Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Modelatge Digital de Producte

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Ningú posa en dubte avui en dia que el Disseny Industrial ha patit un gran canvi en els últims anys amb la incorporació i evolució de les eines de disseny assistit per ordinador. El canvi dels tiralínies per potents programes de modelatge, prototipatge i simulació 3D, o el canvi dels retoladors i llapis per eines de dibuix i bocetado digital han permès agilitzar el procés de disseny i escurçar els terminis de llançament de nous productes.

A causa d'aquesta evolució de les eines digitals, pren especial rellevància la correcta anàlisi, planificació i coneixement de l'entorn en el qual es va a desenvolupar el projecte. Per tal de satisfer els desitjos cada vegada més exigents dels consumidors i poder oferir productes innovadors, haurem de conèixer en profunditat a l'usuari, les seves necessitats i les seves motivacions. Així mateix, haurem de tenir especial atenció en què els productes compleixin a la perfecció amb la funcionalitat per la qual havien estat dissenyats.

Igualment important, serà disposar d'una bona formació tècnica. El coneixement de materials, processos productius i costos serà imprescindible per dimensionar correctament un projecte i optimitzar així el seu resultat final. Això possibilitarà la bestreta de problemes en la fase de producció i l'obtenció dels millors resultats.

El programa del màster ofereix un ampli repàs a algunes de les eines més populars per a la generació d'un producte, així com els coneixements tècnics i les metodologies per a l'anàlisi, planificació i gestió d'un projecte de disseny.

Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny de Producte i Modelatge Digital s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de 11 assignatures:

Usuari · Entorn · Mercat
S'introduirà a l'alumne en l'escenari previ al desenvolupament d'un projecte de disseny. Es tracta de fer una tasca de recerca basada en 3 eixos principals; usuari, entorn i mercat.
S'oferiran diferents eines i tècniques per obtenir i classificar informació rellevant per al projecte.
L'anàlisi i comprensió del comportament i les necessitats de l'usuari ajudarà el dissenyador a enfocar la generació d'idees i li permetrà tenir arguments per a la presa de decisions i la priorització de les mateixes.
La forma en què el mercat ofereix alternatives a l'usuari permetrà posicionar millor les solucions i trobar espais buits en els quals poder oferir productes alternatius.
La visió global de l'entorn i de les macro tendències a nivell tecnològic, econòmic o sociocultural, ajudarà a oferir productes que encaixin millor en el mercat.

Planificació i Gestió de Projectes
S'orientarà a l'alumne en el procés global de disseny, des de la planificació i gestió fins a l'execució pràctica del mateix, ja sigui com a projecte d'iniciativa personal o un encàrrec realitzat per una empresa.
Per a això serà necessària l'assimilació dels diferents processos que intervenen en el disseny d'un producte. Els CONEIXEMENTS adquirits ajudaran a planificar recursos, organitzar equips de treball i elaborar calendaris que s'ajustin a les necessitats del projecte.
La correcta planificació permetrà a l'alumne fer un càlcul d'honoraris i pressupostos.
S'introduiran conceptes rellevants durant el desenvolupament d'un projecte de disseny com els contractes de confidencialitat, els contractes de col·laboració amb les empreses i temes legals sobre la protecció del disseny i patents.

Sketching · De la idea a l'esbós
Una de les maneres més eficaces de poder comunicar les idees que generem és a través dels esbossos.
Hi ha multitud d'estils i tècniques de bocetaje i cadascuna d'elles ens ajudarà a diferent manera a explicar els detalls d'un producte o el funcionament d'un mecanisme.
Es farà especial èmfasi en l'esbós per a la representació formal d'un producte, entenent com afecta la llum sobre les formes i com les podem representar en un dibuix.
S'estudiaran els diferents llenguatges formals i la seva elecció idònia en funció del tipus de producte, usuari o mercat.
Per a això, s'introduirà a l'alumne en el programari de bocetado ALIAS Sketchbook, presentant les eines disponibles, la metodologia de treball i els resultats que es poden aconseguir mitjançant l'ús d'aquesta eina.

Projectes I - Creativitat i Llenguatge Formal
Els primers projectes s'abordaran amb la intenció d'enfortir els coneixements adquirits fins al moment. D'una banda, es tracta d'enfortir la fase de creativitat, poninedo en pràctica les tècniques apreses anteriorment.
Un cop generades i analitzades les diferents idees, es treballarà l'aspecte formal del producte, investigant diferents estils i entenent el llenguatge que transmet cada un d'ells. S'ha de triar un correcte llenguatge en funció de l'usuari i mercat al qual es dirigeix, o els materials amb què es planteja la seva fabricació.
Es valorarà principalment la comprensió i la correcta elecció de llenguatge formal en cadascuna de les idees.


Modelling I - Modelatge paramètric en 3D
L'assignatura de Modelatge modelat paramètric en 3D consisteix en una introducció a les nocions principals de modelatge 3D amb el programari de disseny SOLIDWORKS.
Mitjançant el coneixement de les eines de modelatge 3D l'alumne podrà transformar idees i esbossos en complexos arxius 3D que li permetin representar de forma foto-realista el producte i valorar en detall totes les característiques del disseny. Així mateix, pot generar la documentació necessària per a la seva posterior prototipatge i / o producció.
L'ús de programari d'aquestes característiques serà de gran ajuda en el procés de definició del disseny, facilitant la presa de decisions i validant les idees prèviament bocetadas.

