Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny d'Espais i Experiències Culturals

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
12 Mesos
5.200 €

Descripció

Programa que posa en valor els diferents recursos patrimonials i culturals amb l'objectiu de poder transmetre i compartir amb el públic les experiències viscudes en espais culturals.

La UNESCO introdueix, en l'any 2000, un nou concepte de Producte Cultural que engloba béns i serveis, incloent-hi museus, esdeveniments, exposicions, instal·lacions, rutes, arts escèniques i molts altres.

Els Espais i Experiències Culturals són una part important dels nous productes culturals i per al seu disseny és imprescindible conèixer instruments i estratègies adequades de conceptualització i interpretació del patrimoni natural i cultural, així com les formes en què els usuaris es podran relacionar amb aquest entorn .

El Màster en Disseny d'Espais i Experiències Culturals de ESdesign ofereix aquests instruments i estratègies organitzats en els àmbits d'anàlisi, conceptualització, disseny, gestió i ús de les tecnologies. En paral·lel tractarem valors transversals com ara la inclusió, l'accessibilitat o la sostenibilitat, conceptes claus per elaborar projectes culturals d'ampli abast.

En l'àmbit de l'anàlisi vam observar recursos patrimonials tangibles i intangibles que seran la base per a la conceptualització i el disseny d'espais i experiències culturals, tenint sempre en compte que vam dissenyar i treballem "instants" d'un patrimoni que neix, viu i mor.

Pel que fa a la conceptualització, l'equip de professors d'aquest Màster ha desenvolupat una metodologia, d'èxit contrastat, basada en quatre punts de vista o camins per definir, concretar i formalitzar projectes: definició dels programes de necessitats, anàlisi dels referents d'èxit, definició de les idees força i el naming amb subtítols. Aquesta metodologia ens permet trobar solucions eficaces a problemes, difícils de resoldre si s'analitzen només des d'una perspectiva o una disciplina aïllada.

Una bona anàlisi i un procés de conceptualització adequat ens permet afrontar amb èxit el disseny de nous formats d'espais i experiències culturals, la seva relació amb el territori, el paisatge i la cultura per, finalment, donar forma a noves experiències de relació amb l'entorn , ja sigui en espais expositius, museus convencionals, museus "open-air", centres d'interpretació, exposicions, esdeveniments, parcs naturals, parcs arqueològics, rutes culturals, etc.

Aprofundim en la gestió del projecte cultural, que preveu, entre d'altres, qüestions com la planificació de les operacions, la viabilitat econòmica i de mercat, així com les estratègies de comunicació i comercialització.

Finalment, merce una especial atenció a l'estudi de l'ús de la tecnologia i de les diferents tècniques escenogràfiques, museogràfiques o de context que, amb l'ajuda d'un guió, moltes vegades gamificado, ens ajuden a configurar, transmetre i compartir experiències amb el públic més enllà dels propis espais culturals.

Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny d'Espais i Experiències Culturals s'estructura partir de deu assignatures que s'integren en un projecte transversal:
 

Recursos per al disseny d'espais i experiències culturals
L'objectiu principal d'aquesta assignatura introductòria és proporcionar una visió global de la diversitat de recursos patrimonials, tant de caràcter cultural com natural, tangible i intangible, el paper és clau en la definició i configuració del procés de disseny d'espais i experiències culturals. Mitjançant diversos exercicis pràctics de caràcter analític i avaluatiu plantejarem definir característiques de cada tipologia per després aprendre a treure el màxim partit de l'anàlisi de cada recurs patrimonial com a element essencial de l'experiència del visitant en un espai de caràcter cultural i / o patrimonial.
 

