Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

Els múltiples canvis que s'estan produint en l'organització i desenvolupament tècnic-teòric de la sanitat també arriben al camp de la cirurgia. Aquests avenços permeten als anestesiòlegs i cirurgians objectius més ambiciosos en relació amb les tècniques i el resultat, augmentant els nivells de seguretat i confort per al pacient i facilitant la tasca del cirurgià. La col·laboració de la infermeria és fonamental per aconseguir aquests objectius i així està considerat en la major part dels països del nostre entorn.La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Valorar situacions canviants que poden produir-se en l'acte quirúrgic.

 • Identificar els problemes i analitzar la necessitat de garantir la seguretat del malalt quirúrgic.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes anestèsic-quirúrgics en diferents nivells d'intervenció i diferents contextos.

 • Dirigir, organitzar i gestionar centres, col·laborant en el procés assistencial anestésicoquirúrgico.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb l'àrea quirúrgica.

 • Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions anestèsiques i quirúrgiques.

 • Conèixer les peculiaritats del servei de quiròfan i l'ordenació del sistema de salut. Conèixer les bases dels diferents sistemes organitzatius assistencials d'atenció especialitzada i els rols dels diferents professionals.

 • Conèixer els diferents aspectes de la gestió del coneixement científic i aplicar-ho a la pràctica professional en l'atenció especialitzada de salut. Elaborar hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals i de disseny i executar experiments i estudis observacionals.

 • Realitzar i dur a terme projectes de recerca clínica i interdisciplinària i usar les aportacions de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens rebuscats des de l'òptica de l'atenció especialitzada.

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics en el camp de l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor, per tal d'oferir una atenció integral al malalt. Obtenir una base de recerca i iniciació a la investigació.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Nous models organitzatius en la infermeria quirúrgica del segle XXI
 • La infermeria del bloc quirúrgic i la salut.
 • Organització del bloc quirúrgic.
 • Innovacions en el bloc quirúrgic.
 • Els processos d'esterilització.
 • La qualitat en les cures d'infermeria.
 • Al pacient quirúrgic.
 • Aspectes psicològics del pacient quirúrgic.
 • Prevenció de la infecció quirúrgica.
 • Humanització i comunicació en el bloc.
 • Quirúrgic.
 • Prevenció dels riscos laborals.
 • Del bloc quirúrgic.
 • El treball en equip.
 
Mòdul II: Anestesiologia i reanimació pràctica
 • Evaluació preanestèsica.
 • Pla anestèsic.
 • Tècniques perioperatòries.
 • Seqüència d'intubació orotraqueal.
 • Tècniques.
 • Monitorització.
 • Carro d'intubació difícil.
 • Seqüència d'intubació a través de mascareta Fastrach.
 • Transferència del pacient.
 • Bloquejos nerviosos.
 • Anestèsia espinal.
 • Monitorització en medi extrahospitalari.
 • Via aèria en medicina extrahospitalària.
 • Algorismes de medicina d'urgències en suport vital.
 • Actuació davant amutaciones. Primeres mesures.
 • Medicina extrahospitalària.
 • Equipament d'emergències Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació.
Mòdul III: Analgèsia i sedació
 • Definició d'anestèsia: àmbit d'actuació.
 • Valoració del pacient. Evaluació preanestèsica.
 • Monitorització.
 • Electrocardiografia bàsica.
 • Fàrmacs d'ús freqüent en anestesiologia i reanimació.
 • Avaluació i maneig de la via aèria.
 • Reanimació cardiopulmonar en l'adult segons el e.r.c ..
 • Reanimació cardiopulmonar en pediatria segons el e.r.c.
 • Principis de l'anestèsia i de la clínica del dolor.
 • Tipus d'anestèsia.
 • Maneig del dolor.
 • Tractament del dolor. Vies d'administració.
 • Sedoanalgèsia. Anestèsia ambulatòria.
 • Anestèsia per especialitats quirúrgiques.
 • Maneig de la urgència cardiològica.
 • Síndrome coronària aguda.
 • Anestèsia en pacient cardiòpata.
 • Maneig de les urgències respiratòries.
 • Problemes anestèsics intraoperatòries.
 • Maneig del pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Analgèsia i sedació en el pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Maneig del pacient cremat.
 • Unitat de reanimació postoperatòria.
 • Complicacions més habituals.
 • Fisiopatologia del transport sanitari.
 • Funcions i responsabilitat mèdica legal del personal sanitari.
 
