Màster Universitari en Enginyeria Ambiental

Màster oficial
Oficial / homologat
Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La Universitat Europea de l'Atlàntic ofereix amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) el Màster Universitari en Enginyeria Ambiental.
Aquest programa es concep com una titulació universitària de postgrau especialitzada i orientada a la formació de professionals per a la solució de problemes ambientals i l'adopció de bones pràctiques en un àmbit eminentment industrial, de manera que es tracta d'un màster d'orientació professional.
La metodologia de formació proposta integra pràctiques dirigides a l'adquisició de coneixements bàsics i especialitzats, fet que suposa un acostament a les necessitats de la societat, potenciant així l'interès científic, el qual pot difondre i vincular-se amb l'activitat investigadora lligada als estudis de doctorat.
La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica amb caràcter extraordinari per a Beques en Formació FUNIBER, el qual permet patrocinar aquest programa.

Temari

1ª Part: fase prèvia
1.- Fonaments de l'enginyeria ambiental
2.- Metodologia de la Investigació Científica
 

2ª Part: fase oficial
1.- Gestió integral dels residus sòlids
2.- Residus sòlids urbans i industrials
3.- Valorització material de subproductes: vitrificació i residus químics
4.- Depuració d'aigües residuals industrials
5.- Processos físics, químics i biològics de depuració
6.- Processos d'osmosi inversa i intercanvi iònic
7.- Reutilització i potabilització de l'aigua
8.- Bones pràctiques en la indústria
9.- Naturalesa dels contaminants atmosfèrics
10.- Dispersió i control de la contaminació atmosfèrica
11.- Mostreig i anàlisi de contaminants atmosfèrics
12.- Combustió i destrucció tèrmica de residus: la incineració
13.- Altres processos de conversió energètica de la fracció orgànica dels residus
14.- Cogeneració
15.- Degradació i contaminació del sòl
16.- Recerca de l'emplaçament potencialment contaminat
17.- Disseny i implantació de tècniques de recuperació i monitoratge
18.- Empresa i medi ambient
19.- Els Sistemes de Gestió Mediambiental a l'empresa
20.- La norma ISO 14001 i Auditoria
21.- Pràctiques externes
22.- Treball fi de màster

Destinataris

La metodologia de formació proposada, sumada a la claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el Màster Universitari en Enginyeria Ambiental a:
• Graduats en Enginyeries (Agrònoma, Organització Industrial, Forestal, Civil, Química) o equivalents (Enginyers Tècnics o Superiors)
• Graduats o Llicenciats en Química
• Graduats o Llicenciats en Física
• Graduat universitari de qualsevol titulació assimilable a les anteriors, ja es tracti de titulacions d'implantació futura en el sistema universitari espanyol, tant si es tracta de titulacions existents en els sistemes universitaris d'altres països
• Graduat universitari de qualsevol especialitat que acrediti documentalment haver rebut formació específica en l'àmbit de l'enginyeria ambiental
• Graduat universitari de qualsevol especialitat que acrediti documentalment haver exercit professionalment en l'àmbit de l'enginyeria ambiental durant un període de temps extens.

Objectius

Objectiu general:
Formar professionals en l'àrea ambiental que puguin integrar-se i / o liderar equips multidisciplinaris de treball amb capacitat per adaptar-se a les necessitats del mercat i canvis tecnològics i abordar problemes d'enginyeria amb criteris professionals mitjançant l'ús de les noves tecnologies (TIC).
Objectius específics:
En finalitzar el curs, els alumnes han de ser capaços de:
Identificar la via de gestió més adequada per a un determinat tipus de residu sòlid urbà (RSU) o industrial (RI), segons el model jeràrquic de gestió integral de residus impulsat per les institucions internacionals.
Identificar la tècnica de depuració més adequada (fisicoquímica o biològica) en funció de les característiques de l'influent urbà o industrial i proposar alternatives basades en la reducció de la contaminació i l'ocupació de bones pràctiques en origen.
Relacionar l'emissió i immissió de partícules i gasos producte de la combustió amb les seves implicacions a nivell de salut, medi ambient i infraestructures i analitzar els instruments legals (preventius, de control, etc.) que les institucions posen a disposició dels estats per preservar la qualitat de l'aire i protegir la salut humana i el medi ambient en general.
Contrastar la incineració amb o sense recuperació d'energia- amb un altre tipus de tecnologies aplicades a la gestió de residus des del punt de vista social, econòmic i ambiental en el marc de l'estratègia jeràrquica d'actuació dictada per les lleis ambientals internacionals.

Promocions

La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica amb caràcter extraordinari per a Beques en Formació FUNIBER.
Per sol·licitar-la, s'ha de completar el formulari de sol·licitud d'informació que apareix al web de FUNIBER o comunicar-se directament amb la seu de la fundació al seu país que li informarà si cal aportar alguna informació addicional.
Un cop es rebi la documentació, el Comitè Avaluador d'examinar la idoneïtat de la seva candidatura per a la concessió d'un ajut econòmic, en forma de Beca en Formació FUNIBER.
Màster Universitari en Enginyeria Ambiental
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
X