Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Educació i Promoció per a la Salut i Educació Comunitària

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster proporciona les següents competències professionals:

 • Desenvolupar la pràctica professional amb criteris de qualitat i millora contínua, basant-se l'evidència científica i amb responsabilitat social i ètica.

 • Desenvolupar les capacitats per informar, educar i supervisar els pacients amb problemes de salut crònics, les seves famílies i cuidadors, perquè les intervencions que es realitzin proporcionin atenció i cures òptimes.

 • Aconseguir un determinat nivell de competència professional basat en capacitat crítica i d'autocrítica, reflexió, independència, responsabilitat, rendició de comptes i compromís.

 • Adquirir la capacitat investigadora en l'àrea de coneixement, aprofundint en les habilitats i destreses per dur a terme tasques d'investigació.

 • Treballar de manera autònoma en el plantejament i resolució de problemes i preguntes de recerca.

 • Realitzar eficaçment cerques bibliogràfiques i valorar els resultats segons la jerarquia de l'evidència científica.

 • Dissenyar un estudi de recerca, tant des d'una perspectiva qualitativa com quantitativa

 • Valorar els aspectes ètics de la recerca clínica i epidemiològica amb éssers humans

 • Tractar les dades d'un estudi amb ordinador (llegir bases de dades, aplicar algoritmes per crear variables, tractar seguiments i reestructurar la matriu de dades) per preparar-los per a l'anàlisi estadístic.

 • Dissenyar, analitzar i avaluar els possibles biaixos i interpretar assajos clínics i estudis: experimentals, de cohort, de casos i controls, transversals, ecològics, híbrids.

 • Dissenyar, analitzar i avaluar els possibles biaixos i interpretar assajos clínics i estudis: experimentals, de cohort, de casos i controls, transversals, ecològics, híbrids.

 • Identificar els factors de risc i analitzar la necessitat de garantir la seguretat de la persona en les seves diferents modalitats.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes integradors en diferents nivells d'intervenció i contextos.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb l'educació per a la salut.

 • Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions socials que puguin dur-se a terme amb pacients amb factors de risc sanitari.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Fonaments de l'educació per a la salut i l'atenció primària
 • Definicions en eps. Agents de salut.
 • Història i antecedents de la eps.
 • Metodologia en eps.
 • Recerca bibliogràfica i recerca en eps.
 • La comunicació en l'professions sanitàries.
 • Eps del nen sa.
 • Eps en el nen malalt.
 • Incontinència urinària en la infància.
 • L'adolescència i l'educació sexual.
 • Eps en els trastorns de la conducta alimentària.
 • Educació diabetològica.
 • Eps a la HTA.
 • Eps sobre lípids.
 • Eps en problemes respiratoris.
Mòdul II: Intervenció psicosocial i avaluació de programes en l'àmbit de la salut.
 • Evolució històrica en l'estudi dels problemes socials.
 • Psicologia social i problemes socials.
 • Psicologia social bàsica versus psicologia social aplicada.
 • Concepte de psicologia social aplicada.
 • Canvi social planificat.
 • Concepte d'intervenció social.
 • Concepte de programa.
 • Fases del cicle d'intervenció social.
 • Necessitats socials.
 • Concepte de benestar.
 • Polítiques de benestar social.
 • Antecedents al naixement de l'avaluació.
 • Naixement i expansió de l'avaluació de programes.
 • Període de professionalització.
 • Període de consolidació.
 • La crisi en avaluació de programes.
 • Definicions d'avaluació.
 • Objectius i funcions de l'avaluació.
 • Tipus d'avaluació.
 • Activitats avaluatives.
 • Els rols de l'avaluador.
 • Presentació de la guia.
 • L'avaluació de programes al llarg del cicle d'intervenció social.
 • Plantejament de l'avaluació.
 • Fase de planificació.
 • Fase de disseny del programa.
 • Avaluació de la implantació del programa: l'avaluació de procés.
 • Avaluació dels resultats del programa: avaluació sumativa.
 • Elaboració de l'informe final d'avaluació.
Mòdul III: Educació sanitària en alimentació i nutrició
 • Llet i derivats lactis.
 • Carns, peixos i ous.
 • Els greixos.
 • Llegums, cereals i tubercles.
 • Fruites, verdures i hortalisses.
 • Dolços, begudes i altres aliments.
 • Nutrició i embaràs.
 • Nutrició i lactància.
 • Alimentació en la infància.
 • Alimentació en l'adolescència.
 • Alimentació en l'ancià.
 • Nutrició i esport.
 • Consells dietètics en símptomes menors i algunes malalties freqüents.
 • Malalties més freqüents relacionades amb l'excés i dèficit d'alimentació.
 • Dieta i malalties cardiovasculars.
 • Dietes alimentàries. Perills i errors.
 • Alimentació i trastorns psicològics: anorèxia, bulímia.
 • Higiene alimentària.
 • Conservació dels aliments.
 • Additius i substàncies tòxiques.
 • Toxiinfeccions alimentàries.
 • Manipulació d'aliments.
 • Importància de la lectura de les etiquetes en els productes envasats.
 • Dieta mediterrània.
 • Mites i errors sobre alimentació.
 • Importància de l'educació nutricional.
 • Evolució del consum d'aliments a Espanya.
 • Distribució de riquesa: desajustos multifactorials. La fam al món.
Mòdul IV: Actualitzacions en pediatria i puericultura
 • Epidemiologia i demografia infantil.
 • El professional d'infermeria en pediatria.
 • El professional d'auxiliar d'infermeria en pediatria.
 • Psicologia i societat en la infància.
 • Preparació al part o psicoprofilaxi obstètrica.
 • Malalties de declaració obligatòria i facultativa.
 • Exàmens de salut en la infància.
 • Nadó normal.
 • Identificació del nounat d'alt risc.
 • Alteracions del desenvolupament psicomotor.
 • Alimentació en el lactant.
 • Alimentació preescolar, escolar i adolescent.
 • Factors de risc cardiovascular en la infància.
 • Vacunacions.
 • Problemes de l'adolescència.
 • Trastorns ortopèdics i traumatològics.
 • Freqüents en la infància.
 • Luxació congènita de maluc.
 • L'ull enrogit a la infantesa.
 • Trastorns otorinolaringològics en nens.
 • Patologies i infeccions en les vies urinàries.
 • Gastroenterologia pediàtrica.
 • Còlic del lactant.
 • Diabetis mellitus infantil.
 • El dolor en pediatria.
 • Tos com a diagnòstic diferencial.
 • Plor en el nen.
 • Síndrome febril.
 • Control de la grip.
 • Convulsions febrils.
 • Cefaleasy meningitis en la infància.
 • Infeccions respiratòries.
 • Ús empíric d'antibiòtics en pediatria.
 • Pediatria basada en l'evidència.
 • Síndrome de la mort sobtada del lactant.
 • Intoxicacions infantils.
 • Reanimació del nounat.
 • Urgències pediàtriques.
 • Maltractament infantil.
Mòdul V: Actualització en drogodependències
 • Conceptes bàsics.
 • Classificacions de drogues.
 • Alcohol.
 • Tabac.
 • Barbitúrics.
 • Tranquil·litzants.
 • Heroïna.
 • Cocaïna.
 • Opiacis.
 • Drogues al·lucinògenes.
 • Cànnabis.
 • Dissolvents volàtils.
 • Drogues de nou disseny.
 • Èxtasi.
 • Fase d'acollida.
 • Fase de desintoxicació.
 • Fase de deshabituació.
 • Comunitats terapèutiques.
 • Fase d'incorporació social.
 • Prevenció de drogodependents.
 • Marc legal.
 • Centres provincials de drogodependències.
 • Programa ciutats sense drogues.
 • Creu vermella.
 • Programa de creu vermella per drogodependències.
 • Voluntariat social de creu vermella.
 • Drogodependents en institucions penitenciàries.
Mòdul VI: Actualització de vacunes
 • Història de les vacunes
 • Bases immunològiques de les vacunes.
 • Classificació de les vacunes.
 • Immunització passiva.
 • Conservació i manipulació de les vacunes.
 • Normes generals d'administració de vacunes. Registres.
 • Precaucions i contraindicacions de les vacunes. Reaccions adverses.
 • BCG.
 • Carboncle.
 • Còlera.
 • Diftèria, tètanus, tos ferina.
 • Febre groga.
 • Febre tifoide.
 • Grip.
 • Haemophilus influenzae b.
 • Hepatitis a.
 • Hepatitis b.
 • Meningococ.
 • Pneumococ.
 • Papil·lomavirus.
 • Pesta.
 • Poliomielitis.
 • Ràbia.
 • Rotavirus.
 • Triple vírica: xarampió, parotiditis, rubèola.
 • Verola.
 • Vrs.
 • Altres vacunes: encefalitis europea per paparres, encefalitis japonesa, malaltia de lyme.
 • Vacunes en investigació: cmv, estreptococ del grup B, helicobacter pylori, hiv, paludisme.
 • Vacunació en situacions especials.
 • Urgències a la pràctica vacunal.
 • Les vacunes al web.
Mòdul VI: La immigració
 • Realitat de la població migrant a Espanya.
 • Acollir amb responsabilitat.
 • El sistema educatiu davant del fenomen de la immigració.
 • L'exclusió social.
 • La concentració escolar.
 • Objectius de l'educació.
 • Models educatius.
 • El paradigma de la interculturalitat.
 • La logse enfront de la interculturalitat.
 • L'equip docent.
 • Política educativa.
 • L'ensenyament compensatòria a Espanya.
 • Bases de l'educació intercultural.
 • Acollida i adaptació a l'entorn escolar.
 • Propostes relacionades amb l'aprenentatge i la diversitat cultural: aprenentatge, èxit escolar i diversitat cultural.
 • Dret al treball i immigració.
 • El mercat de treball a Espanya.
 • El mercat de treball immigrant a Espanya.
 • Efectes en l'economia espanyola del treball immigrant.
 • Aportació de solucions al fenomen del treball immigrant a Espanya.
 • Marc legislatiu de l'atenció sanitària.
 • Impacte en l'atenció primària de salut.
 • Actuació mèdica davant l'immigrant.
 • Multidisciplinarietat de qualitat en l'abordatge.
 • Comunicació entre el metge-pacient immigrant.
 • Model d'infermeria transcultural.
 • Síndrome d'Ulisses.
 • Models de coordinació per afrontar el fenomen migratori.
 • Polítiques no discriminatòries.
 • Polítiques espanyoles i europea en matèria d'immigració.
 • Reflexions i propostes de cara al futur horitzó de la immigració.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 310 Test
 • 20 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Organitzar i liderar equips multidisciplinaris en la gestió del risc.
Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
Capacitat de treballar en equip.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Dinamitzar grups d'aprenentatge
Desenvolupar un projecte d'investigació en educació sanitària.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 CTS.
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer els avantatges i les limitacions de les metodologies quantitatives i qualitatives dels problemes susceptibles d'investigació.