Mòdul IV: Perfeccionament en quiròfan
 • Concepte de medi quirúrgic.
 • Membres de l'equip quirúrgic.
 • Rentat quirúrgic.
 • Preparació del camp estèril.
 • Asèpsia i antisèpsia.
 • Quiròfan sense làtex.
 • El pacient quirúrgic.
 • Raons per a la cirurgia.
 • Valoració del risc quirúrgic.
 • Preparació del pacient
 • Risc del pacient quirúrgic.
 • Anestèsia general.
 • Anestèsia local.
 • El monitoratge.
 • Aparells utilitzat en el monitoratge.
 • Instruments emprats en anestèsia.
 • Classificació de pacients.
 • Posicions quirúrgiques.
 • Principals posicions.
 • Esterilització i desinfecció.
 • Neteja de material.
 • Conservació de l'esterilització.
 • Sutures.
 • Instrumental quirúrgic.
 • Prevenció de riscos laborals.
 
Mòdul V: Prevenció en riscos laborals en quiròfan
 • Arquitectura de quiròfans.
 • Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals.
 • Legislació el prevenció de riscos laborals.
 • Descripció de l'àrea quirúrgica.
 • Avaluació de riscos en quiròfans.
 • Càrrega física.
 • Riscos biològics.
 • Riscos ambientals.
 • Riscos químics.
 • Riscos psicosocials.
 • La higiene.
 • La prevenció de riscos laborals a la central d'esterilització.
 • La dona i els riscos laborals.
 
Mòdul VI: Urgències quirúrgiques a atenció primària
 • Urgències en cirurgia cardiovascular.
 • Urgències en cirurgia digestiva.
 • Urgències en cirurgia general.
 • Urgències en cirurgia maxil·lofacial.
 • Urgències en cirurgia pediàtrica.
 • Urgències en cirurgia plàstica.
 • Urgències en cirurgia de tòrax.
 • Urgències en ginecologia.
 • Urgències en neurocirurgia.
 • Urgències en oftalmologia.
 • Urgències en otorinolaringologia.
 • Urgències en traumatologia.
 • Urgències en urologia.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •  618 Test
 •  36 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per
Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer la unitat bàsica funcional per al desenvolupament de l'activitat professional quirúrgica: El quiròfan i la seva estructura, i normes bàsiques de funcionament.

 • Identificar les fases del procés metodològic professional en quiròfan.

 • Comprendre i diferenciar conceptes de neteja, asèpsia, desinfecció i esterilització.

 • Aprendre a formar part de la realització de tècniques avançades o especialitzades i serveis d'anestèsia a pacients que requereixin de la mateixa, cures respiratoris, ressuscitació cardiopulmonar i / o una altra emergència, i serveis de manteniment de vida quan sigui necessari.

 • Conèixer i saber aplicar en cada cas quirúrgic quins recursos materials, posicions operatòries, taules quirúrgiques i aparells accessori seran necessaris per a això.

 • Conèixer les característiques de cada tipus de sutura, avantatges i inconvenients, així com la seva utilització en cada cas.

 • Aprendre l'ús, tipus de drenatge i elecció del més adequat per a cada tipus de cirurgia.

 • Descriure i conèixer la utilitat de l'instrumental quirúrgic per especialitats

 • Dominar la instrumentació quirúrgica i tècniques quirúrgiques emprades

 • Proporcionar unes cures i una estricta vigilància, de curta durada, per a assegurar-los una evolució postanestèsica i postoperatòria ràpida, sense incidents, ni complicacions.

 • Vigilar la recuperació del pacient que ha estat intervingut, amb anestèsia general, locoregional i / o sedació.

 • Valorar el dolor, establint les cures i el tractament segons la tècnica prescrita.Titulació obtinguda

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació Per la Universidad de San Jorge.
Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Preu

1.550 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació

Màster en Especialització en Quiròfan i Reanimació