Màster Direcció d'Operacions i Logística Integral

Màster
Presencial
325 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Direcció d'Operacions i Logística Integral té com a objectiu proporcionar als participants els coneixements, tècniques i les habilitats necessàries per configurar un perfil professional amb capacitat per a identificar, dissenyar i / o millorar els nivells de servei, les fonts de subministrament, les estructures de costos, la gestió de les tecnologies, les xarxes de col·laboradors, la transversalitat dels fluxos, entre d'altres, imprescindibles per assolir els objectius del negoci.

Així mateix, la logística és una peça clau en els engranatges que articula tres variables importants per al negoci: el nivell de servei al client, les estructures de costos i les necessitats d'inversió. Les tres són fonamentals per obtenir un alt grau de competitivitat en el mercat, entenent que a la pràctica no hi ha gairebé cap que no es pugui catalogar d'agressiu en termes de quantitat de competidors i importància en els preus de venda.

Això s'ha de dur a terme entenent que els mercats són globals, que la demanda té altíssims graus de variabilitat, que hem de contemplar aspectes de gestió mediambiental i RSC, entre d'altres. Així l'exigència del cap de les Operacions i Cadena de Subministrament la situa en un pla estratègic i, la converteix en una formidable eina de competitivitat.

Temari

Gestió d'Operacions i Supply Chain Management
ASSIGNATURA: Pensament estratègic i mercat global
Les empreses necessiten guiar el seu camí. És per això que han de decidir i mesurar el valor que aportaran als seus clients, proveïdors i col·laboradors a fi de diferenciar-se i guanyar posició competitiva. Dins d'aquest marc, les operacions i el SC han d'establir els seus propis paraments estratègics i generar valor. Lògicament aquests elements no obtenen el gaudir empresarial desitjat si no estan d'acord amb el negoci, entès aquest com la totalitat de les àrees que el componen independentment del format organitzacional que hagin triat.

Els nivells de velocitat amb que evoluciones els cicles de vida dels productes, la quantitat d'oferta, la globalització com a oportunitats per comparar, produir i vendre, són només algunes de les raons que porten a les empreses a buscar associats i socis per desenvolupar les seves estratègies de mercat. L'entorn de col·laboració aporta coneixement i possibiliten els graus d'inversió necessaris per cometre amb èxit les accions empresarials. No s'entén una companyia aïllada amb garanties d'èxit.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Saber identificar i valorar oportunitats, models d'actuació i mesurar el seu impacte en el negoci.
• Establir estratègies per a les operacions.
• Establir estratègies per a la SC.
• Entendre el funcionament dels canals de distribució.
• Saber operar fluxos de mercaderies en diferents formats d'itineraris i amb diferents tipus de col·laboradors.
• Saber donar servei de subministrament amb figures de category manager i trade màrqueting.

ASSIGNATURA: Producció i models eficients
Cada empresa té requeriments, necessitats i limitacions pròpies, i per tant ha de triar els seus models d'actuació fugint dels estàndards que no li aportin valor i l'ajudin a diferenciar-se. Per a això ha de crear els seus propis models per operar en mercats oberts i globals, donant-li transversalitat a les seves operacions i fluxos i millorant amb l'aplicació d'eines tipus Lean, etc.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Conèixer els diferents models productius i identificar el millor per al nostre negoci.
• Saber dissenyar un sistema de producció assignant temps i capacitats.
• Poder operar amb models diferents productius i alternar quan sigui necessari.
• Ser capaç d'implantar polítiques de Lean.
• Aprendre a identificar best practices i traslladar-les a l'empresa.
• Conèixer tècniques com DOE, AMFE, QFD, SPC / CEP, índex de capacitat ...

