomitzat
 • Dispositius de recollida i accessoris
 • Irrigació de la colostomia
 • estoma infantil
 • La sexualitat en el pacient ostomitzat
 • Qualitat de vida en pacients ostomitzats
 • Beneficis socials i fiscals del pacient ostomitzat
 • Model de cures NANDA-NOC-NIC en pacients ostomitzats
 • Alta d'infermeria en pacients ostomitzats
Mòdul III: El pacient oncològic. Atenció integral a la persona
 • Càncer i societat.
 • Consell genètic en predisposició hereditària al càncer.
 • Mètodes diagnòstics en el pacient oncològic.
 • Anatomia patològica en oncologia.
 • Neoplàsies sòlides més freqüents.
 • Neoplàsies hematològiques.
 • Els assaigs clínics en oncologia.
 • Infermeria i prevenció del càncer: educació sanitària.
 • Agents antineoplàstics.
 • Protecció i manipulació de citostàtics.
 • Catèters endovenosos en el pacient oncològic.
 • Vies d'administració de citostàtics.
 • Cures d'infermeria per prevenir o minimitzar els efectes adversos dels tractaments antineoplàsics.
 • Trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Cures infermeres en cirurgia oncològica.
 • Tractament de radioteràpia externa.
 • Infermeria en baquiterapia.
 • Urgències oncològiques.
 • El dolor en el pacient oncològic.
 • La nutrició en el pacient oncològic.
 • La fatiga en el pacient oncològic.
 • Teràpies naturals i complementàries.
 • La sexualitat en el pacient oncològic.
 • Comunicació i suport emocional al pacient oncològic.
 • Oncologia infantil.
 • Companys de viatge.
 • La necessitat de pal·liar.
 • Bioètica clínica.
Mòdul IV: Atenció integral al dolor
 • Dolor. Concepte. fisiopatologia
 • Classificació del dolor
 • Valoració del dolor. Escales
 • Farmacologia del dolor
 • Administració de fàrmacs en el tractament del dolor
 • Tractament no farmacològic del dolor. teràpies alternatives
 • El dolor en neonatologia
 • El dolor en pediatria
 • Dolor agut postoperatori
 • Aspectes psicològics del dolor
 • cefalees
 • fibromiàlgia
 • dolor isquèmic
 • lumbàlgies
 • Dolor neuropàtic. Neuràlgia postherpètica i neuràlgia del trigemin
 • Dolor osteomuscular i osteoarticular
 • Dolor al pacient terminal i oncològic
 • Síndrome de dolor regional complex
 • Dolor i VIH
 • Metodologia de cures relacionada amb el dolor

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 300 Test
• 43 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Organitzar i liderar equips multidisciplinaris en la gestió del risc.
Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
Capacitat de treballar en equip.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Dinamitzar grups d'aprenentatge
Desenvolupar un projecte d'investigació en educació sanitària.

Destinataris

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Formar professionals altament qualificats en la prevenció, tractament i seguiment dels problemes cutanis.

 • Millorar els diferents tipus d'intervenció terapèutica (mèdica, podològica, d'infermeria ...) relacionada amb el tipus de lesió dermatològica.

 • Conèixer la importància dels diferents aspectes que pot aportar un equip multidisciplinari al tractament de la patologia cutània (metge, infermer, psicòleg, podòleg, nutricionista ...).

 • Actualitzar els mètodes de recollida d'informació, escales de mesura i valoració de la patologia cutània.

 • Conèixer l'estructura, funció, fonaments immunològics, síndromes i lesions més habituals relacionats amb la pell.

 • Posar al dia el tractament mèdic i d'infermeria ... més adequat als mateixos.

 • Valorar les particularitats de les infeccions a la pell i teixits tous.

 • Conèixer els factors més rellevants de modificació amb l'envelliment cutani.

 • Conèixer (i en el cas mèdic, aplicar), tècniques de diagnòstic per la imatge.

 • Conèixer els principis del tractament quirúrgic, tècniques bàsiques d'asèpsia, esterilització ... relacionats amb aquest tipus de patologia.

 • Tenir presents els últims avenços del tractament amb làser.

 • Conèixer la importància d'una higiene i nutrició adequades tant per a la prevenció com per al tractament de la patologia cutània.

 • Conèixer la importància de l'exercici físic per prevenir ulceracions.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Cures de ferides cròniques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Cures de ferides cròniques