Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Emergències Extrahospitalàries

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster proporciona les següents competències professionals:

 • Observació i valoració de persones en situació crítica.

 • Priorització de problemes i actuacions en l'atenció a les persones en situació crítica.

 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.

 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.

 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.

 • Gestió d'una emergència extrahospitalària.Temari del curs

Mòdul I: Formació continuada en urgències i emergències
 • Generalitats.
 • Suport vital de les funcions vitals.
 • Emergències i urgències del sistema immunitari.
 • Emergències i urgències otorrinolaringológicas.
 • Emergències i urgències en toxicologia.
 • Emergències i urgències en patologia ambiental i per agents físics.
 • Emergències i urgències digestives i abdominals.
 • Emergències i urgències cardiovasculars.
 • Urgències endocrinològiques, metabòliques i nutricionals.
 • Emergències i urgències nefrourològiques.
 • Emergències i urgències del sistema nerviós.
 • Emergències i urgències respiratòries.
 • Emergències i urgències en patologia infecciosa.
 • Emergències i urgències hematològiques.
 • Emergències i urgències oftalmològiques.
 • Emergències i urgències obstètric ginecològiques.
 • Emergències i urgències dermatològiques.
 • Urgències en el pacient oncològic.
 • Tècniques i habilitats més utilitzades en urgències.
 • Aspectes medicolegals i ètics en medicina d'emergències.
Mòdul II: Suport vital bàsic i avançat
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuació en SVA.
 • Tractament elèctric de les arítmies.
 • Vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en R.C.P.
 • Cures post reanimació.
 • Síndrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / SVA.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
 • Parts toves.
 • Cap.
 • Raquis, medul·la espinal i sistema nerviós perifèric.
 • Coll.
 • Membre superior.
 • Pelvis i membre inferior.
 • Tòrax.
 • Abdomen.
 • Traumatismes pediàtrics.
 • Miscel·lània i especials.
 
Mòdul III: Transport i mobilització
 • Transport sanitari.
 • Legislació.
 • Tècniques de RCP: bàsica i instrumental.
 • Rcp pediàtrica.
 • Tècnica d'hemostàsia. Posicions d'espera i transport.
 • Tècniques d'immobilització mobilització de lesionats.
 • Traumatisme toràcic.
 • Traumatismes abdominals.
 • Traumatismes dels membres.
 • Situacions urgents més habituals (I).
 • Situacions urgents més habituals (II).
 • El mitjà de treball.
 • Recomanacions durant el trasllat del pacient.
 • Indicacions de trasllat de malalts per especialitats.
Mòdul IV: Medicina legal
 • Nocions bàsiques de dret processal.
 • Secret professional.
 • Consentiment informat.
 • Llei orgànica de protecció de dades.
 • L'usuari: drets i deures.
 • Documents metge legals.
 • Protocols.
 • Responsabilitat civil.
 • Responsabilitat penal.
 • Administració pública: responsabilitat solidària i subsidiària.
 • Anàlisi de sentències judicials per actuacions sanitàries.
 • Tracte metge a immigrants.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
326 Test
28 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.

 • Formar professionals sanitaris per a prestar cures de qualitat als pacients greus amb alteracions de les seves funcions vitals o risc per a la salut i / o de mort, en l'àmbit extrahospitalari.

 • Aprofundir i actualitzar els coneixements basats en la valoració i tractament del pacient en situacions crítiques, mitjançant les pràctiques assistencials i supòsits pràctics.

 • Participar activament amb l'equip multidisciplinari aportant la seva visió en l'àrea que li competeix, formulant, implementant i avaluant els estàndards, guies d'acció i protocols específics per a la pràctica de la Infermeria en Urgències i Emergències.

 • Sotmetre a triatge dels pacients als quals es presta atenció en situacions d'emergències i catàstrofes, i aplicar en l'àmbit de l'atenció urgent extrahospitalària el triatge, determinant la prioritat de la cura basant-se en les necessitats físiques i psicosocials i en els factors que influeixin en el flux i la demanda de pacients.

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures d'infermeria com a base per a la presa de decisions en la pràctica infermera d'urgències i emergències.

 • Fer atenció integral a la persona i als problemes de salut que l'afecten, en qualsevol estadi de la vida, amb criteris de rapidesa, eficiència i qualitat.Titulació obtinguda

Màster en Emergències Extrahospitalàries per la Universidad de San Jorge.
Reconeixement a nivell europeu.
Possibilitat de postil·lar pel Conveni de l'Haia (opcional).

Perspectives laborals

Serveis d'emergències extrahospitalàries.
Serveis d'urgència d'Atenció Primària i Hospitalària.
Centres de coordinació i gestió d'urgències i emergències.
Cossos de seguretat i protecció de l'estat: Bombers, Protecció Civil, Mossos d'esquadra ...
Altres: Sanitat Respon, ONG.

Preu

1.495 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Emergències Extrahospitalàries

Màster en Emergències Extrahospitalàries