Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

Els múltiples canvis que s'estan produint en l'organització i desenvolupament tècnic-teòric de la sanitat també arriben al camp de la cirurgia. Aquests avenços permeten als anestesiòlegs i cirurgians objectius més ambiciosos en relació amb les tècniques i el resultat, augmentant els nivells de seguretat i confort per al pacient i facilitant la tasca del cirurgià. La col·laboració de la infermeria és fonamental per aconseguir aquests objectius i així està considerat en la major part dels països del nostre entorn.La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Valorar situacions canviants que poden produir-se en l'acte quirúrgic.

 • Identificar els problemes i analitzar la necessitat de garantir la seguretat del malalt quirúrgic.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes anestèsic-quirúrgics en diferents nivells d'intervenció i diferents contextos.

 • Dirigir, organitzar i gestionar centres, col·laborant en el procés assistencial anestésicoquirúrgico.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb l'àrea quirúrgica.

 • Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions anestèsiques i quirúrgiques.

 • Conèixer les peculiaritats del servei de quiròfan i l'ordenació del sistema de salut. Conèixer les bases dels diferents sistemes organitzatius assistencials d'atenció especialitzada i els rols dels diferents professionals.

 • Conèixer els diferents aspectes de la gestió del coneixement científic i aplicar-ho a la pràctica professional en l'atenció especialitzada de salut. Elaborar hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals i de disseny i executar experiments i estudis observacionals.

 • Realitzar i dur a terme projectes de recerca clínica i interdisciplinària i usar les aportacions de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens rebuscats des de l'òptica de l'atenció especialitzada.

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics en el camp de l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor, per tal d'oferir una atenció integral al malalt. Obtenir una base de recerca i iniciació a la investigació.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Nous models organitzatius en la infermeria quirúrgica del segle XXI
 • La infermeria del bloc quirúrgic i la salut.
 • Organització del bloc quirúrgic.
 • Innovacions en el bloc quirúrgic.
 • Els processos d'esterilització.
 • La qualitat en les cures d'infermeria.
 • Al pacient quirúrgic.
 • Aspectes psicològics del pacient quirúrgic.
 • Prevenció de la infecció quirúrgica.
 • Humanització i comunicació en el bloc.
 • Quirúrgic.
 • Prevenció dels riscos laborals.
 • Del bloc quirúrgic.
 • El treball en equip.
 
Mòdul II: Anestesiologia i reanimació pràctica
 • Evaluació preanestèsica.
 • Pla anestèsic.
 • Tècniques perioperatòries.
 • Seqüència d'intubació orotraqueal.
 • Tècniques.
 • Monitorització.
 • Carro d'intubació difícil.
 • Seqüència d'intubació a través de mascareta Fastrach.
 • Transferència del pacient.
 • Bloquejos nerviosos.
 • Anestèsia espinal.
 • Monitorització en medi extrahospitalari.
 • Via aèria en medicina extrahospitalària.
 • Algorismes de medicina d'urgències en suport vital.
 • Actuació davant amutaciones. Primeres mesures.
 • Medicina extrahospitalària.
 • Equipament d'emergències Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació.
Mòdul III: Analgèsia i sedació
 • Definició d'anestèsia: àmbit d'actuació.
 • Valoració del pacient. Evaluació preanestèsica.
 • Monitorització.
 • Electrocardiografia bàsica.
 • Fàrmacs d'ús freqüent en anestesiologia i reanimació.
 • Avaluació i maneig de la via aèria.
 • Reanimació cardiopulmonar en l'adult segons el e.r.c ..
 • Reanimació cardiopulmonar en pediatria segons el e.r.c.
 • Principis de l'anestèsia i de la clínica del dolor.
 • Tipus d'anestèsia.
 • Maneig del dolor.
 • Tractament del dolor. Vies d'administració.
 • Sedoanalgèsia. Anestèsia ambulatòria.
 • Anestèsia per especialitats quirúrgiques.
 • Maneig de la urgència cardiològica.
 • Síndrome coronària aguda.
 • Anestèsia en pacient cardiòpata.
 • Maneig de les urgències respiratòries.
 • Problemes anestèsics intraoperatòries.
 • Maneig del pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Analgèsia i sedació en el pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Maneig del pacient cremat.
 • Unitat de reanimació postoperatòria.
 • Complicacions més habituals.
 • Fisiopatologia del transport sanitari.
 • Funcions i responsabilitat mèdica legal del personal sanitari.
 