 • Conèixer els avantatges i les limitacions dels diferents tipus d'estudi epidemiològic.

 • Valorar els aspectes clau del disseny d'un assaig clínic amb medicaments.

 • Reconèixer les limitacions per a l'aplicació a la pràctica de l'atenció primària dels resultats dels assajos clínics.

 • Dissenyar un estudi qualitatiu.

 • Dissenyar l'estratègia d'anàlisi estadística d'un estudi d'investigació.

 • Conèixer les condicions d'aplicació de les proves estadístiques d'ús més freqüents.

 • Valorar la utilitat de les tècniques estadístiques multivariants en l'anàlisi de les dades d'un estudi d'investigació.

 • Conèixer les utilitats i limitacions de les revisions sistemàtiques en la síntesi de la literatura científica.

 • Omplir un full de sol·licitud d'ajuda per a la realització d'un estudi d'investigació.Titulació obtinguda

Màster en Educació i Promoció per a la Salut i Educació Comunitària per la Universidad de San Jorge.
Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia (opcional).

Perspectives laborals

Aquest màster capacitarà als seus alumnes per prosseguir la seva formació en recerca fent un doctorat o desenvolupant tasques d'avaluació i recerca en centres, serveis i institucions públics o privats relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut, en serveis d'atenció sanitària i sociosanitària a persones malaltes o dependents, o en l'àmbit de l'educació per a la salut i la investigació en salut pública.

Preu

1.550 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Educació i Promoció per a la Salut i Educació Comunitària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Educació i Promoció per a la Salut i Educació Comunitària