Conceptualització d'espais i experiències culturals
El disseny d'un producte, espai o experiència cultural part de la conceptualització que consisteix a formular i definir el problema, plantejar els objectius, realitzar brainstorming d'idees per trobar camins d'actuació i formalitzar-los conceptualment. En l'assignatura desenvolupem la conceptualització a partir de quatre punts de vista: la definició del programa de necessitats, les anàlisis dels referents d'èxit, les concreció de les idees força que generen el projecte i la subtitulació, punt de partida, escenografia, recorreguts i complements com camins per definir conceptes.
L'objectiu d'aquesta assignatura és ensenyar a aplicar diferents tècniques creatives i metodologies de recerca de solucions per a definir la marca i les línies del projecte. L'assignatura s'organitza en quatre temàtiques:
• Concepte i tipologies d'espais culturals.
• Elements de definició del projecte i idees força.
• Fases i disciplines del projecte conceptual.
• Referents i casos pràctics.
Disseny d'espais culturals
Avui en dia el disseny d'espais culturals va molt lligat a la posada en valor de recursos patrimonials i culturals i al concepte d'experiència. Parlem d'espais amb continguts oberts i interactius que permetin la participació i que comportin experiències per a l'usuari. La relació entre continent, contingut i usuari ens conduirà a seleccionar la tipologia d'espai cultural adequat en cada cas.
L'objectiu de l'assignatura és establir una metodologia que permeti trobar solucions per a cada variable i saber concretar-les formalment amb ajuda de les tècniques museogràfiques més adequades en cada cas. L'assignatura s'organitza en quatre temàtiques:
• Centres d'interpretació i exposicions.
• Continent, contingut i usuari.
• Escenografia i museografia.
• Fases, àmbits i elements de disseny.
Disseny de rutes culturals. Rutes Urbanes i temàtiques.
En les últimes dècades les rutes turístic-culturals s'han convertit en un dels recursos territorials de major creixement. La finalitat d'aquesta assignatura és analitzar la ruta, com un espai cultural des d'una visió multidisciplinar, sistematitzar i establir diferents tipologies de rutes i abordar, des del punt de vista de mercat turístic cultural, una metodologia de disseny.
Posem especial èmfasi en el procés de disseny de rutes urbanes, que comença en el treball de camp, segueix amb la posada en valor de diferents punts d'interès, amb la creació de l'itinerari mitjançant storytelling, amb les tècniques lúdiques i les eines digitals i per finalitzar amb la seva difusió mitjançant diferents canals.
 

patrimoni digital
L'assignatura Patrimoni digital tracta la relació entre patrimoni cultural i tecnologia, aprofundint en l'anàlisi de les transformacions que els instruments digitals provoquen en les principals funcions de l'àmbit de la interpretació i promoció patrimonial (posar en valor, difondre i interpretar el patrimoni cultural).
Durant el curs es donen a conèixer i estudien una àmplia gamma d'eines i estratègies digitals, com les aplicacions mòbils, la realitat augmentada, les reconstruccions virtuals, la gamificació, el crowdsourcing, els wearables, l'escàner en 3D, etc.
Aquests aspectes es treballen amb un caràcter molt pràctic, a través de diversos tallers en què els alumnes coneixen i aprenen a utilitzar eines digitals en formats app i web.
 

Anàlisi i gestió de la viabilitat econòmica i de mercat
El contingut d'aquesta assignatura mostra un conjunt de claus per enfocar de forma adequada la gestió i disseny d'un equipament o producte cultural. Tenir en compte les característiques del comportament dels usuaris de productes culturals i analitzar les estructures de costos de les organitzacions, ha d'ajudar a visualitzar la viabilitat de mercat i la viabilitat econòmica dels nous projectes. Els nous gestors han de ser brillants en la conceptualització dels dissenys, però també han de poder adequar la gestió per a l'èxit.
 
Disseny basat en l'experiència de l'usuari
Aquesta assignatura es desenvolupa en quatre boques temàtics. El primer tracta dels models de disseny des del punt de vista de l'usuari i des d'un concepte d ' "experiència" més holística, contextualitzada, informal i emocional. El segon se centra en el disseny d'espais des de la perspectiva d'usuari amb especial enfocament en l'anàlisi dels casos dels museus i les exposicions, ciutats històriques i parcs patrimonials. El nucli central del tercer bloc és l'experiència des de l'usuari: espais analògics i tecnologies digitals (amb teories de mobile learning & ubiquitous learning). Finalment proposem un bloc que dóna a conèixer les tècniques d'avaluació de l'experiència dels usuaris.
 

Disseny gràfic en espais expositius
L'assignatura tracta de la relació entre el dissenyador gràfic i l'espai. El dissenyador gràfic d'espais expositius s'encarrega de dissenyar la marca, la imatge corporativa i els elements gràfics i de senyalització que permetin desenvolupar i construir tots els components que configuren l'espai cultural.
Aquests elements van des dels signes corporatius (símbol, logotip i colors) fins a tots els suports gràfics, digitals i físics que siguin necessaris per a la total comunicació del discurs expositiu. Aquests elements gràfics, juntament amb la comunicació que es realitzi l'espai cultural (publicitat i relacions públiques) i la seva acceptació entre els usuaris, crearan la identitat de l'empresa.
L'assignatura s'organitza en quatre temàtiques:
• Criteris teòrics i tècnics del disseny gràfic en espais expositius.
• Tipologies d'elements i textos en espais expositius.
• Disseny de marca i corporatiu.
• Disseny inclusiu i gràfica tàctil.
Comunicació en línia i màrqueting de continguts
L'assignatura està concebuda per a proveir d'eines orientades a l'anàlisi i desenvolupament de projectes digitals en els àmbits dels espais i experiències culturals, el patrimoni i el turisme.
Els continguts se centraran en els conceptes de dinamització de la comunicació online, disseny del Social Media Plans, Community Management, Màrqueting de continguts o campanyes de publicitat 2.0.
En aquesta assignatura els estudiants veuran en profunditat la relació entre la societat actual i els diferents àmbits de comunicació en línia, la seva mesura, el seu impacte en les comunitats virtuals i noves maneres de gestió i creació de propostes innovadores en línia segons els objectius i públics de cada projecte .
 

mediació Cultural
El mediador cultural és el professional que desenvolupa la seva activitat de comunicació entre la posada en valor dels elements patrimonials i culturals i la percepció dels usuaris. S'encarrega de crear i gestionar propostes i activitats lúdiques per proporcionar experiències culturals eficaços i satisfactòries tenint en compte el context en què es troben.
L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar les actuals eines i estratègies de mediació cultural en els diversos espais culturals (museus, centres d'interpretació, espais culturals a l'aire lliure ...) i realitzar una proposta de mediació en format projecte.
 

Treball Final de Màster
El Treball Final de Màster engloba tot l'aprenentatge que l'alumne ha anat adquirint al llarg del màster en les seves diferents assignatures. Consistirà en desenvolupar un Producte Cultural, a ser possible en el seu lloc d'origen, a partir d'una anàlisi de necessitats i el plantejament d'unes idees força que permetin el desenvolupament i la formalització del producte.
 

Activitats addicionals:
Inclusió i accessibilitat
La incluisión i l'accessibilitat són dues qüestions imprescindibles avui en dia en tot el referent al disseny de productes turístic culturals. En aquest taller es treballarà sobre aquests dos conceptes.
 

sostenibilitat
El taller treballarà el concepte "sostenible" que incorpora el control econòmic del projecte i del producte i va molt vinculat als primers plantejaments del pla director.
Veure més

Destinataris

Aquest Màster s'adreça a persones que tinguin el perfil següent:

Graduats Superiors en Disseny

Arquitectes

Arquitectes tècnics

Llicenciats en Belles Arts

Llicenciats en Història

Humanitats Digitals

Professionals de museus, espais polivalents i centres d'art i exposicions

Professionals d'organismes de govern i gestió relacionats amb la conversa, la programació i la difusió del patrimoni cultural

Professionals del turisme i l'oci

En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portfoli del candidat, així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Veure més

Metodologia

Formació Online i Flexible.

Durada

Data d'inici: Novembre 2019
Durada: 12 mesos (60 ECTS).

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:

• Oferir les eines per ser capaç de dissenyar un projecte d'espai o experiència cultural des de la seva conceptualització fins a la seva formalització.

• Definir una metodologia de treball personalitzada que permeti controlar adequadament les diferents fases del desenvolupament d'un projecte.

• Aprofundir en els coneixements de les diferents tipologies, característiques diferencials i referències de mercat, per ajudar a projectar amb agilitat, precisió i innovació.

• Conèixer un ampli ventall de les tecnologies de la informació i de la comunicació existents, per poder seleccionar i implementar les més adequades a cada tipologia de projecte cultural.

• Introduir les tècniques de mediació per apropar el projecte resultant.

• Integrar en les diferents fases d'un projecte cultural els valors d'inclusió, accessibilitat, sostenibilitat i design for all.

• Adquirir els coneixements i les tècniques de representació per presentar un projecte cultural concret i adequat al programa i objectius.

Titulació obtinguda

Doble titulació: títol propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València. Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la VIU, obtindran el títol VIU. Per poder obtenir la titulació de VIU cal disposar de Titulació Universitària de Grau. En cas de no disposar d'aquesta titulació s'obtindrà un diploma d'extensió universitària de la VIU.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees:
Departaments de gestió cultural
Consultoria cultural
Guies i mediadors turístics
Empreses de turisme amb departament de disseny de producte
Destination Management Organizations (DMO)
Empreses de disseny i gestió d'esdeveniments
Museografia
Escenografia
Humanitats digitals
Grans corporacions enfocades a pavellons i fires internacionals

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny d'Espais i Experiències Culturals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny d'Espais i Experiències Culturals