ASSIGNATURA: International trade i processos offshore
L'exportació és un dels pocs dinamitzadors actualment en el terreny de les vendes i el creixement. D'altra banda, cada vegada són més les empreses que no es limiten a aprovisionar-se en mercats de proximitat, buscant les millors oportunitats de productes, serveis i costos en tot el planeta. Aquestes condicions de treball fan que sigui imprescindible dominar les regles d'acció internacionals, diferents legislacions d'aplicació i adequació de les conductes en l'àmbit cultural.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Aprendre a treballar operacions en àmbits globals.
• Dominar la capacitat de decisió en tendències com l'externalització, escollint els millors models de contractació en cada cas.
• Saber donar servei de subministrament amb figures de category manager i trade màrqueting.

ASSIGNATURA: Project management
Cada vegada més, les empreses es gestionen des de la consecució d'objectius que es resolen mitjançant la realització de projectes, de diferent calibre i durada. Dins l'àmbit de les operacions, els projectes segueixen aquesta tendència i es consoliden com un mitjà perfecte per al progrés del negoci i la seva posició competitiva.
És per això que els projectes han de ser dirigits per professional que sàpiguen gestionar-cap a l'èxit en un entorn de màxima pressió on la presa de decisions, la gestió del temps i dels recursos i els nivells d'èxit que es van assolint puguin ser mesurables i explicables / traduïts en accions i millores / beneficis.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Saber dissenyar el mapa estratègic del projecte.
• Conèixer els mètodes aplicables a la gestió de projectes.
• Saber analitzar amb detall condicions i viabilitat dels projecte.
• Saber utilitzar les tècniques i habilitat per motivar els equips i fer que funcioni el projecte.
• Conèixer les diferents eines de gestió.

ASSIGNATURA: Compres i models de sourcing
Les compres han estat sempre un element cabdal per a les empreses, tant si són comercials, com de serveis o així mateix de producció. L'obtenció de productes i serveis guanyadors és un dels eixos de l'èxit empresarial a més de contenir unes de les partides de despesa més gran de l'empresa. Les noves praxi de compres aporten més investigació i relació amb els proveïdors categoritzant els mateixos i aplicant diferent nivells. Les polítiques monocromes de compres estan en desús.

ASSIGNATURA: Eficiència sostenible
Les operacions formen part integral de l'empresa i governen activitats que impacten en el nostre entorn social i en el medi ambient. Tot això a més amb estructures de costos sostenibles social i mediambientalment. Relacionar les accions operatives amb la resta de l'empresa, valorar els impactes exteriors, gestionar la marca des de la sostenibilitat, buscant l'eficiència en la gestió de residus i l'estalvi energètic, entre d'altres són avui dia una norma d'ús obligat.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Saber gestionar polítiques de GMA.
• Saber gestionar polítiques de RSC.
• Conèixer mecanismes per a la gestió de residus i l'estalvi energètic en les operacions.
• Introduir-nos en La petjada de carboni.
• Integrar els conceptes de qualitat.

ASSIGNATURA: Management
Les operacions impacten de forma directa en el resultat del negoci, en les seves vendes, en la imatge que projecta la marca. Per tot això, es fa imprescindible prendre mesures que ens ajudin a identificar la nostra posició en tots aquests aspectes i ens retorni informació qualificada per poder emprendre decisions adequades.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Conèixer que són els quadres de comandament en les operacions.
• Saber escollir els indicadors necessaris per al govern de les nostres operacions.
• Distingir entre KPI 's interns de rendiment i SLA' s pels clients.

Logística Integral
ASSIGNATURA: Logística integral: estratègies i models d'organització
a. Presentació i introducció a la logística. Conceptualització.
b. D'on venim: formació de la logística integral.
c. Models logístics: encaix en el negoci.
d. Tendències de gestió: estratègies aplicables.

ASSIGNATURA: Com volem ser: estructures i xarxes de distribució, l'externalització logística
a. Presentació i introducció a les xarxes. Conceptualització.
b. Matriu ABC costing.
c. Accions logístiques en relació amb l'estratègia competitiva.
d. Formació d'estructures per composició de processos.
e. Formació del concepte integral.
f. Factors de determinació d'estratègia logística.
g. Decisions estratègiques en funció del cicle de vida.
h. Formats de xarxes de distribució.