Mòdul IV: Perfeccionament en quiròfan
 • Concepte de medi quirúrgic.
 • Membres de l'equip quirúrgic.
 • Rentat quirúrgic.
 • Preparació del camp estèril.
 • Asèpsia i antisèpsia.
 • Quiròfan sense làtex.
 • El pacient quirúrgic.
 • Raons per a la cirurgia.
 • Valoració del risc quirúrgic.
 • Preparació del pacient
 • Risc del pacient quirúrgic.
 • Anestèsia general.
 • Anestèsia local.
 • El monitoratge.
 • Aparells utilitzat en el monitoratge.
 • Instruments emprats en anestèsia.
 • Classificació de pacients.
 • Posicions quirúrgiques.
 • Principals posicions.
 • Esterilització i desinfecció.
 • Neteja de material.
 • Conservació de l'esterilització.
 • Sutures.
 • Instrumental quirúrgic.
 • Prevenció de riscos laborals.
 
Mòdul V: Prevenció en riscos laborals en quiròfan
 • Arquitectura de quiròfans.
 • Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals.
 • Legislació el prevenció de riscos laborals.
 • Descripció de l'àrea quirúrgica.
 • Avaluació de riscos en quiròfans.
 • Càrrega física.
 • Riscos biològics.
 • Riscos ambientals.
 • Riscos químics.
 • Riscos psicosocials.
 • La higiene.
 • La prevenció de riscos laborals a la central d'esterilització.
 • La dona i els riscos laborals.
 
Mòdul VI: Urgències quirúrgiques a atenció primària
 • Urgències en cirurgia cardiovascular.
 • Urgències en cirurgia digestiva.
 • Urgències en cirurgia general.
 • Urgències en cirurgia maxil·lofacial.
 • Urgències en cirurgia pediàtrica.
 • Urgències en cirurgia plàstica.
 • Urgències en cirurgia de tòrax.
 • Urgències en ginecologia.
 • Urgències en neurocirurgia.
 • Urgències en oftalmologia.
 • Urgències en otorinolaringologia.
 • Urgències en traumatologia.
 • Urgències en urologia.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •  618 Test
 •  36 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per
Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer la unitat bàsica funcional per al desenvolupament de l'activitat professional quirúrgica: El quiròfan i la seva estructura, i normes bàsiques de funcionament.

 • Identificar les fases del procés metodològic professional en quiròfan.

 • Comprendre i diferenciar conceptes de neteja, asèpsia, desinfecció i esterilització.

 • Aprendre a formar part de la realització de tècniques avançades o especialitzades i serveis d'anestèsia a pacients que requereixin de la mateixa, cures respiratoris, ressuscitació cardiopulmonar i / o una altra emergència, i serveis de manteniment de vida quan sigui necessari.

 • Conèixer i saber aplicar en cada cas quirúrgic quins recursos materials, posicions operatòries, taules quirúrgiques i aparells accessori seran necessaris per a això.

 • Conèixer les característiques de cada tipus de sutura, avantatges i inconvenients, així com la seva utilització en cada cas.

 • Aprendre l'ús, tipus de drenatge i elecció del més adequat per a cada tipus de cirurgia.

 • Descriure i conèixer la utilitat de l'instrumental quirúrgic per especialitats

 • Dominar la instrumentació quirúrgica i tècniques quirúrgiques emprades

 • Proporcionar unes cures i una estricta vigilància, de curta durada, per a assegurar-los una evolució postanestèsica i postoperatòria ràpida, sense incidents, ni complicacions.

 • Vigilar la recuperació del pacient que ha estat intervingut, amb anestèsia general, locoregional i / o sedació.

 • Valorar el dolor, establint les cures i el tractament segons la tècnica prescrita.Titulació obtinguda

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació Per la Universidad de San Jorge.
Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.550 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació