Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Dependència i Atenció Domiciliària

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin l'adequada valoració de la situació de les persones dependents, i el disseny de plans d'intervenció adequats, tenint en compte les seves necessitats especials, i molt especialment aquelles derivades de la seva situació de dependència.

 • Desenvolupar la sensibilitat, habilitat i motivació que permetin un nivell de qualitat, tenint en compte les diferents sensibilitats i el màxim respecte a l'autonomia de la persona dependent.

 • Capacitat per identificar situacions de dependència i ser capaç de fer una valoració especialitzada i el disseny i implementació d'un pla d'intervenció individual i especialitzada.

 • Afavorir la comunicació dels components de l'equip interdisciplinari amb el pacient dependent i la seva família, informant dels objectius i del pla de cures establerts, perquè participin en el mateix.

 • Capacitat per identificar i dissenyar els recursos assistencials més adequats en cada situació de dependència.

 • Mantenir i restaurar la capacitat funcional i aconseguir la major independència del pacient en les AVD, potenciant l'autocura i la tornada al domicili en cas d'avis institucionalitzats.

 • Capacitat per conèixer les polítiques d'atenció a la dependència en altres països i aprofundir en el coneixement de les Polítiques al nostre país.

 • Capacitat per identificar les principals causes generadores de dependència en les persones grans així com els programes de prevenció de les mateixes.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: L'ajuda a domicili. Formació continuada professional
 • Canvis sociològics de les últimes dècades en la societat espanyola.
 • Història i evolució de l'ajuda a domicili.
 • Marc legal del servei d'ajuda a domicili.
 • Conceptes bàsics de serveis socials.
 • Les necessitats socials.
 • Recursos socials.
 • Planificació en la intervenció social, presentació de projectes.
 • Els serveis socials comunitaris i el pla concertat per al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials.
 • Servei d'ajuda a domicili: descripció i models administratius.
 • Actuacions bàsiques.
 • El voluntariat en el programa d'ajuda a domicili.
 • Servei de teleassistència domiciliària.
 • Relacions i diferències de l'ajuda a domicili en l'entorn urbà i rural.
 • Elements d'identificació de barreres. Ajudes tècniques i adaptatives de la llar.
 • Equips d'intervenció i la seva coordinació.
 • Professionals que composen l'equip interdisciplinari d'ajuda a domicili. Funcions.
 • El pla de treball individual familiar i la seva avaluació.
 • Perfil professional de l'auxiliar d'ajuda a domicili.
 • Primers auxilis. Introducció i justificació.
 • Consideracions sanitàries en l'ús farmacològic.
 • Nutrició, dietètica i alimentació per grups d'edat i població.
 • Sistemes d'informació i registre de l'auxiliar d'ajuda a domicili.
 • Ètica per als auxiliars d'ajuda a domicili.
 • Envelliment i malaltia.
 • Problemàtiques sanitàries comunes en persones grans: úlceres de decúbit, accidents, immobilitat i incontinència urinària.
 • Mobilització terapèutica.
 • Factors de risc i necessitats psicosocials en les persones grans.
 • Funcions de l'auxiliar d'ajuda a domicili amb la gent gran.
 • Atenció especial a malalts senils i d'Alzheimer.
 • Les famílies multiproblemàtiques.
 • Intervenció amb famílies multiproblemàtiques.
 • Auxiliars d'ajuda a domicili i menors amb especials necessitats d'atenció.
 • Violència domèstica i / o maltractament infantil.
 • Actuació de l'auxiliar d'ajuda a domicili davant de situacions de violència domèstica.
 • Necessitats psicosocials del pacient amb VIH / sida.
 • Particularitats i funcions específiques de l'auxiliar d'ajuda a domicili en l'atenció a malalts de VIH / sida.
 • Malalties mentals.
 • El malalt mental a nivell psicosocial.
 • Funcions de l'auxiliar davant intervencions amb malalts mentals.
 • Atenció sociosanitària al malalt terminal.
 • Funcions de l'auxiliar d'ajuda a domicili amb malalts terminals.
 • Actuacions sociosanitàries específiques per a discapacitats físics.
 • Actuacions sociosanitàries per a discapacitats psíquics.
 • Actuacions sociosanitàries amb discapacitats sensorials.
 • Recursos socials.
Mòdul II: Actuació rehabilitadora al pacient geriàtric
 • Nocions generals sobre rehabilitació geriàtrica.
 • Valoració integral de l'ancià.
 • Classificació dels ancians.
 • Nivells assistencials en geriatria.
 • Característiques generals de la malaltia en l'ancià i la seva presentació atípica.
 • Aparell locomotor en l'ancià: afectacions reumatològiques.
 • Higiene postural de la columna vertebral.
 • Trastorns del moviment i de la marxa.
 • El tremolor en el pacient geriàtric.
 • Immobilisme en l'ancià.
 • Úlceres per pressió: prevenció i cura.
 • Caigudes en l'ancià.
 • Incontinència urinària de l'ancià.
 • Tractament rehabilitador en la malaltia d'Alzheimer.
 • Esport a la tercera edat.
 • Psicologia a la tercera edat.
Mòdul III: Maneig del malalt terminal en el seu domicili
 • Necessitats i problemes del malalt terminal.
 • Principals necessitats i problemes del cuidador del malalt terminal.
 • Algunes reflexions sobre la malaltia terminal i les cures pal·liatives.
 • ¿Hauria d'haver equips de suport per a les cures pal·liatives en el domicili ?.
 • ¿Hospital o domicili ?.
 • ¿Quins objectius es poden aconseguir amb els pacients terminals ?.
 • La visita domiciliària: la base de tot.
 • Imaginar totes les formes possibles d'ajudar al malalt.
 • L'actitud del professional: el secret està en el com.
 • El suport a la família: ¿quimera o realitat ?.
 • ¿Informar o conspirar ?.
 • El professional en la fase tuació preagònica i en l'agonia.
 • El professional davant la mort i el dol.
 • El dolor.
 • El restrenyiment.
 • Problemes a la boca.
 • La dispnea.
 • Nàusees i vòmits.
 • L'insomni.
 • Anorèxia i caquèxia.
 • L'estat d'ànim.
 • Hi ha urgències en cures pal·liatives al domicili ?.
 • L'alternativa: la via subcutània.
 • El control en l'agonia.
Mòdul IV: Activitats, programació, habilitats i coordinació del voluntariat del segle XXI
 • Marc normatiu.
 • Voluntariat social: antecedents.
 • El voluntariat en els centres de serveis socials.
 • Concepte voluntariat social.
 • Sector d'intervenció social.
 • Principals organitzacions no governamentals.
 • Paper del treballador social en el voluntariat social.
Mòdul V: Cuidar els que cuiden. Què i com fer-ho
 • L'envelliment i les seves implicacions per a la cura.
 • Trastorns de la vellesa. La malaltia d'Alzheimer.
 • Sobre els cuidadors.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (I).
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (II).
 • Com ajudar els cuidadors. La importància del suport psicològic formal.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 300 Test
 • 38 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 10 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Aprendre a proporcionar cures a les persones dependents, que solen tenir múltiples i complexes patologies, adaptant cada tipus de tractament específicament a aquesta persona.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les intervencions socials en pacients dependents.

