Descripció


És el màster que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial.L'objectiu general del títol és la formació d'enginyers industrials a un nivell de màster, proporcionant-los les competències pròpies d'aquesta professió i habilitant-los per accedir a l'activitat professional i alhora a la investigació, per als titulats que s'orientin cap al desenvolupament d'una tesi doctoral. El màster està regulat per l'Ordre CIN/311/2009, i s'ha plantejat segons els objectius que es detallen tot seguit:
 • Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.


 • Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.


 • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.


 • Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.


 • Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.


 • Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.


 • Exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.


 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.


 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.


 • Saber comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.


 • Tenir coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer industrial.

   

AmuntVeure més

Temari del curs

  REQUISITS QUE CAL SUPERAR:
 
  Tecnologies Industrials : 42,00 crèdits
   Gestió : 15,00 crèdits
   Instal·lacions, Plantes y Construccions Industrials : 18,00 crèdits
   Optatives : 30,00 crèdits
   Treball Fi de Master : 15,00 crèdits

Destinataris 1. Graduats en Tecnologies Industrials (carrera que no habilita per a la professió d'enginyer tècnic industrial, però que conté les competències bàsiques i de tecnologia necessàries per accedir al Màster d'Enginyeria Industrial.


 2. Graduats en Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Elèctrica, que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic industrial.


 3. Graduats en altres enginyeries, amb la conformitat del Consell de Màster.A més, per accedir al màster cal posseir un nivell d'idioma anglès B2.1 o equivalent, i s'exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l'expedient.Idiomes en què s'imparteixCatalán, castellano e inglés

Places

25

Durada

120 ECTS; dos cursos académics

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Enginyeria Industrial

També et recomanem aquests cursos

Màster en Enginyeria Industrial