ASSIGNATURA: Processos in bound: Aprovisionaments, Demand planning, gestió d'inventaris
a. Planificació de l'aprovisionament.
b. Demand planning.
c. Sistemes de gestió d'inventaris.

ASSIGNATURA: Una visió interna: la gestió de magatzems, localització, disseny i layout, automatitzacions. Gestió i preparació de comandes.
a. El magatzem: classificació, funcions i operacions
b. Localització
c. Fluxos i layout.
d. Manipulació: principis i mitjans.
e. Recepció, ubicació i preparació de comandes.
f. Manipulacions especials.
g. Sistemes de gestió i control.

ASSIGNATURA: Enfocats al client: Transports i distribució, creació de xarxes i col·laboradors, logística inversa, cross docking, Identificació i packaging de productes / comandes
a. Presentació - introducció al transport. Conceptualització.
b. Sistema intermodal vs. Unimodal
c. Càrrega Aèria Internacional en el procés de globalització.
d. Infraestructures i principals actors logístics del transport.
ASSIGNATURA: Management: Planificació, estructures de costos, GMA, RSC, TIC, S & OP, Millora contínua, Control i indicadors de gestió SLA
a. Sistemes de gestió de qualitat avançats: requisits exhaustius de control de la cadena de fabricació, les Core Tool de la indústria d'automoció, crítica, i APQP, PPAP, AMFE, SPC i MSA.
b. Desenvolupament de la funció de qualitat: desenvolupament del QFD i sistemes de 6Sigma
c. Control de gestió: mètodes per al seguiment avançat, i acords de Nivell de Servei.

Treball Final de Màster
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un projecte de negoci, preferentment individual i centrat en l'empresa de l'estudiant.

L'estudiant presentarà una proposta de projecte que serà valorada per la Comissió de Treballs Fi de Màster de l'Euncet. Després de ser validada se li assignarà un tutor que l'assessorarà i realitzarà el seguiment del projecte fins a la seva presentació.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat analítica. Capacitat per adaptar-se a noves situacions. Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. Capacitat per dissenyar i gestionar projectes.

Destinataris

El programa s'adreça tant a gerents que entenguin les operacions com una oportunitat de millora del seu negoci, com a professionals relacionats amb les operacions que necessitin una visió global de la logística d'acord amb la resta de les àrees de l'empresa.

Requisits

Requisits d'admissió: Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional de més de 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El mètode pedagògic del Màster en Direcció d'Operacions i Logística Integral és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa. D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learning by doing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual: Els alumnes d'aquest màster tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català / Castellà / Anglès.

Durada

Durada: 325 hores - 60 ECTS. Convocatòria: Octubre 2017

Objectius

El model de gestió de la cadena de subministraments: planificació i control.
Capacita per seleccionar models i eines de gestió en l'àmbit operacional.
Ensenya a dissenyar i implementar el pla logístic adequat per a cada empresa.
Proporciona criteris per escollir els models i eines que millor s'ajusten a les necessitats de l'empresa.
Capacita per mesurar l'impacte que les decisions logístiques tenen en l'empresa.

Titulació obtinguda

? Màster en Direcció d'Operacions i Logística Integral per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Màster en Direcció d'Operacions i Logística Integral per l'Euncet Business School. En cas que l'alumne no tingui titulació universitària, obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Promocions

Beques i Convenis
Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
• UPC Alumni: 5% de descompte.
• Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
• Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.
Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es podrà bonificar les hores concurrents en horari laboral.
• Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.
• Aturats: 15% de descompte.
• Autònoms: 10% de descompte.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Professorat

Director del màster: XAVIER MARÍN LACASTA.

Lloc on s'imparteix el curs

Centre d'impartició: Euncet Business School - Terrassa.

Horari

Horari: Divendres 16:00 a 21:00 h - Dissabte 09:00 a 14:00 h.
Màster Direcció d'Operacions i Logística Integral
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus Barcelona Norte
Carrer de Rosselló i Porcel, 7, 11, 08016 08016 Barcelona
EUNCET Business School
Ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X