Modelling II - Modelatge dinàmic en Superfícies
L'assignatura de modelatge dinàmic en Superfícies mitjançant el programari de modelatge RHINOCEROS 3D permetrà a l'alumne dur la creativitat un pas més endavant. Un cop consolidats conceptes bàsics del modelatge paramètric en Solidworks, s'introduirà a l'alumne els conceptes de modelatge lliure amb superfícies.
Aquest sistema de trabbajo potenciarà la creativitat i l'exploració de formes d'una manera àgil i efectiva.
Amb la introducció d'una segona eina de modelatge assistit per ordinador s'ofereix a l'alumne la possibilitat de triar en cada situació el programari més adequat per agilitzar i optimitzar el resultat del projecte.

Materials i Processos de Transformació I
S'introduirà a l'alumne en els processos de transformació de materials plàstics i metalls.
Per a això diferenciarem les propietats principals de cada material i observarem els seus usos més habituals.
També estudiarem els processos de transformació més comuns i adequats per a cada material, destacant els requeriments tècnics, volums de producció o costos fixos associats a l'ús de cada material.
A més a treballarem els composites i els avantatges dels materials nanotecnològics.

Projectes II - De l'esbós al Producte
Un cop consolidats els diferents coneixements del curs és el moment que aquests es posin en pràctica.
En l'assignatura de Projectes II es prestarà una especial atenció en el procés de transformació dels esbossos en productes llestos per al prototipatge i / o producció.
Per a això es treballarà especialment el modelatge 3D i la definició tècnica del producte, prestant especial atenció a les propostes de materials i processos productius.
En aquest procés es consolidaran els coneixements de modelatge i renderitzat 3D, així com la documentació tècnica i les presentacions de producte.

Materials i Processos de Transformació II
S'introduirà a l'alumne en els processos de transformació de materials com fusta, ceràmica, vidre, tèxtil i altres.
Per a això diferenciarem les propietats principals de cada material i observarem els seus usos més habituals.
També estudiarem els processos de transformació més comuns i adequats per a cada material, destacant els requeriments tècnics, volums de producció o costos fixos associats a l'ús de cada material.

Introducció a sistemes mecànics
Per al correcte disseny i desenvolupament d'un producte serà de gran utilitat fer una petita introducció a diferents sistemes mecànics.
Per a això s'introduiran sistemes i mecanismes que són utilitzats habitualment en el desenvolupament de peces, com clipajes, unions, botons, lleves, frontisses ...
L'aproximació a aquests mecanismes no pretén ser eminentment tècnica, sinó que pretén aportar a l'alumne els coneixements necessaris per fer un plantejament bàsic i real de la solució i facilitar així el posterior desenvolupament d'enginyeria que pugui ser requerit.

Treball Final de Màster
El Projecte Final de Màster és l'assignatura que permet a l'alumne desenvolupar tota la seva creativitat i aplicar tots els coneixements adquirits al llarg del curs en un projecte pràctic.
L'alumne haurà de planificar i organitzar el projecte des de la part inicial d'investigació fins a la seva presentació final. Es valorarà especialment la capacitat de gestió del projecte, la creativitat i la qualitat de l'execució tècnica del mateix a través de les eines introduïdes durant el Màster.
Veure més

Destinataris

Aquest Màster s'adreça a persones que compleixin el perfil següent:


  •      Graduats superiors en Disseny

  •      Product Managers

  •      arquitectes

  •      Enginyers en disseny industrial

  •      Llicenciats en Belles Arts

  •      emprenedors


En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portafoli del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.
Veure més

Durada

Durada: 12 mesos.
Data d'inici: Novembre 2019

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:Entendre les necessitats dels usuaris, les propostes que el mercat ofereix com alternatives i les tendències socioculturals, tecnològiques o econòmiques que influiran en el disseny d'un producte.

Assimilació dels processos necessaris durant el disseny d'un producte, per així poder planificar recursos, organitzar equips de treball i elaborar calendaris que s'ajustin a les necessitats del projecte. Calcular honoraris i pressupostos. Negociar contractes de confidencialitat i col·laboració amb les empreses.

Obtenir el coneixement necessari de diverses eines de disseny que permetin una correcta representació i comunicació d'idees. Es arribaran capacitats per l'esbós d'idees, modelat 3D i realització de plànols tècnics.

Capacitat per afrontar la presa de decisions durant el procés de disseny, coneixent les conseqüències que aquestes comporten sobre el procés i el resultat final.

Tenir capacitat d'anticipació per evitar problemes de producció i optimitzar així els resultats del procés de disseny.

Disposar de les eines necessàries per poder adaptar el procés de disseny a les necessitats del client i el producte.

Conèixer les tècniques de creativitat i anàlisi que permetin generar solucions innovadores.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: Títol Propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees:

Estudis Disseny Industrial.
Investigador de Materials.
Departaments Tècnics.
Professionals free-lance.
Packaging.
Emprenedors.
Modelador 3D.
Art-Visual.

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Modelatge Digital de Producte

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Modelatge Digital de Producte