 • Planificar un abordatge interdisciplinari centrat en la intervenció social en el pacient dependent per disminuir la prevalença de malalties i reduir la severitat dels símptomes.

 • Millorar el sistema sanitari i l'educació al cuidador. L'atenció interdisciplinar millora la comunicació entre els diferents professionals, amb el pacient i el cuidador, disminueix la utilització de serveis i amb això el cost sociosanitari.

 • Promoure la formació del personal sociosanitari per a la pràctica interdisciplinària per a atenció a persones en situació de dependència.

 • Actualitzar els conceptes relatius a la dependència en l'entorn sociosanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre dependència i atenció domiciliària i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Millorar la qualitat d'atenció al pacient, identificant, analitzant i intentant resoldre els problemes que sorgeixen en la pràctica assistencial sociosanitària promovent sempre l'adherència terapèutica i el benestar del pacient.Titulació obtinguda

Màster en Dependència i Atenció Domiciliària Universidad San Jorge.
Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Residències de gent gran
hospitals geriàtrics
centres sociosanitaris
Unitats de geriatria d'hospitals generals
Centre de salut mental
Equips d'atenció domiciliària (PADES)
Hospitals de dia, geriàtrics i per a malalts d'Alzheimer
Centres d'atenció primària.
Formar part d'equips d'atenció domiciliària.
Serveis específics d'hospitalització a domicili
Serveis de PADES (Programa d'Atenció Domiciliària Equips de Suport)
Equips de valoració de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i l'Atenció a les persones en situació de dependència.
Exercici lliure (direcció d'empreses d'atenció domiciliària).
Serveis socials.

Preu

1.495 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Dependència i Atenció Domiciliària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Dependència i Atenció Domiciliària