Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Cures de ferides cròniques

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció


La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals: • Desenvolupar la pràctica professional amb criteris de qualitat i millora contínua, basant-se l'evidència científica i amb responsabilitat social i ètica.

 • Desenvolupar les capacitats per informar, educar i supervisar els pacients amb problemes de salut crònics, les seves famílies i cuidadors, perquè les intervencions que es realitzin proporcionin atenció i cures òptimes.

 • Aconseguir un determinat nivell de competència professional basat en capacitat crítica i d'autocrítica, reflexió, independència, responsabilitat, rendició de comptes i compromís.

 • Adquirir la capacitat investigadora en l'àrea de coneixement, aprofundint en les habilitats i destreses per dur a terme tasques d'investigació.

 • Realitzar eficaçment cerques bibliogràfiques i valorar els resultats segons la jerarquia de l'evidència científica.

 • Dissenyar un estudi de recerca, tant des d'una perspectiva qualitativa com quantitativa.

 • Valorar els aspectes ètics de la recerca clínica i epidemiològica amb éssers humans.

 • Tractar les dades d'un estudi amb ordinador (llegir bases de dades, aplicar algoritmes per crear variables, tractar seguiments i reestructurar la matriu de dades) per preparar-los per a l'anàlisi estadístic.

 • Dissenyar, analitzar i avaluar els possibles biaixos i interpretar assajos clínics i estudis: experimentals, de cohort, de casos i controls, transversals, ecològics, híbrids.

 • Valorar situacions específiques i individualitzades amb factors de risc en educació per a la salut.

 • Identificar els factors de risc i analitzar la necessitat de garantir la seguretat de la persona en les seves diferents modalitats.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes integradors en diferents nivells d'intervenció i contextos.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb l'educació per a la salut.

 • Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions socials que puguin dur-se a terme amb pacients amb factors de risc sanitari.

 • Treballar de manera autònoma en el plantejament i resolució de problemes i preguntes de recerca.L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Úlceres per pressió. Actualització i posada al dia
 • Descripció i simptomatologia de la malaltia
 • Tractament de la UPP
 • Aspectes administratius- Documentació sanitària
 • Directrius a seguir durant l'estada ambulatòria i hospitalària
 • del pacient
 • Procés d'atenció d'infermeria
 • Suport psicològic al pacient i promoció de la salut
 • El paper del pacient
 • L'equip de professionals sanitaris
 • El paper del professional sanitari
 • La comunicació terapèutica o relació d'ajuda
 • Mesures d'higiene a seguir
 • El dolor durant els canvis d'apòsit
Mòdul II: Conceptes bàsics en estomaterapia
 • Patologia coloproctológica. Tipus d'ostomies
 • Aspectes físics i psicològics del pacient ostomitzat
 • Educació per al maneig de l'estoma Autocures
 • Complicacions més freqüents dels estomes
 • Alimentació en el pacient ostomitzat
 • Dispositius de recollida i accessoris
 • Irrigació de la colostomia
 • estoma infantil
 • La sexualitat en el pacient ostomitzat
 • Qualitat de vida en pacients ostomitzats
 • Beneficis socials i fiscals del pacient ostomitzat
 • Model de cures NANDA-NOC-NIC en pacients ostomitzats
 • Alta d'infermeria en pacients ostomitzats
Mòdul III: El pacient oncològic. Atenció integral a la persona
 • Càncer i societat.
 • Consell genètic en predisposició hereditària al càncer.
 • Mètodes diagnòstics en el pacient oncològic.
 • Anatomia patològica en oncologia.
 • Neoplàsies sòlides més freqüents.
 • Neoplàsies hematològiques.
 • Els assaigs clínics en oncologia.
 • Infermeria i prevenció del càncer: educació sanitària.
 • Agents antineoplàstics.
 • Protecció i manipulació de citostàtics.
 • Catèters endovenosos en el pacient oncològic.
 • Vies d'administració de citostàtics.
 • Cures d'infermeria per prevenir o minimitzar els efectes adversos dels tractaments antineoplàsics.
 • Trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Cures infermeres en cirurgia oncològica.
 • Tractament de radioteràpia externa.
 • Infermeria en baquiterapia.
 • Urgències oncològiques.
 • El dolor en el pacient oncològic.
 • La nutrició en el pacient oncològic.
 • La fatiga en el pacient oncològic.
 • Teràpies naturals i complementàries.
 • La sexualitat en el pacient oncològic.
 • Comunicació i suport emocional al pacient oncològic.
 • Oncologia infantil.
 • Companys de viatge.
 • La necessitat de pal·liar.
 • Bioètica clínica.
Mòdul IV: Atenció integral al dolor
 • Dolor. Concepte. fisiopatologia
 • Classificació del dolor
 • Valoració del dolor. Escales
 • Farmacologia del dolor
 • Administració de fàrmacs en el tractament del dolor
 • Tractament no farmacològic del dolor. teràpies alternatives
 • El dolor en neonatologia
 • El dolor en pediatria
 • Dolor agut postoperatori
 • Aspectes psicològics del dolor
 • cefalees
 • fibromiàlgia
 • dolor isquèmic
 • lumbàlgies
 • Dolor neuropàtic. Neuràlgia postherpètica i neuràlgia del trigemin
 • Dolor osteomuscular i osteoarticular
 • Dolor al pacient terminal i oncològic
 • Síndrome de dolor regional complex
 • Dolor i VIH
 • Metodologia de cures relacionada amb el dolor

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 300 Test
• 43 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Organitzar i liderar equips multidisciplinaris en la gestió del risc.
Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
Capacitat de treballar en equip.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Dinamitzar grups d'aprenentatge
Desenvolupar un projecte d'investigació en educació sanitària.

Destinataris

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Formar professionals altament qualificats en la prevenció, tractament i seguiment dels problemes cutanis.

 • Millorar els diferents tipus d'intervenció terapèutica (mèdica, podològica, d'infermeria ...) relacionada amb el tipus de lesió dermatològica.

 • Conèixer la importància dels diferents aspectes que pot aportar un equip multidisciplinari al tractament de la patologia cutània (metge, infermer, psicòleg, podòleg, nutricionista ...).

 • Actualitzar els mètodes de recollida d'informació, escales de mesura i valoració de la patologia cutània.

 • Conèixer l'estructura, funció, fonaments immunològics, síndromes i lesions més habituals relacionats amb la pell.

 • Posar al dia el tractament mèdic i d'infermeria ... més adequat als mateixos.

 • Valorar les particularitats de les infeccions a la pell i teixits tous.

 • Conèixer els factors més rellevants de modificació amb l'envelliment cutani.

 • Conèixer (i en el cas mèdic, aplicar), tècniques de diagnòstic per la imatge.

 • Conèixer els principis del tractament quirúrgic, tècniques bàsiques d'asèpsia, esterilització ... relacionats amb aquest tipus de patologia.

 • Tenir presents els últims avenços del tractament amb làser.

 • Conèixer la importància d'una higiene i nutrició adequades tant per a la prevenció com per al tractament de la patologia cutània.

 • Conèixer la importància de l'exercici físic per prevenir ulceracions.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Cures de ferides cròniques

També et recomanem aquests cursos

Màster en Cures de ferides cròniques